Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040

Prosinec 1998

Klasifikace podmínek prostředí –
Část 3: Klasifikace skupin parametrů
prostředí a jejich stupňů přísnosti –
Oddíl 1: Skladován

ČSN
EN 60 721-3-1

03 8900

 

 

idt IEC 60721-3-1:1997

 

Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 1: Storage

Classification des conditions d'environnement - Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités - Section 1: Stockage

Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte - Hauptabschnitt 1: Langzeitlagerung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60721-3-1:1997. Evropská norma EN 60721-3-1:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60721-3-1:1997. The European Standard EN 60721-3 1:1997 has the status of the Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 60721-3-1 z prosince 1994 v plném rozsahu.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
53491


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Do nového vydání EN 60721-3-1 byla zapracována dřívější změna A2, byly doplněny třídy 1K10 a 1K11 týkající se tropického klimatu a s nimi souvisící příloha C. Dále byly provedeny redakční úpravy.

 

Citované normy

IEC 721-1:1990 + změna A1:1992 zavedeny v ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (idt IEC 721-1:1990+A1:1992) (03 8900)

IEC 721-2-1:1982 + změna A1:1987 zavedeny v ČSN IEC 721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu (idt HD 478.2.1 S1:1989) (03 8900)

IEC 721-3-0:1984 + změna A1:1987 zavedeny v ČSN EN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod (idt IEC 721-3-0:1984+A1:1987) (03 8900)

IEC 60721-3-2:1997 zavedena v ČSN EN 60721-3-2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava (idt IEC 60721-3-2:1997) (03 8900)

IEC 721-3-3:1994 zavedena v ČSN EN 60721-3-3 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (idt IEC 721-3-3:1994) (03 8900)

IEC 721-3-4:1995 zavedena v ČSN EN 60721-3-4 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (idt IEC 721-3-4:1995) (03 8900)

 

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60721-3-1:1997 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 1: Storage (Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 1: Skladování)

 

Informativní údaje z IEC 60721-3-1:1997

Mezinárodní norma IEC 60721-3-1 byla připravena technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí.

Druhé vydání normy ruší a nahrazuje její první vydání z roku 1987, změnu A1:1991 a změnu A2:1993. Třetí změna vedla k vydání tohoto úplného znění.

Text této normy vychází z dále uvedených dokumentů:

 

FDIS         Zpráva o hlasování

75/277/FDIS  75/296/RVD

 

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

IEC 721 se skládá z těchto částí pod společným názvem Klasifikace podmínek prostředí:

 

- Část 1:1990 Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

- Část 2 Podmínky prostředí vyskytující se v přírodě

- Část 3 Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

 

Přílohy A, B a C jsou pouze informativní.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

EN 60721-3-1

EUROPEAN STANDARD

Březen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 19.040                                        Nahrazuje EN 60721-3-1:1993 a její změnu

 

Deskriptory: environmental conditions, environmental parameters, storage

 

Klasifikace podmínek prostředí

Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

Oddíl 1: Skladování (IEC 60721-3-1:1997)

 

Classification of environmental conditions

Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities

Section 1: Storage (IEC 60721-3-1:1997)

Classification des conditions d'environnement

Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités

Section 1: Stockage (CEI 60721-3-1:1997)

Klassifizierung von Umweltbedingungen

Teil 3: Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte

Hauptabschnitt 1: Langzeitlagerung(IEC 60721-3-1:1997)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-12-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 75/277/FDIS, budoucí změny IEC 60721-3-1, připravený technickou komisí TC 75 Klasifikace podmínek prostředí Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako změna A3 EN 60721-3-1:1993 dne 1996-12-09.

Text tohoto dokumentu spolu s textem IEC 60721-3-1:1987 a jejích změn A1:1991 a A2:1993 byl v únoru 1997 vydán IEC jako druhé vydání IEC 60721-3-1. V souladu se zásadním rozhodnutím Technického výboru CENELEC bylo schválení EN 60721-3-1/A3 převedeno na schválení nové EN 60721-3-1.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60721-3-1:1993 a její změnu A2:1994.

Byla stanovena tato data:

 

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo schválením k přímému používání          

                                                                                                            (dop)    1997-12-01

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu  (dow)   1997-12-01

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní" jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a přílohy A, B a C jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60721-3-1:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Rozsah platnosti a předmět normy

8

2

Normativní odkazy

8

3

Definice

9

4

Všeobecně

9

5

Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

9

6

Soubory kombinací tříd podmínek prostředí

11

Tabulky

1

Klasifikace klimatických podmínek

12

2

Klasifikace zvláštních klimatických podmínek

14

3

Klasifikace biologických podmínek

14

4

Klasifikace chemicky aktivních látek

15

5

Klasifikace mechanicky aktivních látek

16

6

Klasifikace mechanických podmínek

16

7

Soubory kombinací tříd podmínek prostředí

17

Obrázek 1

17

Přílohy

A Souhrn podmínek pokrytých třídami

18

B Souhrn podmínek pokrytých soubory kombinací tříd

20

C Vysvětlení podmínek prostředí v tropických oblastech specifikovaných třídami 1K10 a 1K11

21

ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi

23


Strana 8

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tento oddíl IEC 60721-3 klasifikuje skupiny parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým jsou výrobky (popř. spolu s obaly) vystaveny při skladování.

V normě jsou stanoveny pouze ty podmínky prostředí, které mohou přímo ovlivnit výrobky nebo jejich rozhodující funkci. V úvahu se berou pouze samotné podmínky prostředí. Účinky těchto podmínek na výrobek se zvlášť nepopisují.

Klasifikace nezahrnuje přemísťování během skladování.

Vyloučeny jsou podmínky prostředí, které mají přímý vztah k požáru nebo výbuchu, a podmínky vztahující se k ionizujícímu záření, jakož i veškeré nepředvídané okolnosti. Ve zvláštních případech se doporučuje vzít v úvahu možnost jejich výskytu. Norma nezahrnuje podmínky na moři.

Podmínky při stacionárním používání, při přenosném a nestacionárním používání, při používání v pozemních vozidlech a lodích, jakož i podmínky při přepravě jsou uvedeny v jiných oddílech IEC 60721-3.

Předmětem této normy je klasifikace parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti, kterým může být výrobek vystaven během skladování.

Norma uvádí omezený počet tříd podmínek prostředí, které pokrývají širokou oblast použití. Uživatel této normy má zvolit nejnižší klasifikační třídu, která ještě zahrnuje předpokládané podmínky skladování.

 

2 Normativní odkazy

Součástí tohoto oddílu IEC 721-3 jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě tohoto oddílu IEC 721-3, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 721-1:1990 Klasifikace podmínek prostředí - Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

(Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities)

Změna A1:1992

IEC 721-2-1:1982 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu

(Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Temperature and humidity)

Změna A1:1987

IEC 721-3-0:1984 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction)

Změna A1:1987

IEC 60721-3-2:1997 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 2: Transportation)

IEC 721-3-3:1994 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weatherprotected locations)

IEC 721-3-4:1995 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weatherprotected locations)


Strana 9

3 Definice

Pro účely tohoto oddílu IEC 721-3 se kromě definic uvedených v kapitole 3 IEC 721-1 používají následující definice:

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz