Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.120.60; 77.150.60                                                                                                                        Únor 1999

Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu -
Část 2: Výrobky z tvrdého cínu

ČSN
EN 611-2

42 1365

 

Tin and tin alloys - Pewter and pewterware - Part 2: Pewterware

Etain et alliages d’étain - Etain pour la fabrication d’objets en étain et objets en étain - Partie 2: Objets en étain

Zinn und Zinnlegierungen - Zinnlegierungen und Zinngerät - Teil 2: Zinngerät

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 611-2:1996. Evropská norma EN 611-2:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 611-2:1996. The European Standard EN 611­2:1996 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          53698
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 610   zavedena v ČSN EN 610 Cín a slitiny cínu - Cínové ingoty (42 1363)

EN 611-1   zavedena v ČSN EN 611-1 Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu - Část 1: Tvrdý cín (42 1365)

EN 29453   zavedena v ČSN EN 29453 Pájení. Slitiny pro měkké pájení. Chemické složení a dodávané tvary (05 5605)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s.r.o., Panenské Břežany, IČO 25604716 - Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 611-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.120.60; 77.140.90

Deskriptory: metal products, tin, tin alloys, specifications, manufacturing, brazed- and soldered joints, sampling, chemical analysis, components, chemical composition, food-container contact, marking

Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu -
Část 2: Výrobky z tvrdého cínu

Tin and tin alloys - Pewter and pewterware -
Part 2: Pewterware

 

Etain et alliages détain - Etain pour la
fabrication d
objets en étain et objets en étain - Partie 2: Objets en étain

Zinn und Zinnlegierungen - Zinnlegierungen und Zinngerät - Teil 2: Zinngerät

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-04-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

 

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1   Předmět normy........................................................................................................................................................................... 5

2   Normativní odkazy...................................................................................................................................................................... 5

3   Zpracovávané materiály............................................................................................................................................................ 5

4   Požadavky.................................................................................................................................................................................... 6

5   Vzorkování a rozbory................................................................................................................................................................... 6

6   Značení......................................................................................................................................................................................... 6

Příloha A (normativní) Pájky v EN 29453 vztažené k 3.2.......................................................................................................... 7


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 220 „Cín a slitiny cínu" se sekretariátem v BSI.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do listopadu 1996.

Tato norma sestává ze dvou částí, z nichž část 2 stanoví požadavky na výrobky z tvrdého cínu.

Část 1 stanoví požadavky na slitiny tvrdého cínu používané pro výrobu výrobků z tvrdého cínu podle části 2.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1   Předmět normy

Tato část EN 611 stanoví požadavky na výrobu, vzorkování, rozbory a značení výrobků z tvrdého cínu. Neplatí pro výrobky vyrobené z jiných materiálů než tvrdý cín, které byly povlakovány nebo plátovány tvrdým cínem.

POZNÁMKA - Požadavky na slitiny tvrdého cínu jsou stanoveny v EN 611-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz