ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                     Únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-26: Zkoušky – Solná mlha

ČSN
EN IEC 61300-2-26
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2-26:2023

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-26: Tests – Salt mist

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-26: Essais – Brouillard salin

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2-26: Prüfungen – Salznebel

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-2-26:2023. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-2-26:2023. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-08-23 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251) z prosince 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma poskytuje zkoušku, umožňující stanovit schopnost kovových částí spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky odolávat korozi. Tento dokument určuje, zda byly rozdílné kovy dobře povrchově upraveny, aby se zabránilo korozi. Požadavky zkoušek pro tyto prvky/součástky jsou definovány v IEC 61753-1.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-2-26:2023 dovoleno do 2024-08-23 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251) z prosince 2007.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozím vydáním:

a)   doplnění kapitoly 3, termíny a definice;

b)   dáno do souladu s IEC 61753-1:2018 a doplnění tabulky 2;

c)   dáno do souladu s IEC 60068-2-11:2021.

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 60068-2-11:2021 zavedena v ČSN EN IEC 60068-2-11:2021 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-11: Zkoušky – Zkouška Ka: Solná mlha

EN IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN IEC 61300-1 ed. 5 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

EN IEC 61300-2-38 dosud nezavedena

EN 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

EN 61300-3-3 zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

EN IEC 61300-3-35 zavedena v ČSN EN IEC 61300-3-35 ed. 3 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-35: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

EN IEC 61753 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN IEC 61753 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti

EN 62005 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 62005 a ČSN EN IEC 62005 (35 9253) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Spolehlivost

Souvisící ČSN

ČSN EN IEC 61300-3-4 ed. 3 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2:2019 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti – Část 1: Obecně a návod

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice podle IEC 61300-1.


 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz