Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.040

Srpen 1998

Potraviny – Stanovení obsahu
dusičnanů a/nebo dusitanů –
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 12 014-1

56 0021

 

 

 

Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 1: General considerations

Produits alimentaries - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 1: Considérations générales

Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat - und/oder Nitritgehaltes - Teil 1: Allgemeines

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12014-1:1997. Evropská norma EN 12014-1:1997 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12014-1:1997. The European Standard EN 12014-1:1997 has the statuts of a Czech standard.

 

ã Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52838


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 12014-2 zavedena v ČSN EN 12014-2 Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích (56 0021)

prEN 12014-3 dosud nezavedena

prEN 12014-4 dosud nezavedena

EN 12014-5 zavedena v ČSN EN 12014-5 Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou (56 0021)

prEN 12014-7 dosud nezavedena

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Laboratoře Ing. Jiří Pavelka, CSc. EKOCENTRUM, Ostrava - Martinov, Ing. J. Pavelka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Bártová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 12014-1

EUROPEAN STANDARD

Duben 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 67.040

 

Deskriptory: food products, chemical analysis, determination of content, nitrates, nitrites

 

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky

 

Foodstuffs - Determination of Nitrate and/or Nitrite Content - Part 1: General Considerations

Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou nitrites - Partie 1: Considérations générales

Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat - und/oder Nitritgehaltes - Teil 1: Allgemeines

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-02-28.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

6

1

Předmět normy

7

2

Normativní odkazy

7

3

Předmět a podstata zkoušky dalších částí normy

7

4

Protokol o zkoušce

8


Strana 5

Předmluva

 

Text mezinárodní normy byl vypracován technickou komisí CEN/TC 275 „Analýza potravin - Horizontální metody", jejíž sekretariát je v působnosti DIN.

 

Tato evropská norma „Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů" se skládá z následujících částí:

 

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích

Část 3: Spektrofotometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v masných výrobcích po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany

Část 4: Metoda IC pro stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v masných výrobcích

Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

Část 7: Metoda CF (Continuous flow) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem

 

Této evropské normě se nejpozději do října 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do října 1997.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

 

Vzhledem k existujícím nebo očekávaným zákonným limitům obsahu dusičnanů a dusitanů v potravinách a zejména s ohledem na usnadnění obchodu, je nutno stanovit Evropskou normu pro stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů v následujících potravinách:

- zelenina a zeleninové výrobky

- masné výrobky

- kojenecká a dětská výživa

- mléko a mléčné výrobky

 

Bylo rozhodnuto vyhnout se metodám, které používají otevřené zdroje houbovitého kadmia, jako potenciálního ohrožení životního prostředí. Výsledkem je, že do této normy byly zahrnuty pouze vertikální metody pro konkrétní komodity.


Strana 7

1 Předmět normy

 

Tato norma shrnuje principy a popisuje všeobecné požadavky na použitelnost následných částí EN 12014.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz