Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                              Červenec 1998

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

ČSN
EN 1462

74 7706

 

Brackets for eaves gutters - Requirements and testing

Crochets de gouttières pendantes - Exigences et méthodes d’essai

Rinnenhalter für Hängedachrinnen - Anforderungen und Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1462:1997. Evropská norma EN 1462:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1462:1997. The European Standard EN 1462:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          52375
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny předchozích norem

V ČSN 73 3610:1987 Klampiarske práce stavebné byly provedeny technické změny v článcích 18, 20 a 54.

Citované normy

EN 485-1 zavedena v ČSN EN 485-1 Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy, desky - Část 1: Technické dodací předpisy (42 1416)

EN 485-2 zavedena v ČSN EN 485-1 Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy, desky - Část 2: Mechanické vlastnosti (42 4081)

EN 485-3 zavedena v ČSN EN 485-3 Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za tepla (42 7332)

EN 485-4 zavedena v ČSN EN 485-4 Hliník a slitiny hliníku. Plechy, pásy a desky - Část 4: Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro výrobky tvářené za studena (42 7336)

prEN 513 dosud nezavedena

EN 573-1 zavedena v ČSN EN 573-3 Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 1: Číselné označování (42 1401-1)

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 Hliník a slitiny hliníku. Chemické složení a druhy tvářených výrobků. Část 3: Chemické složení (42 1401-3)

EN 607 zavedena v ČSN EN 607 Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky, zkoušení (74 7704)

EN 612 zavedena v ČSN EN 612 Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu - Definice, klasifikace a požadavky (74 7705)

prEN 754-1 nezavedena, nahrazena EN 754-1:1997

prEN 755-1 nezavedena, nahrazena EN 755-1:1997

prEN 1029 nahrazena EN 1029, dosud nezavedena

prEN 1652 nezavedena

EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025 +A1 Výrobky válcované za tepla z nelegovaných konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky (42 0904)

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití (42 0928)

EN 10088-3 zavedena v ČSN EN 10088-3 Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro předvýrobky, tyče, válcované dráty a tvarové tyče pro všeobecné použití (42 0929)

prEN 10111 nezavedena

EN 10142 zavedena v ČSN EN 10142 Plechy a pásy žárově pozinkované spojitým pochodem z hlubokotažných ocelí k tváření za studena. Technické dodací podmínky (42 0909)

prEN 10214 nezavedena, nahrazena EN 10214, zavedenou v ČSN EN 10214 Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené slitinou zinek - hliník (ZA) - Technické dodací podmínky (42 0919)

prEN 10215 nezavedena, nahrazena EN 10215, zavedenou v ČSN EN 10215 Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené slitinou hliník - zinek (AZ) - Technické dodací podmínky (42 0920)

EN 20105-A02 zavedena v ČSN EN 20105-A02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (80 0119)

Souvisící ČSN

ČSN 73 3610 Klampiarské práce stavebné

ČSN EN 607 Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky, zkoušení (74 7704)

ČSN EN 612 Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu- Definice, klasifikace a požadavky (74 7705)


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lorencová, IČO 65428978

Technická normalizační komise: TNK 65 Střechy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

Prázdná strana

 


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1462

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.80

Deskriptory: roofing, roof gutters, roof gutter hooks, designation, materials specifications, corrosion resistance, mechanical strenght, fixing, holes, tests, marking

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

Brackets for eaves gutters - Requirements and testing

 

Crochets de gouttières pendantes -
Exigenceset méthodes d’essai

Rinnenhalter für Hängedachrinnen -
Anforderungen und Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-12-22. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 6

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 7

1    Předmět normy...................................................................................................................................................................... 7

2    Normativní odkazy................................................................................................................................................................. 7

3    Definice................................................................................................................................................................................... 8

4    Materiály.................................................................................................................................................................................. 8

5    Odolnost proti korozi............................................................................................................................................................. 9

6    Funkční požadavky................................................................................................................................................................ 9

7    Označování........................................................................................................................................................................... 10

8    Značení................................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (normativní) Zkušební metoda pro plastové vrstvy na oceli bez pozinkování............................................... 12

Příloha B (normativní) Zkouška únosnosti........................................................................................................................... 14


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 128 “Střešní výrobky pro skládané krytiny”, jejíž sekretariát řídí IBN.

Této evropské normě bude nejpozději do července 1997 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do července 1997.

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na žlabové háky pro upevnění okapových žlabů podle EN 607 nebo EN 612.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz