Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.01

Listopad 1998

Elektromechanické součástky
pro elektronická zařízení –
Základní zkušební postupy
a měřicí metody – 
Část 19: Zkoušky chemické odolnosti – 
Oddíl 3: Zkouška 19c:
Odolnost proti kapalinám

ČSN
EN 60 512-19-3

35 4055

 

 

idt IEC 60512-19-3:1997

 

Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 19: Chemical resistance tests - Section 3: Test 19c: Fluid resistance

Composants électromécaniques pour équipements électroniques - Procédures d'essai de base et méthodes de mesure - Partie 19: Essais de résistance chimique - Section 3: Essai 19c: Résistance aux fluides

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren - Teil 19: Prüfungen der Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien - Hauptabschnitt 3: Prüfung 19c: Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60512-19-3:1997. Evropská norma EN 60512-19-3:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60512-19-3:1997. The European Standard EN 60512-19 3:1997 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1998

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
53657


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 60512-2:1985 + A1:1994 nezavedena

 

Porovnání s mezinárodní normou

V této evropské normě je zavedena IEC 60512-19-3:1997 bez jakýchkoli modifikací. Obsahuje však navíc normativní přílohu ZA

„Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi".

 

Informativní údajeIEC 60512-19-3:1997

Mezinárodní norma IEC 60512-19-3 byla připravena Subkomisí 48B:

Konektory, Technické komise IEC 48: Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

 

FDIS           Zpráva o hlasování

48B/592/FDIS   48B/637/RVD

 

Úplné informace o hlasování při schválení této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Příloha A je pouze informativní.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kett, Technická normalizace průmyslové automatizace, Praha, IČO 18666108

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Forejt


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 60512-19-3

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 31.220.01

 

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení

Základní zkušební postupyměřicí metody

Část 19: Zkoušky chemické odolnosti

Oddíl 3: Zkouška 19c - Odolnost proti kapalinám (IEC 60512-19-3:1997)

 

Electromechanical components for electronic equipment

Basic testing procedures and measuring methods

Part 19: Chemical resistance tests

Section 3: Test 19c - Fluid resistance (IEC 60512-19-3:1997)

Composants électromécaniques  pour équipements électroniques

Procédures d'essai de base  et méthodes de mesure

Partie 19: Essais de résistance chimique

Section 3: Essai 19c -

Résistance aux fluides  (CEI 512-19-3:1997)

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen

Meß- und Prüfverfahren

Teil 19 : Prüfungen der Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien

Hauptabschnitt 3: Prüfung 19c -

Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (IEC 512-19-3:1997)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1997-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 48B/592/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60512-19-3, připravený Subkomisí 48B: Konektory, technické komise IEC: 48 Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC dne 1997-10-01 jako EN 60512-19-3.

Byla stanovena následující data:

- nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni  vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení

o schválení EN k přímému použití jako normy národní                         (dop)  1998-07-01

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu  (dow)  1998-07-01

 

Přílohy označené „normativní" jsou součástí textu normy.

Přílohy označené „informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a příloha A informativní.

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60512-19-3:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy a rozsah platnosti

Tento oddíl IEC 60512-19, pokud je to požadováno předmětovou specifikací, je používán ke zkoušení elektromechanických součástek v oblasti Technické komise IEC 48. Tato zkouška může být použita také pro podobné součástky když je to předepsáno v předmětové specifikaci.

Předmětem této normy je definování standardní zkušební metody k stanovení účinků náhodného vystavení elektrických spojovacích součástek kapalinám a mazivům.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz