Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77. 140. 75; 91. 080. 40                                                                                                                                              Říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

ČSN EN 524-3

74 2881

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods - Part 3: To-and-fro bending test

Gaines en feuillard d'acier pour câbles de précontrainte - Méthodes d'essai - Partie 3: Essai de flexion dans les deux sens

Hűllrohre aus Bandstahl fűr Spannglieder - Prüfverfahren - Teil 3: Hin- und Herbiegeversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 524-3: 1997. Evropská norma EN 524-3: 1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 524-3: 1997. The European Standard EN 524-3: 1997 has the status of a Czech Standard.

©Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

53205


ČSN EN 524-3

Národní předmluva

Citované normy

EN 523: 1997 zavedena v ČSN EN 523 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž- Názvosloví, požadavky, kontrola jakosti (74 2880)

EN 524-5: 1997 zavedena v ČSN EN 524-5 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu (74 2881)

2


ČSN EN 524-3

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

ICS 77. 140. 75; 91. 080. 40

Descriptors: prestressed concretes, tubes, sheating, prestressing steels, classifications, specification, verification, marking

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Test methods Part 3: To-and-fro bending test

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-01-27.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

3

EN 524-3

Březen 1997

Gaines en feuillard d'acier pour câbles de précontrainte - Méthodes d'essai - Partie 3: Essai de flexion dans les deux sens

Hűllrohre aus Bandstahl für Spannglieder Prüfverfahren - Teil 3: Hin- und Herbiegeversuch


ČSN EN 524-3

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................   5

1     Předmět normy.......................................................................................................................................................   6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................   6

3    Přístroj....................................................................................................................................................................   6

4    Provádění zkoušky.................................................................................................................................................   6

4


ČSN EN 524-3

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Technickou komisí CEN/TC 104 "Beton (vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria shody)", jejíž sekretariát byl zřízen u DIN.

Tato norma je částí souboru EN 524 "Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody", který dále zahrnuje tyto části:

-   Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů

-   Část 2: Stanovení chování při ohýbání

-   Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení

-   Část 5: Stanovení pevnosti v tahu

-   Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)

Tato evropská norma se vztahuje к EN 523 Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Názvosloví, požadavky, kontrola jakosti.

Této evropské normě se nejpozději do září 1997 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do září 1997.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se tyto země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

5


ČSN EN 524-3

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postup při stanovení ohebnosti hadic pro předpínací výztuž, které odpovídají EN 523.

6

Zdroj: www.cni.cz