ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20                                                                                                                                     Únor 2024

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy –
Část 2-38: Zkoušky – Hermetičnost optických těsněných krytů a konektorů se zvýšenou odolností pomocí tlaku vzduchu

ČSN
EN IEC 61300-2-38
ed. 3

35 9251

idt IEC 61300-2-38:2023

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures –
Part 2-38: Tests – Sealing for fibre optic sealed closures and hardened connectors using air pressure

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs fibroniques – Procédures fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 2-38: Essais – Étanchéité des boîtiers scellés fibroniques et des connecteurs durcis fibroniques au moyen d’air comprimé

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Grundlegende Prüf- und Messverfahren –
Teil 2‑38: Prüfungen – Dichtigkeitsprüfung druckfester Muffen für Lichtwellenleiterbauteile mit Druckluft

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 61300-2-38:2023. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 61300-2-38:2023. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-09-01 se nahrazuje ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (35 9251) z dubna 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma představuje dvě metody zkoušení hermetičnosti optických těsněných krytů a konektorů se zvýšenou odolností pomocí tlaku vzduchu. Norma obsahuje normativní přílohu A, která uvádí zkušební uspořádání pro zkoušku hermetičnosti pro konektory a adaptéry se zvýšenou odolností.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61300-2-38:2023 dovoleno do 2024-09-01 používat dosud platnou ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (35 9251) z dubna 2007.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozím vydáním:

a)   doplnění těsněných konektorů se zvýšenou odolností;

b)   doporučené zkušební přísnosti z IEC 61753-1;

c)   zkušební uspořádání pro konektory a adaptéry se zvýšenou odolností.

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 61300-1 zavedena v ČSN EN IEC 61300-1 ed. 5 (35 9250) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 1: Obecně a návod

Souvisící ČSN

ČSN EN 61753 (35 9255) (soubor) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2:2019 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti – Část 1: Obecně a návod

ČSN EN IEC 62005 (35 9253) (soubor) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Spolehlivost

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na používání této normy

Oproti zdrojovému dokumentu je u termínu 3.1 zvolen vhodnější překlad.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna informativní národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 mezinárodní normy.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz