Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.75; 91.080.40                                                                                                                       Říjen 1998

Hadice z ocelového pásku
pro předpínací výztuž - Názvosloví, požadavky, kontrola jakosti

ČSN
EN 523

74 2880

 

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control

Gaines en feuillard d’acier pour câbles de précontrainte - Terminologie, prescriptions, contrôle de qualité

Hűllrohre aus Bandstahl fűr Spannglieder - Begriffe, Anforderungen, Gűteűberwachung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 523:1997. Evropská norma EN 523:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 523:1997. The European Standard EN 523:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje přílohu C ČSN P 74 2871 z března 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          53196
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Hadice podle této normy jsou ohebné trubky šroubovicovitě svinované nebo svařované z ocelového pásku s drápkovým švem nebo s přeplátovaným svarovým švem, užívané pro vytváření kanálků pro předpínací výztuž.

Citované normy

EN 524-1:1997 zavedena v ČSN EN 524-1 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů (74 2881);

EN 524-2:1997 zavedena v ČSN EN 524-2 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání (74 2881);

EN 524-3:1997 zavedena v ČSN EN 524-3 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním (74 2881);

EN 524-4:1997 zavedena v ČSN EN 524-4 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení (74 2881);

EN 524-5:1997 zavedena v ČSN EN 524-5 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu (74 2881);

EN 524-6:1997 zavedena v ČSN EN 524-6 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody) (74 2881);

ISO 6932 dosud nezavedena.

Souvisící ČSN

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí.

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu.

ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu.

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení.

ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201).

Vypracování normy

Zpracovatel: Prof. Ing. Bohumír Voves, DrSc., IČO 18682235, Pod Fialkou 7, 150 00 Praha 5

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 523

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Březen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.75; 91.080.40                                                                                                                      

Descriptors: prestressed concrete, cables: ropes, sheaths: protectors, strips, steels, plastics, classifications, specifications, quality control, marking

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Názvosloví, požadavky, kontrola jakosti

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements,
quality control

 

Gaines en feuillard d’acier pour câbles de
précontrainte - Terminologie, prescriptions,
contrôle de qualité

Hüllrohre aus Bandstahl für Spannglieder - Begriffe, Anforderungen, Güteüberwachung

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-01-27.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1 Předmět normy............................................................................................................................................................................. 6

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 6

3 Definice.......................................................................................................................................................................................... 6

4 Klasifikace..................................................................................................................................................................................... 7

5 Požadavky...................................................................................................................................................................................... 7

6 Označování, technická dokumentace, dodací list.................................................................................................................. 9

7 Skladování.................................................................................................................................................................................... 11

8 Postupy kontroly jakosti............................................................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní) Vysvětlující poznámky......................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 104 „Beton (vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria shody)“, jejíž sekretariát byl zřízen u DIN.

Této evropské normě se nejpozději do září 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 1997.

Tato evropská norma platí společně s normami skupiny EN 524, které se týkají postupů zkoušek hadic.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se tyto země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma platí pro válcové hadice z ocelového pásku bez povlaku se šroubovicovým profilováním a s jmenovitým vnitřním průměrem do 130 mm1) a pro jejich spojky, které se sestavují, aby vytvářely kanálky pro předpínací výztuž v prvcích z dodatečně předpjatého betonu. Platí pouze pro hadice a spojky ze šroubovicovitě svinovaného nebo svařovaného ocelového pásku2)3)

Na těsnění mezi hadicemi a spojkami se tato norma nevztahuje4)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz