Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20

Srpen 1998

Potraviny – Stanovení obsahu
dusičnanů a/nebo dusitanů
Část 5: Enzymatické stanovení
obsahu dusičnanů v kojenecké
a dětské výživě se zeleninou

ČSN
EN 12 014-5

56 0021

 

 

 

Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 5: Enzymatic determination of nitrate content of vegetable-containing food for babies and infants

Produits alimentaries - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 5: Détermination enzymatique de la teneur en nitrates des aliments à base de légumes pour bébés et petits enfants

Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat - und/oder Nitritgehaltes - Teil 5: Enzymatische Bestimmung des Nitratgehaltes in gemüsehaltiger Säuglings und Kleinkindernahrung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12014-5:1997. Evropská norma EN 12014-5:1997 má status české technické normy.

 

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12014-5:1997. The European Standard

EN 12014-5:1997 has the statuts of a Czech standard.

 

ãČeský normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
52840


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 12014-1 zavedena v ČSN EN 12014-1 Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky (56 0021)

EN ISO 3696 zavedena v ČSN EN ISO 3696:1995 Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody (ISO 3696:1987) (68 4051)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Laboratoře Ing. Jiří Pavelka, CSc. - EKOCENTRUM, Ostrava - Martinov, Ing. J. Pavelka, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Bártová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

 EN 12014-5

EUROPEAN STANDARD

 Duben 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 67.080.20

 

Deskriptory: food products, vegetables, chemical analysis, determination of content, nitrates, nitrites, enzymatic

methods

 

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

 

Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 5: Enzymatic determination of nitrate content of vegetable-containing food for babies and infants

Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou nitrites - Partie 5: Détermination enzymatique de la teneur en nitrates des aliments à base de légumes pour bébés et petits enfants

Lebensmittel - Bestimmung des Nitrat - und/oder Nitritgehaltes - Teil 5: Enzymatische Bestimmung des Nitratgehaltes in gemüsehaltiger Säuglings- und Kleinkindernahrung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-02-28.

 

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,

Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,

Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

6

2

Normativní odkazy

6

3

Podstata zkoušky

6

4

Chemikálie

6

5

Přístroje a zařízení

7

6

Postupy

7

7

Výpočet

8

8

Shodnost

9

9

Protokol

10

Příloha A (informativní)

11

Příloha B (informativní)

12


Strana 5

Předmluva

Tuto evropskou normu vypracovala technická komise CEN/TC 275 „Analýza potravin - Horizontální metody",

jejíž sekretariát řídí DIN.

 

Tato skupina norem „Potraviny - stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů" sestává z následujících částí:

 

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích

Část 3: Spektrofotometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v masných výrobcích po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany

Část 4: Metoda IC pro stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v masných výrobcích

Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

Část 7: Metoda CF pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem

 

Této evropské normě se nejpozději do října 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo

schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do října 1997.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie,

Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko,

Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje enzymatickou metodu pro stanovení obsahu dusičnanů v dětské a kojenecké zeleninové stravě [1], [2]. Metoda je použitelná pro obsah dusičnanů v rozsahu 50 mg/kg až 200 mg/kg.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz