Zdroj: www.cni.cz

PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.20; 93.040                                                                                                        Listopad 1998

Navrhování dřevěných konstrukcí -
Část 2: Mosty

ČSN P
ENV 1995-2

73 6212

 

Design of timber structures - Part 2: Bridges

Calcul des structures en bois - Partie 2: Ponts

Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 2: Brücken

Tato norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1995-2:1997. Předběžná evropská norma ENV 1995-2:1997 má status české předběžné normy.

This standard is the Czech version of the European prestandard ENV 1995-2:1997. The European prestandard ENV 1995-2:1997 has the status of a Czech prestandard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          53944
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1995-2:1997 (Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s ENV 1995-2:1997 použije pro návrh dřevěných mostů v České republice.

Účelem NAD je doplnit chybějící informace vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty definované jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV.

ENV 1995-2:1997 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak byla publikována a schválena CEN. Je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) pro vytvoření obecných pravidel pro návrh konstrukcí z betonu, oceli, ocelobetonu, dřeva, zdiva a hliníkových slitin, projektování v oboru geotechniky a konstrukcí v seizmických oblastech.

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tří let. Cílem ověření je získání poznatků, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Případné připomínky a návrhy k oběma dokumentům se zasílají Českému normalizačnímu institutu, V botanice 4, 150 55 Praha 5.

Národní normy týkající se předmětu této normy jsou ponechány v platnosti.

Tuto předběžnou normu lze použít jako alternativní předpis k ČSN 73 6212.

Citované normy

EN 338:1995                 zavedena v ČSN EN 338 Konstrukční dřevo. Třídy pevnosti (73 1711);

EN 384:1995                 zavedena v ČSN EN 384 Konstrukční dřevo. Zjišťování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (73 1712);

ENV 1991-1:1994          zavedena v ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí.                Část 1: Zásady navrhování (73 0035);

ENV 1991-2-1:1995       zavedena v ČSN P ENV 1991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení (73 0035);

ENV 1991-2-4:1995       zavedena v ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (73 0035);

ENV 1991-2-5:1997       zavedena v ČSN P ENV 1991-2-5 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukcí - Zatížení teplotou (73 0035);

ENV 1991-3:1995          zavedena v ČSN P ENV 1991-3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou (73 6203);

ENV 1992-1-1:1991       zavedena v ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1201);

ENV 1992-2:1996          zavedena v ČSN P ENV 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty (73 6208);

ENV 1993-1-1:1992       zavedena v ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1401);

ENV 1993-2:1997          dosud nezavedena;

ENV 1995-1-1:1993       zavedena v ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí . Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (73 1701);

ENV 1998-2:1994          dosud nezavedena;

ISO 2631-1:1985           zavedena v ČSN ISO 2631-1 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím. Část 1: Všeobecné požadavky (01 1405); nahrazena ISO 2631-1:1997, dosud nezavedena;

EN 1193:1997               zavedena v ČSN EN 1193 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Zjišťování pevnosti ve smyku a mechanických vlastností kolmo k vláknům (73 2073);


Strana 3

EN 1194:1998          dosud nezavedena;

POZNÁMKA - Návrh evropské normy:

prEN (112.406)             nezavedena.

Vypracování normy

Zpracovatel:    Stavební fakulta ČVUT Praha, IČO 61384046,

                     doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing.Anna Kuklíková

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

PŘEDBĚŽNÁ EVROPSKÁ NORMA                                                                     ENV 1995-2

EUROPEAN PRESTANDARD                                                                             červenec 1997

PRÉNORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE VORNORM

ICS 91.010.30; 91.080.20; 93.040                                                                                                           

Descriptors: timber construction, bridges, building codes, design, computation

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí -
Část 2: Mosty

Eurocode 5: Design of timber structures -
Part 2: Bridges

 

Eurocode 5: Calcul des structures en bois -
Partie 2: Ponts

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 2: Brücken

Tato předběžná evropská norma (ENV) byla schválena CEN 1997-04-15 jako výhledová norma pro dočasné užívání. Doba platnosti této normy je omezena zpočátku na 3 roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zvláště toho, zda ENV může být změněna na evropskou normu (EN).

Členové CEN se žádají, aby zveřejnili existenci této ENV stejným způsobem jako EN a vhodnou formou ji zpřístupnili na národní úrovni. Národní normy, pokud jsou s ENV v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s ENV až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 6

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................... 8

Účel Eurokódů.............................................................................................................................................................................. 8

Vývoj Eurokódů............................................................................................................................................................................. 8

Program Eurokódů...................................................................................................................................................................... 8

Národní aplikační dokument (NAD)......................................................................................................................................... 9

Specifický předmět této předběžné normy.............................................................................................................................. 9

1                    Všeobecně............................................................................................................................................................ 10

1.1                Rozsah platnosti.................................................................................................................................................. 10

1.2                Vztah k jiným Eurokódům................................................................................................................................... 10

1.3                Rozdíl mezi zásadami a aplikačními pravidly a směrné hodnoty.............................................................. 10

1.4                Definice................................................................................................................................................................. 11

1.4.1             Zubové spojení.................................................................................................................................................... 11

1.4.2             Lamelová mostovková deska........................................................................................................................... 11

1.4.3             Předpínání............................................................................................................................................................ 11

1.5                Značky.................................................................................................................................................................... 12

1.6                Normativní odkazy............................................................................................................................................... 13

2                    Základy navrhování.............................................................................................................................................. 14

2.1                Všeobecně............................................................................................................................................................ 14

2.2                Únava materiálu.................................................................................................................................................. 14

2.3                Dílčí součinitelé vlastností materiálů............................................................................................................... 14

3                    Materiál.................................................................................................................................................................. 14

3.1                Všeobecně............................................................................................................................................................ 14

3.1.1             Třídy vlhkosti......................................................................................................................................................... 14

3.1.2             Třídy trvání zatížení............................................................................................................................................... 14

3.2                Pevnost v tlaku kolmo k vláknům...................................................................................................................... 15

4                    Trvanlivost............................................................................................................................................................. 15

4.1                Konstrukční ochranná opatření........................................................................................................................ 15

4.2                Ochrana kovových částí...................................................................................................................................... 15

4.3                Povrchy vystavené opotřebení........................................................................................................................... 15

5                    Základy konstrukční analýzy.............................................................................................................................. 15

6                    Mezní stavy únosnosti......................................................................................................................................... 18

6.1                Všeobecně............................................................................................................................................................ 18

6.2                Vyztužené prvky..................................................................................................................................................... 18

6.2.1             Všeobecně............................................................................................................................................................ 18

6.2.2             Příčně vyztužené dřevo........................................................................................................................................ 18

6.3                Mostovkové desky................................................................................................................................................ 20

6.3.1             Pevnost systému................................................................................................................................................. 20

6.3.2             Vyztužené mostovkové desky............................................................................................................................ 21

6.3.3             Předpjaté lamelové mostovkové desky .......................................................................................................... 21

6.4                Spřažené prvky ze dřeva a betonu.................................................................................................................... 23


Strana 7

7                    Mezní stavy použitelnosti.................................................................................................................................... 23

7.1                Všeobecně............................................................................................................................................................ 23

7.2                Kmitání způsobené chodci................................................................................................................................ 23

7.2.1             Svislé kmitání....................................................................................................................................................... 23

7.2.2             Vodorovné kmitání............................................................................................................................................... 25

7.3                Kmitání způsobené vozidly................................................................................................................................ 27

7.4                Kmitání způsobené větrem................................................................................................................................ 27

8                    Spoje...................................................................................................................................................................... 27

8.1                Všeobecně............................................................................................................................................................ 27

8.2                Spoje dřevo-beton ve spřažených nosnících.................................................................................................. 28

8.2.1             Všeobecně............................................................................................................................................................ 28

8.2.2             Příčně namáhané spojovací prostředky kolíkového typu............................................................................. 28

8.2.3             Osově namáhané spojovací prostředky kolíkového typu............................................................................. 28

8.2.4             Zubové spojení.................................................................................................................................................... 29

9                    Únava materiálu.................................................................................................................................................. 29

10                 Kontrola................................................................................................................................................................. 29

Příloha A     (informativní) Vlepované ocelové tyče.............................................................................................................. 30

A.1                Všeobecně............................................................................................................................................................ 30

A.2                Osově namáhané tyče........................................................................................................................................ 30

A.2.1             Všeobecně............................................................................................................................................................ 30

A.2.2             Mezní stav únosnosti.......................................................................................................................................... 31

A.2.2.1         Porušení jednotlivé tyče..................................................................................................................................... 31

A.2.2.2         Porušení dřevěného prvku................................................................................................................................. 32

A.2.3             Mezní stavy použitelnosti.................................................................................................................................... 33

A.3                Příčně namáhané tyče........................................................................................................................................ 33

A.3.1             Mezní stav únosnosti.......................................................................................................................................... 33

A.3.2             Mezní stavy použitelnosti.................................................................................................................................... 34

A.4                Vlepované tyče namáhané současně příčně a osově................................................................................. 34

A.5                Provádění.............................................................................................................................................................. 35

Příloha B     (informativní) Posouzení materiálu na únavu................................................................................................ 36

Příloha C     (informativní) Únosnost spojovacích prostředků kolíkového typu namáhaných příčně......................... 38


Strana 8

Předmluva

Účel Eurokódů

(1)        Eurokódy pro stavební konstrukce představují soubor norem pro konstrukční a geotechnické navrhování pozemních a inženýrských staveb.

(2)        Vztahují se na provádění a kontrolu pouze v rozsahu nezbytném k určení jakosti staveb a úrovně stavebních prací potřebných ke splnění předpokladů pravidel navrhování.

(3)        Dokud nebude k dispozici soubor vzájemně sladěných technických předpisů pro výrobky a pro metody jejich zkoušení, budou některé Eurokódy pro stavební konstrukce zahrnovat některá tato hlediska v informativních přílohách.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz