Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91. 100. 30                                                                                                                                                                Červenec 1998

Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

ČSN EN 1521

73 1318

Determination of flexural strength of lightweight aggregate concrete with open structure Détermination de la résistance à la flexion du béton de granulats légers à structure ouverte Bestimmung der Biegezugfestigkeit von haufwerksporigem Leichtbeton

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1521: 1996. Evropská norma EN 1521: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1521: 1996. The European Standard EN 1521: 1996 has the status of a Czech Standard.

©Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

52383


ČSN EN 1521

Národní předmluva

Tato norma nenahrazuje žádnou dosud platnou ČSN pro zkoušení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva.

Citované normy

EN 992 zavedena v ČSN EN 992 Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva (73 1362)

prEN 1520 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 1203          Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva.

ČSN ISO 4012 Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles. (73 1317)

ČSN ISO 2736-2 Zkoušení betonu. Zkušební tělesa. Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. (73 1311)

ČSN ISO 6275       Ztvrdlý beton. Stanovení objemové hmotnosti. (73 1315)

ČSN 73 1317         Stanovení pevnosti betonu v tlaku.

ČSN ISO 1920       Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles. (73 1317)

ČSN ISO 4012        Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles. (73 1317)

ČSN 73 1318         Stanovení pevnosti betonu v tahu.

ČSN ISO 4013        Beton. Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles. (73 1318)

ČSN ISO 6784        Beton. Stanovení statického modelu pružnosti v tlaku. (73 1319)

ČSN EN 991           Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného

pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva. (73 1361)

ČSN EN 1354 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva. (73 1317)

ČSN EN 1356         Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu

nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení. (73 2032)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚSH, a. s, Brno, IČO: 4945 3874, Ing. Jaroslava Ledererová, CSc, Stavební fakulta ČVUT Praha, IČO: 6138 4046, Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce, SK 4 Pórobeton a lehký beton

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá

2


ČSN EN 1521

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 1521

Prosinec 1996

ICS 91. 100. 30

Deskriptory: prefabricated elements, armatures, components, concrete, aggregates, mechanical tests, bend tests, determination, tensile strength

Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Determination of flexural strength of lightweight aggregate concrete with open

structure

Détermination de la résistance à la flexion du béton de granulats légers à structure ouverte

Bestimmung der Biegezugfestigkeit von haufwerksporigem Leichtbeton

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-10-19.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 1521

Obsah

Strana Předmluva..................................................................................................................................................................5

1       Předmět normy..................................................................................................................................................5

2       Normativní odkazy.............................................................................................................................................5

3       Podstata zkoušky..............................................................................................................................................5

4       Zkušební zařízení a pomůcky............................................................................................................................5

5       Zkušební tělesa.................................................................................................................................................6

5. 1    Odběr zkušebních těles.....................................................................................................................................6

5. 2    Tvar a velikost zkušebních těles........................................................................................................................6

5. 3    Počet zkušebních těles......................................................................................................................................7

5. 4    Zhotovení zkušebních těles...............................................................................................................................7

5. 5    Posouzení zkušebních těles a stanovení jejich rozměrů a objemu...................................................................7

5. 6    Kondicionování zkušebních těles......................................................................................................................7

6       Postup zkoušky.................................................................................................................................................8

6. 1    Ohybová zkouška..............................................................................................................................................8

6. 2    Posouzení a změření zkušebních těles po zkoušce..........................................................................................8

7       Výsledky zkoušek..............................................................................................................................................8

8       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................9

4


ČSN EN 1521

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 177 "Prefabrikované stavební dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva", jejíž sekretariát byl zřízen u DIN.

Této evropské normě se nejpozději do června 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1997.

Aby se zajistilo splnění dále uvedených požadavků ve výrobkové normě pro prefabrikované dílce z autoklávovaného pórobetonu a z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva, je třeba použít normované zkušební metody.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup pro stanovení ohybové (tahové) pevnosti mezerovitého betonu z pórovitého kameniva (dále LBM) podle prEN 1520 na hranolovitých zkušebních tělesech odebraných z prefabrikovaných dílců.

5

Zdroj: www.cni.cz