ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.01; 45.020                                                                                                                        Květen 2024

Drážní aplikace – Technické dokumenty –
Část 3: Změny technických dokumentů

ČSN
EN 15016-3

28 0305

 

Railway applications – Technical documents –
Part 3: Handling of modifications of technical documents

Applications ferroviaires – Documents techniques –
Partie 3: Gestion des modifications des documents techniques

Bahnanwendungen – Technische Dokumente –
Teil 3: Behandlung von Änderungen technischer Dokumente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15016-3:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15016-3:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15016-3 (28 0305) z února 2024.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15016-3:2023 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15016-3 z února 2024 převzala EN 15016-3:2023 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15016-1:2023 zavedena v ČSN EN 15016-1:2024 (28 0305) Drážní aplikace – Technické dokumenty – Část 1: Obecné zásady

EN 17343:2020 zavedena v ČSN EN 17343:2021 (28 0003) Drážní aplikace – Obecné termíny a definice

EN ISO 10209:2022 zavedena v ČSN EN ISO 10209:2023 (01 3101) Technická dokumentace produktu – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

Souvisící ČSN

ČSN EN 15016-2 (28 0305) Drážní aplikace – Technické dokumenty – Část 2: Kusovníky

ČSN EN 15016-4 (28 0305) Drážní aplikace – Technické dokumenty – Část 4: Výměna dat

ČSN EN ISO 10209:2023 (01 3101) Technická dokumentace produktu – Slovník – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15016-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Srpen 2023

ICS 01.100.01; 45.020                                                                                             Nahrazuje EN 15016-3:2004

Drážní aplikace – Technické dokumenty –
Část 3: Změny technických dokumentů

Railway applications – Technical documents –
Part 3: Handling of modifications of technical documents

Applications ferroviaires – Documents techniques –
Partie 3: Gestion des modifications des documents techniques

Bahnanwendungen – Technische Dokumente –
Teil 3: Behandlung von Änderungen technischer Dokumente

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2023-07-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15016-3:2023 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Odkazy na změněné dokumenty.................................................................................................................................................. 7

5......... Postup změny................................................................................................................................................................................... 8

5.1...... Označení změn................................................................................................................................................................................ 8

5.2...... Oznámení změny............................................................................................................................................................................ 8

5.2.1... Postup dokumentování................................................................................................................................................................... 8

5.2.2... Číslo oznámení změny................................................................................................................................................................... 8

5.2.3... Struktura oznámení změny............................................................................................................................................................ 8

5.2.4... Archivace........................................................................................................................................................................................... 8

5.3...... Změnové stavy v dokumentu........................................................................................................................................................ 8

5.3.1... Změnový stav dokumentů.............................................................................................................................................................. 8

5.3.2... Kusovníky a výkresy se stejným číslem dokumentu.............................................................................................................. 10

5.3.3... Seznamy částí a výkresy s odlišnými čísly dokumentu......................................................................................................... 10

5.4...... Změnová služba............................................................................................................................................................................ 10

5.5...... Přepracování měněných dokumentů........................................................................................................................................ 10

5.6...... Zrušené dokumenty...................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Oznámení změn................................................................................................................................................ 11

Příloha B (informativní) Vazby mezi oznámením změny, výkresem a kusovníkem.................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15016-3:2023) vypracovala technická komise CEN/TC 256 Železniční aplikace, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2024 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2024.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15016-3:2004.

V porovnání s předchozím vydáním EN 15016-3:2004 byly provedeny následující technické změny:

    kapitoly „Citované dokumenty“ a „Termíny a definice“ byly aktualizovány;

    vzhledem k tomu, že v dokumentu se neodkazuje na definici „zákaznický index změny“, byla odstraněna;

    „poslední revize“ pro zrušené dokumenty se již nevyžaduje.

Tento dokument je součástí souboru norem „Drážní aplikace – Technické dokumenty“, který sestává z následujících částí:

    EN 15016-1: Obecné zásady;

    EN 15016-2: Kusovníky;

    EN 15016-3: Změny technických dokumentů;

    EN 15016-4: Výměna dat.

Tento dokument byl vypracován na základě normalizačního požadavku uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

V drážním oboru velmi často zákazníci požadují v rámci smlouvy technické dokumenty v určitém provedení. Pro podporu spolupráce a efektivní výměnu informací mezi zákazníky, dodavateli a partnery je nezbytné mít dokonale definovanou výměnu dat.

Tento dokument odkazuje na normy EN, ISO nebo IEC týkající se kusovníků. V případech, kdy normy ISO nebo IEC nejsou dostatečně podrobné, stanoví tato norma specifické detaily. Tyto dodatky k normám ISO a IEC zjednodušují použití a administrativu změn dokumentů.

Tyto požadavky byly sestaveny tak, aby vyhovovaly:

    široké různorodosti uživatelů;

    snadnému přesunu dokumentů;

    jakékoliv specifické sadě dokumentace ve vztahu k drážním vozidlům.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje změny technických dokumentů.

Tento dokument je využitelný pro všechny technické konstrukční dokumenty pro drážní aplikace bez ohledu na stav materiálu jako jsou průsvitné originály, výkresy z plotteru, mikrofiše, datová media čitelná počítačem, fotokopie atd.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz