Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.120.20

Květen 1998

Měření průtoku kapalin v otevřených
korytech – Zařízení na měření úrovně
vodní hladiny

ČSN
ISO 4373

25 9382

 

 

 

Measurement of liquid flow in open channels - Water-level measuring devices

Mesure de débit des liquides dans les chenaux - Appareils de mesure du niveau d'eau

Fließmessung in offenen Gerinnen - Geräte zur Wasserstandsmessung

 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4373:1995. Mezinárodní norma ISO 4373:1995 má status české technické normy.

This standard is a Czech version of the International Standard ISO 4373:1995. The International Standard has the statute of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998
52102


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 772 zavedena v ČSN ISO 772 Hydrometrická měření - Terminologie (25 9300)

ISO 1100-1 dosud nezavedena

ISO 1100-2 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: PANORM Praha, Ing. Vítězslav Pavlík, IČO 44288191

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

 ISO 4373

Měření průtoku kapalin v otevřených

 Druhé vydání

korytech – Zařízení na měření

 1995-10-15

úrovně vodní hladiny


 

ICS 17.120.20

 

Deskriptory: liquid flow, open channel flow, flow measurement, liquid-level measurement, liquid-level indicators, liquid-level recorders, specifications, operating requirements, errors.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na přípravě mezinárodních norem normálně pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO těsně spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech oblastech týkajících se elektrotechnických norem.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají národním orgánům k hlasování. Publikace návrhu jako mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % členů účastnících se hlasování.

Mezinárodní normu ISO 4373 připravila technická komise ISO/TC 113 Hydrometrická stanovení, subkomise SC 5, Přístroje, zařízení a zpracování dat.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4373:1979), které bylo podrobeno technické revizi.

Příloha A je nedílnou součástí této mezinárodní normy.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Definice

5

4

Přesnost měření vodních stavů

5

5

Srovnávací rovina vodočtu

5

6

Prostředí

5

7

Zařízení s přímým určováním úrovně vodní hladiny

6

8

Zařízení s nepřímým určováním úrovně vodní hladiny

15

9

Záznamová zařízení

19

10

Chyby

22

Příloha A Uklidňovací šachty a vtoky

25


Strana 4

Úvod

Soubor záznamů úrovně vodní hladiny v závislosti na čase tvoří obecně podklad pro získání systematického snímku průtoků ve vodoměrné stanici. Tento záznam úrovně vodní hladiny spolu s periodickými měřeními průtoku může být pomocí jedné nebo více metod (viz ISO 1100) převeden na kontinuální záznam průtoků. Přesnost záznamu průtoků je z velké části dána přesností záznamu vodní hladiny. Je tedy zřejmé, že úroveň vodní hladiny musí být snímána a zaznamenávána účinně a s přesností dostatečnou pro účely, pro které jsou údaje o průtoku požadovány.

Záznamy úrovně vodní hladiny jsou používány nejen pro stanovení údajů o průtoku, ale mají také podstatný význam při monitorování hladiny libovolného vodního tělesa. Musí být rovněž uznáno, že jakkoliv je provoz zařízení na zaznamenávání úrovně vodní hladiny přesný, k dosažení navržených parametrů je nezbytné uplatnit rutinní postupy při provozu a údržbě. Návrh zařízení na měření úrovně vodní hladiny a jejich provoz jsou popsány na zařízeních, která se používají, což však neznamená, že tato mezinárodní norma by chtěla zpomalit další vývoj. Naopak jejím cílem je povzbudit zavádění zdokonalených zařízení vykazujících lepší parametry.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje funkční požadavky a provozní postupy u zařízení pro snímání, kódování a zaznamenávání vodních stavů při měření úrovně vodní hladiny v otevřených korytech. Vzhledem k velkému rozšíření uklidňovacích šachet při měření úrovně vodní hladiny jsou informace o těchto šachtách uvedeny v příloze A.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz