Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140

Duben 1998

Nábytek bytový - Postele a matrace -
Metody měření a doporučené tolerance

ČSN
EN 1334

91 1015

 

 

 

Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and recommended tolerances

Ameublement domestique - Lits et matelas - Méthodes de mesure et tolérances recommandées

Wohnmöbel - Betten und Matratzen - Mebverfahren und Toleranzempfehlungen

 

ICS 97.140

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1334:1996. Evropská norma EN 1334:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1334:1996. The European Standard EN 1334:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se v ČSN 91 0015 z 1990-11-26 v článku 20 ruší body c), d), e) a f).

 

Ó Český normalizační institut, 1998

 
51930


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Přejímaná evropská norma mění hodnoty tolerancí pro rozměry postelí, pohovek a matrací.

 

Citované normy

EN 747 - 1 zavedena v ČSN EN 747 - 1 Patrové postele do interiérů - Část 1: Bezpečnostní požadavky (91 0603)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Magdalena Mitisková, IČO: 46336753

Technická normalizační komise: TNK 46 Nábytek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Štejfová

 


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1334

EUROPEAN STANDARD

Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 97.140

Deskriptory: furnishings, beds, mattresses, box-mattresses, tests, measurements dimensions, dimensional tolerances, testing conditions

 

Nábytek bytový - Postele a matrace - Metody měření a doporučené tolerance

 

Domestic furniture - Beds and mattresses - Methods of measurement and recommended tolerances

Ameublement domestique - Lits et matelas - Méthodes de mesure et tolérances recommandées

Wohnmöbel - Betten und Matratzen - Mebverfahren und Toleranzempfehlungen

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-02-09. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

0

Úvod

6

1

Předmět normy

7

2

Normativní odkazy

7

3

Definice

7

4

Všeobecné podmínky pro zkoušení

7

5

Zkušební zařízení

8

6

Metody měření

8

7

Doporučené tolerance

9

8

Protokol o zkouškách

10

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 207 „Nábytek", jejíž sekretariát řídí IBN.

Text formuluje část řady norem, které stanovují bezpečnostní požadavky a provedení postelí a matrací.

Této evropské normě se nejpozději do září 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do září 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

 

Úvod

Tato evropská norma byla připravena na stanovení metody určování základních rozměrů matrací, rámů postelí, pohovek a lehacích ploch postelí.

V Evropě existuje velký počet různých konstrukčních řešení, takže ve snaze pomoci výrobcům, prodejcům a zákazníkům zajistit správný vztah mezi součástmi postelí, byl stanoven jmenovitý rozměr D a k němu byly doporučeny tolerance.


Strana 7

1 Předmět normy

 

Tato evropská norma popisuje metody měření pro stanovení rozměrů všech typů matrací, rámů postelí, pohovek a lehacích ploch postelí určených pro dospělé.

Tato norma však neplatí pro vzduchové a vodní postele ani pro matracové podložky (čabraky), které se pokládají na hlavní matraci.

Norma současně obsahuje doporučené tolerance založené na některých jmenovitých rozměrech, které jsou nutné pro správný vztah mezi součástmi postelí.

Zvláštní požadavky platí pro rozměry nosných podkladů patrových postelí a jednolůžkových postelí s horní plochou nosného podkladu postele ve výšce 800 mm a výše nad podlahou (podle EN 747-1).

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz