ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20                                                                                                                                  Květen 2024

Trubky z termoplastů – Stanovení podélného smrštění – Metoda zkoušení a parametry

ČSN
EN ISO 2505

64 3116

idt ISO 2505:2023

Thermoplastics pipes – Longitudinal reversion – Test method and parameters

Tubes en matières thermoplastiques – Retrait longitudinal à chaud – Méthode d'essai et paramètres

Rohre aus Thermoplasten – Längsschrumpf – Prüfverfahren und Kenwerte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2505:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2505:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2505 (64 3116) z prosince 2005.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Přehled změn je uveden v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1043-1 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1 (64 0002) Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 2505
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Říjen 2023

ICS 23.040.20                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 2505:2005

Trubky z termoplastů –Stanovení podélného smrštění – Metoda zkoušení a parametry
(ISO 2505:2023)

Thermoplastics pipes – Longitudinal reversion – Test method and parameters (ISO 2505:2023)

Tubes en matières thermoplastiques – Retrait longitudinal à chaud – Méthode d’essai
et paramètres
(ISO 2505:2023)

Rohre aus Thermoplasten – Längsschrumpf – Prüfverfahren und Kennwerte
(ISO 2505:2023)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2023-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN ISO 2505:2023E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 2505:2023) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 138 Trubky, tvarovky a ventily z plastů pro rozvod tekutin, která je technickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 155 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy, jejíž sekretariát řídí NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2024 dát statut národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2024.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 2505:2005.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 2505:2023 byl schválen CEN jako EN ISO 2505:2023 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva. 6

1......... Předmět normy. 7

2......... Citované dokumenty. 7

3......... Termíny a definice. 7

4......... Značky a zkratky. 7

5......... Princip. 8

6......... Zkušební zařízení 8

7......... Příprava. 8

7.1...... Zkušební těleso. 8

7.2...... Kondicionování 9

8......... Postup stanovení 9

9......... Vyjádření výsledků. 10

10....... Protokol o zkoušce. 10

Příloha A (informativní) Doporučené základní specifikace pro podélné smrštění 11

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

ISO upozorňuje na možnost, že uplatňování tohoto dokumentu může zahrnovat využití patentu (patentů). ISO nezaujímá žádný postoj ve věci prokazování, platnosti nebo použitelnosti jakýchkoli patentových práv nárokovaných v tomto ohledu. K datu vydání tohoto dokumentu ISO neobdržela oznámení o patentu (patentech), který (které) může (mohou) být nezbytný (nezbytné) k uplatňování tohoto dokumentu. Subjekty, které ho uplatňují, je však nutno upozornit, že nemusí jít o nejnovější informaci, kterou lze získat z databáze patentů dostupné na adrese (viz www.iso.org/patents. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 138 Trubky, tvarovky a ventily z plastů pro dopravu
kapalin,
subkomise SC 5 Obecné vlastnosti trubek, tvarovek a ventilů z plastových materiálů – Zkušební metody a základní specifikace ve spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 155 Plastové ochranné a rozvodné potrubní systémy na základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto čtvrté vydání nahrazuje třetí vydání (ISO 2505:2005), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny jsou následující:

    byly doplněny následující materiály a jejich odpovídající požadavky zkoušení: PE 100-RC, PB-H, PB-R, PE-RT, PP-RCT a PE-UHMW;

    byl doplněn požadavek, že trubky malých průměrů z návinů musí být před zkouškou narovnány.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení podélného smrštění trubek z termoplastů, které se stanoví buď v kapalině, nebo na vzduchu. V případě sporu se použije jako referenční metoda temperovaná kapalná lázeň.

Tento dokument se používá pro všechny trubky z termoplastů s hladkou vnitřní a vnější stěnou konstantního průřezu. Nelze ji použít pro trubky z termoplastů se strukturovanou stěnou, které nemají hladký povrch.

V příloze A jsou uvedeny vhodné parametry pro potrubní materiály a doporučení pro maximální hodnoty smrštění jako funkce materiálu trubky.

Tato metoda je použitelná pro trubky s tloušťkou stěny ≤ 16 mm.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz