Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040                                                                                                                                   Prosinec 1998

Klasifikace podmínek prostředí -Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti -Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel

ČSN
EN 60721-3-5

03 8900

                                                                                            idt IEC 60721-3-5:1997

Classification of environmental conditions -
Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities -
Section 5: Ground vehicle installations

Classification des conditions d‘environnement -
Partie 3: Classification des groupements des agents d‘environnement et de leurs sévérités -
Section 5: Installations des véhicules terrestres

Klassifizierung von Umweltbedingungen -
Teil 3: Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte -
Hauptabschnitt 5: Einsatz an und in Landfahrzeugen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60721-3-5:1997. Evropská norma EN 60721-3-5:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60721-3-5:1997. The European Standard EN 60721-3-5:1997 has the status of the Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 60721-3-5 z prosince 1994 v plném rozsahu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          53493
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Do nového vydání EN 60721-3-5 byla zapracována dřívější změna A2, byly doplněny třídy 5K5 a 5K6 týkající se tropického klimatu a s nimi souvisící příloha B. Dále byly provedeny redakční úpravy.

Citované normy

IEC 721-1:1990 + změna A1:1992 zavedeny v ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (idt IEC 721-1:1990+A1:1992) (03 8900)

 Změna A2:1995 zavedena v ČSN EN 60721-1/A2:1997 (idt IEC 721-1/A2:1995) (03 8900)

IEC 721-2-1:1982 + změna A1:1987 zavedeny v ČSN IEC 721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu (idt HD 478.2.1 S1:1989) (03 8900)

IEC 721-3-0:1984 + změna A1:1987 zavedeny v ČSN EN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod (idt IEC 721-3-0:1984+A1:1987) (03 8900)

IEC 60721-3-1:1997 zavedena v ČSN EN 60721-3-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 1: Skladování (idt IEC 60721-3-1:1997) (03 8900)

IEC 60721-3-2:1997 zavedena v ČSN EN 60721-3-2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava (idt IEC 60721-3-2:1997) (03 8900)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60721-3-5:1997 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 5: Ground vehicle installations

(Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel)

Informativní údaje z IEC 60721-3-6:1997

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC TC 75 Klasifikace podmínek prostředí.

Druhé vydání normy ruší a nahrazuje její první vydání z roku 1985, změnu A1:1991 a změnu A2:1994. Třetí změna vedla k vydání tohoto úplného znění.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

75/281/FDIS

75/294/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

IEC 721 se skládá z těchto částí pod společným názvem Klasifikace podmínek prostředí:

-      Část 1:1990 Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

-      Část 2 Podmínky prostředí vyskytující se v přírodě

-      Část 3 Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti

Přílohy A a B jsou pouze informativní.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k předmluvě CENELEC doplněna informativní národní poznámka.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 40 Klasifikace podmínek prostředí a základní zkoušky pro elektrická zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

 


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 60721-3-5

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Duben 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.040                                                                              Nahrazuje EN 60721-3-5:1993 a její změnu

Deskriptory: electronic components, electrical equipment, electronical equipment, electrotechnical components, climatic conditions, environment, choice, ground vehicles

Klasifikace podmínek prostředí
Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti
Oddíl 5: Zařízení pozemních vozidel
(IEC 60721-3-5:1997)

Classification of environmental conditions
Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities
Section 5: Ground vehicle installations
(IEC 60721-3-5:1997)

Classification des conditions d‘environnement

Partie 3: Classification des groupements des agents
d‘environnement et de leurs sévérités

Section 5: Installations des véhicules terrestres

(CEI 60721-3-5:1997)

Klassifizierung von Umweltbedingungen

Teil 3: Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte

Hauptabschnitt 5: Einsatz an und in Landfahrzeugen

(IEC 60721-3-5:1997)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-12-09. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 75/281/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 60721-3-5, připravený technickou komisí TC 76 “Bezpečnost práce se světelným zářením a s laserovým zařízením”*) Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60721-3-5 dne 1996-12-09.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60721-3-5:1993 a její změnu A2:1994.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické
národní normy nebo schválením k přímému používání                                          (dop)       1997-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1997-12-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a přílohy A a B jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60721-3-5:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

_______________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - V originálu EN je uvedeno chybné číslo a označení TC, správně má být TC 75 Klasifikace podmínek prostředí.

 


Strana 7

Obsah

Kapitola                                                                                                                                                                                     Strana

1     Rozsah platnosti a předmět normy...................................................................................................................................... 8

2     Normativní odkazy.................................................................................................................................................................... 8

3     Definice...................................................................................................................................................................................... 9

4     Všeobecně................................................................................................................................................................................ 9

5     Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti.................................................................................. 9

Tabulky

1     Klasifikace klimatických podmínek..................................................................................................................................... 10

1A   Klasifikace zvláštních klimatických podmínek.................................................................................................................. 12

2     Klasifikace biologických podmínek..................................................................................................................................... 12

3     Klasifikace chemicky aktivních látek................................................................................................................................... 12

4     Klasifikace mechanicky aktivních látek.............................................................................................................................. 12

5     Klasifikace znečišťujících kapalin....................................................................................................................................... 13

6     Klasifikace mechanických podmínek................................................................................................................................. 13

Obrázek 1........................................................................................................................................................................................ 14

Přílohy

A     Přehled podmínek ovlivňujících výběr parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti............................................... 15

B     Vysvětlení podmínek prostředí v tropických oblastech specifikovaných třídami 5K5 a 5K6..................................... 28

ZA   Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi................................. 30


Strana 8

1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato norma klasifikuje podmínky prostředí, kterým je výrobek netvořící součást vozidla vystaven, jestliže je instalován v pozemním vozidle. K těmto výrobkům patří např. radiopřijímače, komunikační systémy, taxametry, průtokoměry pro kapaliny přepravované vozidlem (např. mléko, ropné výrobky atd.). Mezi vozidla, v nichž výrobky mohou být trvale nebo dočasně instalovány, patří:

-      silniční vozidla: osobní automobily, užitková vozidla, speciální vozidla, tahače, přívěsy, mopedy, motocykly atd.

-      kolejová vozidla: vlaky, tramvaje, jeřáby atd.

-      terénní vozidla: automobily s pohonem čtyř kol, traktory, sněžné skútry atd.

-      manipulační a skladová vozidla: vysokozdvižné vozíky (ovládané ručně i automaticky - roboty), zavazadlové přepravníky atd.

-      samohybné stroje: rýpadla, sklizňové stroje atd.

Přestože tato norma není určena pro výrobky tvořící součást vozidel, lze klasifikaci podmínek prostředí použít i pro některé vyměnitelné části instalované podobným způsobem a na stejných místech vozidla jako výrobky netvořící součást vozidla. V normě jsou zahrnuty jen přísné podmínky. které mohou mít na výrobky nepříznivý vliv.

Podmínky při skladování a přepravě jsou uvedeny v IEC 721-3-1 a v IEC 721-3-2.

Předmětem této normy je klasifikace parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti, kterým bude při používání vystaven výrobek instalovaný v pozemních vozidlech.

Norma uvádí omezený počet tříd podmínek prostředí, které pokrývají širokou oblast použití. Uživatel této normy má zvolit nejnižší klasifikační třídu, která ještě zahrnuje každou z podmínek předpokládaného použití. Určitý návod k tomu je uveden v příloze A.

2 Normativní odkazy

Součástí tohoto oddílu IEC 721-3 jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě tohoto oddílu IEC 721-3, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 721-1:1990 Klasifikace podmínek prostředí - Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

(Classification of environmental conditions - Part 1: Environmental parameters and their severities)

 Změna A1:1992

 Změna A2:1995

IEC 721-2-1:1982 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu

(Classification of environmental conditions - Part 2: Environmental conditions appearing in nature - Temperature and humidity)

 Změna A1:1987

IEC 721-3-0:1984 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction)

 Změna A1:1987

IEC 721-3-1:1997 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 1: Skladování

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 1: Storage)

IEC 721-3-2:1997 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 2: Přeprava

(Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 2: Transportation)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz