Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 49.060                                                                                                                                     Červen 1998

Letectví a kosmonautika -
Nikl-kadmiové baterie typu C

ČSN
EN 2987

31 1873

 

Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format C type

Série aérospatiale - Batteries d’accumulateurs au nickel-cadmium du type de format C

Luft- und Raumfahrt - Nickel-Cadmium-Batterien - Bauart der Größenausführung C

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 2987:1996. Evropská norma EN 2987:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 2987:1996. The European Standard EN 2987:1996 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 2987 (31 1873) z prosince 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          52018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 2987:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z prosince 1996 převzala EN 2987:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 2570 zavedena v ČSN EN 2570 Letectví a kosmonautika - Nikl-kadmiové baterie - Technická specifikace (31 1870)

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha, IČO 010669, Ing. Jiří Myslivec

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 2987
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1996
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 49.060

Deskriptory: aircraft industry, aircraft equipment, electric batteries, storage batteries, nickel cadmium batteries, specifications, dimensions

Letectví a kosmonautika -
Nikl-kadmiové baterie typu C

Aerospace series -
Nickel-cadmium batteries of format C type

Série aérospatiale -
Batteries d’accumulateurs au nickel-cadmium
du type de format C

Luft- und Raumfahrt -
Nickel-Cadmium-Batterien -
Bauart der Größenausführung C

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-06-29. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

Po připomínkování a hlasování podle stanov tohoto sdružení, byla tato norma, před předložením CEN, schválena národními sdruženími a příslušnými úřady členských zemí AECMA.

Tato norma byla předložena k formálnímu hlasování a výsledek byl kladný.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do ledna 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví vlastnosti nikl-kadmiových baterií typu C.

POZNÁMKA - Typ C umožňuje rozlišovat mezi názvem této normy a názvy dalších norem výrobků pro nikl-kadmiové baterie.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz