Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70                                                                                                                                   Duben 1999

Zdravotnětechnické armatury -Mechanické směšovače (PN 10) -Všeobecné technické podmínky

ČSN
EN 817

13 7104

 

Sanitary tapware - Mechanical mixers (PN 10) - General technical specifications

Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques (PN 10) - Spécifications techniques générales

Sanitärarmaturen - Mechanisch einstellbare Mischer (PN 10) - Allgemeine technische Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 817:1997. Evropská norma EN 817:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 817:1997. The European Standard EN 817:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 13 7174 z 1986-11-10, ČSN 13 7176 z 1987-02-11, ČSN 13 7177 z 1989-07-19, ČSN 13 7184 z 1987-02-11 a ČSN 13 7187 z 1987-11-10.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          53872
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 31 zavedena v ČSN EN 31 Umyvadla se sloupem. Připojovací rozměry (72 4842)

EN 32 zavedena v ČSN EN 32 Umyvadla nástěnná. Připojovací rozměry pro montáž na šrouby (72 4843)

EN 35 zavedena v ČSN EN 35 Bidety stojící na podlaze, s horním přívodem vody. Připojovací rozměry (72 4846)

EN 36 zavedena v ČSN EN 36 Bidety nástěnné, s horním přívodem vody. Připojovací rozměry (72 4847)

EN 111 zavedena v ČSN EN 111 Umývátka nástěnná. Připojovací rozměry (72 4851)

EN 232 zavedena v ČSN EN 232 Koupací vany. Připojovací rozměry (91 4105)

EN 246 zavedena v ČSN EN 246 Zdravotnětechnické armatury. Všeobecné podmínky pro regulátory průtoku (13 7270)

EN 248 zavedena v ČSN EN 248 Zdravotnětechnické armatury. Všeobecné technické požadavky na elektrolytické povlaky Ni-Cr (13 7203)

prEN 695 nezavedena, nahrazena EN 695 zavedena v ČSN EN 695 Kuchyňské dřezy - Napojovací rozměry (91 4107)

prEN 1286 dosud nezavedena

prEN 1717 dosud nezavedena

EN ISO 3822-1 dosud nezavedena

EN ISO 3822-2 zavedena v ČSN EN ISO 3822-2 Akustika. Laboratorní zkoušky emise hluku z armatur vnitřních vodovodních instalací. Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií (ISO 3822-2:1995) (73 0536)

EN ISO 3822-4:1997 dosud nezavedena

ISO 228-1:1994 zavedena v ČSN ISO 228-1 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 1: Rozměry, tolerance a označování (01 4033)

ISO 5167-1:1991 zavedena v ČSN ISO 5167-1 Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku. Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového průřezu (25 7710)

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess, v.o.s. Brno, IČO: 00544990, Ing. Miloslav Janíček

Technická normalizační komise: TNK č. 50 - Armatury

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 817
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 1997
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.70

Deskriptory: sanitary valves, valves and fittings, mixing valves, designation, classifications, dimensions, leaktightness, performance evaluation, hydraulic properties, mechanical properties, fatigue tests, acoustic properties, marking

Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovače (PN 10) - Všeobecné technické podmínky

Sanitary tapware - Mechanical mixers (PN 10) -
General technical specifications

 

Robinetterie sanitaire - Mitigeurs mécaniques
(PN 10) - Spécifications techniques générales

Sanitärarmaturen - Mechanisch einstellbare Mischer (PN 10) - Allgemeine technische Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-11-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 6

0          Úvod ...................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy ................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy .............................................................................................................................................................. 7

3          Definice ................................................................................................................................................................................ 8

4          Klasifikace ........................................................................................................................................................................... 8

4.1       Jednoduše ovládaný směšovač ..................................................................................................................................... 8

4.2       Ostatní směšovače ............................................................................................................................................................ 8

5          Označování .......................................................................................................................................................................... 8

6          Značení - identifikace ........................................................................................................................................................ 9

6.1       Značení ................................................................................................................................................................................ 9

6.2       Identifikace .......................................................................................................................................................................... 9

7          Materiály ............................................................................................................................................................................... 9

7.1       Chemické a hygienické charakteristiky........................................................................................................................... 9

7.2       Podmínky pro exponované povrchy a pro kvalitu povlaků ........................................................................................... 9

8          Charakteristiky rozměrové .............................................................................................................................................. 10

8.1       Všeobecné poznámky týkající se obrázků ................................................................................................................... 10

8.2       Mechanické směšovače montované na vodorovné povrchy .................................................................................... 10

8.3       Mechanické směšovače montované na svislé povrchy............................................................................................. 19

8.4       Rozměry výstupů vody ...................................................................................................................................................... 22

8.5       Zvláštní případy ................................................................................................................................................................. 24

9          Charakteristiky těsnostní ................................................................................................................................................ 24

9.1       Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 24

9.2       Zkušební metody .............................................................................................................................................................. 24

9.3       Těsnost směšovače pod uzávěrem a v uzávěru ........................................................................................................ 24

9.4       Těsnost uzávěru: příčný tok mezi horkou a studenou vodou ................................................................................... 25

9.5       Těsnost směšovače nad uzávěrem ............................................................................................................................. 25

9.6       Těsnost ručně ovládaného přestavovače .................................................................................................................... 25

9.7       Těsnost rozdělovačů s automatickým vracením ........................................................................................................ 26

9.8       Souhrn požadavků ............................................................................................................................................................ 26

10        Charakteristiky provozně hydraulické ........................................................................................................................... 26

10.1     Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 26

10.2     Zkušební metoda ............................................................................................................................................................. 26

10.3     Vybavení ............................................................................................................................................................................. 26

10.4     Montáž směšovače .......................................................................................................................................................... 29

10.5     Postup ................................................................................................................................................................................ 29


Strana 5

10.6     Ověření hydraulických charakteristik ............................................................................................................................. 30

11        Mechanická odolnost při působení tlaku ..................................................................................................................... 32

11.1     Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 32

11.2     Vybavení ............................................................................................................................................................................. 32

11.3     Zkouška mechanické odolnosti nad uzávěrem - Uzávěr je v uzavřené poloze ..................................................... 32

11.4     Zkouška mechanické odolnosti pod uzávěrem - Uzávěr je v otevřené poloze ..................................................... 32

12        Charakteristiky mechanické odolnosti ......................................................................................................................... 33

12.1     Mechanická odolnost ovládacího zařízení ................................................................................................................... 33

12.2     Mechanická odolnost rozdělovače ................................................................................................................................ 36

12.3     Mechanická odolnost otočných hrdel ........................................................................................................................... 38

13        Charakteristiky odolnosti ovladače v krutu .................................................................................................................. 39

13.1     Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 39

13.2     Zkušební metoda ............................................................................................................................................................. 39

14        Charakteristiky akustické ................................................................................................................................................ 39

14.1     Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 39

14.2     Postup ................................................................................................................................................................................ 39

14.3     Požadavky .......................................................................................................................................................................... 40

15        Ochrana proti znečištění pitné vody .............................................................................................................................. 40

Příloha A     (normativní)  Příklady tvarovek pro měření tlaku ................................................................................................ 41

A.1   Doporučená konstrukční provedení tvarovek pro měření tlaku ................................................................................... 42

Příloha B     (informativní) Akustická klasifikace (příklad) ...................................................................................................... 43

B.1   Mechanický směšovač s hrdlem ....................................................................................................................................... 43

B.2   Mechanický směšovač se sprchou nebo s horním výstupem pro sprchu ................................................................ 43

B.3   Mechanický směšovač s hrdlem a sprchou nebo s horním výstupem pro sprchu.................................................. 43

Příloha C     (informativní) Souhrn zkoušek těsnosti .............................................................................................................. 44


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 164 "Vodovody" jejíž sekretariát vede AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do února 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

0 Úvod

Vzhledem k možnému nepříznivému působení na kvalitu pitné vody, způsobenému výrobky v rozsahu této normy:

1) tato norma neposkytuje žádné informace týkající se omezení použitelnosti některých výrobků v členských státech EU nebo EFTA;

2) je třeba připomenout, že zatím co se čeká na připojení ověřených evropských kritérií, zůstávají v  platnosti stávající národní předpisy, týkající se užívání nebo charakteristik těchto výrobků.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví:

-      rozměrové, těsnostní, mechanické a hydraulické provedení, mechanickou odolnost a akustické charakteristiky, kterým musí vyhovovat mechanické směšovače;

-      postupy zkoušení těchto charakteristik.

Norma je použitelná:

-      pro mechanické směšovače, určené pro používání v sanitárně technických zařízeních v prádelnách (na toaletách, v koupelnách atd.) a v kuchyních;

-      pro mechanické směšovače do PN 10 používané pro následující tlaky a teploty.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz