Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.10

Květen 1998

Hliník a slitiny hliníku – Předslitiny
vyráběné tavením – Specifikace

ČSN
EN 575

42 1406

 

 

 

Aluminium and aluminium alloys - Master alloys produced by melting - Specifications

Aluminium et alliages d'aluminium - Alliages mères obtenus par fusion - Spécifications

Aluminium und aluminiumlegierungen - Vorlegierungen durch Erschmelzen hergestellt - Spezifikationen

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 575:1995. Evropská norma EN 575:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 575:1995. The European Standard EN 575:1995 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998
51929


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

prEN 1780-1 nezavedena, nahrazena EN 1780-1:1996 dosud nezavedenou

prEN 1780-2 nezavedena, nahrazena EN 1780-2:1996 dosud nezavedenou

prEN 1780-3 nezavedena, nahrazena EN 1780-3:1996 dosud nezavedenou

EN ISO 9000-1 zavedena v ČSN EN ISO 9000-1 Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti. Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití (ISO 9000-1:1994) (01 0320)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum - VÚK, a. s., Panenské Břežany, IČO 46357050 - Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 575

EUROPEAN STANDARD

Červenec 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 77.120.10

 

Deskriptory: aluminium, aluminium alloys, alloys, grades : quality, chemical composition, designation, classifications, specifications, inspection, packing, marking

 

Hliník a slitiny hliníku - Předslitiny vyráběné tavením - Specifikace

 

Aluminium and aluminium alloys - Master alloys produced by melting - Specifications

Aluminium et alliages d'aluminium - Alliages mères obtenus par fusion - Spécifications

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Vorlegierungen durch Erschmelzen hergestellt - Spezifikationen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-06-03. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,

Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Objednávky nebo nabídky

6

5

Požadavky

6

6

Kontrola výrobku a zkušební metody

7

7

Značení výrobků

7

8

Balení

8

9

Průvodní doklady

8

10

Reklamace

8

Tabulka 1 - Předslitiny - Chemické složení

9


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 132 „Hliník a slitiny hliníku" se sekretariátem v AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do ledna 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na třídy předslitin vyráběných tavením a určených pro přidávání do taveniny k upravení složení a/nebo k řízení obsahu doprovodných prvků a/nebo k řízení struktury v odlitém stavu.

Norma stanoví klasifikaci a vhodné označování těchto tříd, podmínky jejich výroby, jejich vlastnosti a značky pro jejich identifikaci.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz