ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.080.01                                                                                                                                  Květen 2024

Plasty – Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou

ČSN
EN ISO 61

64 2102

idt ISO 61:2023

Plastics – Determination of apparent density of moulding material that cannot be poured from a specified funnel

Plastiques – Détermination de la masse volumique apparente des matières à mouler non susceptibles de s’écouler à travers un entonnoir donné

Kunststoffe – Bestimmung der scheinbaren Dichte von Formmassen, die nicht durch einen gegebenen Trichter abfließen können (Stopfdichte)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 61:2023. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 61:2023. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 61 (64 2102) z ledna 2000.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 60 (64 2101) Plasty – Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN ISO 61
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Říjen 2023

ICS 83.080.01                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 61:1999

Plasty – Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot,
které neprojdou standardní nálevkou
(ISO 61:2023)

Plastics – Determination of apparent density of moulding material
that cannot be poured from a specified funnel
(ISO 61:2023)

Plastiques – Détermination de la masse volumique apparente des matières à mouler non susceptibles
de s’écouler à travers un entonnoir donné
(ISO 61:2023)

Kunststoffe – Bestimmung der scheinbaren Dichte
von Formmassen, die nicht durch einen gegebenen Trichter abfließen können (Stopfdichte)
(ISO 61:2023)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2023-09-30.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2023 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                     Ref. č. EN ISO 61:2023 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 61:2023) vypracovala technická komise ISO/TC 61 Plasty ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 249 Plasty, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2024 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2024.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 61:1999.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 61:2023 byl schválen CEN jako EN ISO 61:2023 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Zkušební zařízení............................................................................................................................................................................. 8

5......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 9

6......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 9

7......... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

ISO upozorňuje na možnost, že uplatňování tohoto dokumentu může zahrnovat využití patentu (patentů). ISO nezaujímá žádný postoj ve věci prokázání, platnosti nebo použitelnosti jakýchkoliv patentových práv nárokovaných v tomto ohledu. K datu vydání tohoto dokumentu ISO neobdržela oznámení o patentu (patentech), který může být nezbytný k uplatňování tohoto dokumentu. Subjekty, které ho uplatňují, je však nutno upozornit, že nemusí jít o nejnovější informaci, kterou lze získat z databáze patentů dostupné na adrese www.iso.org/patents. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vzta-
hují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 61 Plasty, subkomise SC 12 Reaktoplasty ve spolupráci s technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci (CEN) CEN/TC 249 Plasty na základě Dohody o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 61:1976), které bylo technicky zrevidováno.

Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou následující:

    specifikovaná sypká lisovací hmota;

    doplněna povinná kapitola 2 (citované dokumenty) a přečíslovány následující kapitoly;

    doplněna povinná kapitola 3 (termíny a definice) a přečíslovány následující kapitoly;

    do přehledu zkušebního zařízení přidáno „pravítko“;

    přidán obrázek 1 „zařízení“;

    do postupu přidán požadavek „Zkušební vzorky se nesmí znovu použít“;

    přidán požadavek na vyjádření výsledků „uvést na 2 platné číslice“;

    doplněny informace, které mají být uvedeny v protokolu o zkoušce, tj. „odkaz na tento dokument“, „směrodatná odchylka a/nebo variační koeficient a/nebo meze spolehlivosti průměru, pokud jsou požadovány“, „případná další pozorování“, „datum zkoušky“.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

Úvod

Sypná hmotnost udává poměr hmotnosti a sypného objemu materiálu v jeho přirozeném stavu (suchý stav dlouhodobě uložený na vzduchu).

Znalost sypné hmotnosti je limitujícím ukazatelem při odhadu relativního zkypření nebo objemu lisovací hmoty, které je nutno při jejich zpracování znát. Pokud výrobky z těchto lisovacích hmot mají přibližně stejnou hustotu, může v těchto případech znalost sypné hmotnosti sloužit k odhadu potřebného objemu lisovací hmoty před zpracováním.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení sypné hmotnosti, tj. hmotnosti materiálu vztažené na objemovou jednotku sypké lisovací hmoty, která neprojde standardní nálevkou.

POZNÁMKA Pro stanovení sypné hmotnosti sypké lisovací hmoty, která projde standardní nálevkou, platí metoda popsaná v ISO 60.

Tento dokument je použitelný pro sypké hmoty, jako jsou tenké plátky, granule nebo prášky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz