Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.01

Listopad 1998

Elektromechanické součástky
pro elektronická zařízení –
Základní zkušební postupy
a měřicí metody –
Část 1: Všeobecné zkoušky –
Oddíl 3: Zkouška 1c –
Elektrická vazební délka

ČSN
EN 60 512-1-3

35 4055

 

 

idt IEC 60512-1-3:1997

 

Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 1: General examination - Section 3: Test 1c - Electrical engagement length

Composants électromécaniques pour équipements électroniques - Procédures d'essai de base et méthodes de mesure -

Partie 1: Examen général - Section 3: Essai 1c - Engagement de contact

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 1: Allgemeine Untersuchungen - Hauptabschnitt 3: Prüfung 1c - Kontaktüberdeckung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60512-1-3:1997. Evropská norma EN 60512-1-3:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60512-1-3:1997. The European Standard EN 60512-1-3:1997 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
53614


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 60050(581):1978 dosud nezavedena

 

Porovnání s mezinárodní normou

V této evropské normě je zavedena IEC 60512-1-3:1997 bez jakýchkoli modifikací. Obsahuje však navíc normativní přílohu ZA „Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi".

 

Informativní údaje z IEC 60512-1-3:1997

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

FDIS          Zpráva o hlasování

48B/591/FDIS  48B/636/RVD

 

Úplné informace o hlasování pro schválení této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kett, Technická normalizace průmyslové automatizace, Praha, IČO 18666108

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Forejt


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60512-1-3

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 31.220.01

 

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

Základní zkušební postupy a měřicí metody

Část 1: Všeobecné zkoušky

Oddíl 3: Zkouška 1c - Elektrická vazební délka (IEC 60512-1-3:1997)

 

Electromechanical components for electronic equipment

Basic testing procedures and measuring methods

Part 1: General examination

Section 3: Test 1c - Electrical engagement length (IEC 60512-1-3:1997)

Composants électromécaniques pour

équipements électroniques

Procédures d'essai de base

et méthodes de mesure

Partie 1: Examen général

Section 3: Essai 1c - Engagement de contact (CEI 60512-1-3:1997)

Elektrisch-mechanische

Bauelemente für elektronische Einrichtungen

Meß- und Prüfverfahren

Teil 1: Allgemeine Untersuchungen

Hauptabschnitt 3: Prüfung 1c - Kontaktüberdeckung (IEC 60512-1-3:1997)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1997-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy

CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 48B/591/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60512-1-3, připravený Subkomisí 48B: Konektory, technické komise IEC: 48 Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC dne 1997-10-01 jako EN 60512-1-3.

Byla stanovena následující data:

 

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN k přímému použití jako normy národní      (dop)     1998-07-01

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu         (dow)    1998-07-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou součástí textu normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60512-1-3:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tento oddíl IEC 60512-1, pokud je to požadováno předmětovou specifikací, se používá pro zkoušení elektromechanických součástek v oboru technické komise IEC: 48. Tato zkouška může být také použita pro podobné součástky, když je to předepsáno v předmětové specifikaci.

Předmětem této zkoušky je definování standardní zkušební metody k měření elektrické vazební délky v konektoru, jak je definována v Mezinárodním elektrotechnickém slovníku, položka 581-03-15.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz