Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20

Leden 1999

Optické vláknové zakončovací soubory –
Část 1: Kmenová specifikace

ČSN
EN 61 269-1

35 9238

 

 

idt IEC 1269-1:1994

 

Fibre optic terminus sets – Part 1: Generic specification

Jeux d'embouts pour fibres optiques – Partie 1: Spécification générique

Kontakteinsätze für Lichtwellenleiter – Teil 1: Fachgrundspezifikation

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61269-1:1997. Evropská norma EN 61269-1:1997 má status

české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61269-1:1997. The European Standard EN 61269-1:1997 has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.




54017


Strana 2

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC QC 001001:1986 nezavedena

IEC QC 001002:1986 nezavedena

IEC 27:1971 nezavedena, nahrazena IEC 27-1:1992 zavedenou v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (33 0100)

IEC 68: soubor zaváděn v souborech ČSN 34 5791, ČSN IEC 68 a ČSN EN 60068 Zkoušení vlivů prostředí (34 5791)

IEC 410:1973 dosud nezavedena

IEC 617: soubor zaváděn v souborech ČSN IEC 617 Značky pro elektrotechnická schémata a ČSN EN 60617 Grafické značky pro schémata (01 3390)

IEC 695-2-2:1991 zavedena v ČSN EN 60695-2-2 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Oddíl 2: Zkouška plamenem jehlového hořáku (34 5615)

IEC 874-1:1993 nezavedena, platí obdobná ČSN EN 186000-1 Kmenová specifikace: Soubory optických konektorů pro optická vlákna a kabely. Část 1: Požadavky, zkušební metody a postupy kvalifikačního schvalování (35 9240)

IEC 1300: soubor zaváděn v souborech ČSN EN 61300-1, ČSN EN 61300-2 a ČSN EN 61300-3 Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkoušky a měřicí postupy (35 9250, 35 9251 a 35 9252)

ISO 129 zavedena v ČSN 01 3130 Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení

ISO 286-1:1988 zavedena v ČSN EN 20286-1 Soustava tolerancí a uložení ISO. Část 1: Základní ustanovení, úchylky a uložení (01 4201)

ISO 370:1975 nezavedena

ISO 1101:1983 nezavedena

 

Obdobné zahraniční normy

BS EN 61269-1:1997 Fibre optic terminus sets. Generic specification (Optické vláknové zakončovací soubory. Kmenová specifikace)

NF C93-911, NF EN 61269-1:1997 Jeux d'embouts pour fibres optiques. Partie 1: Spécification générique (Optické vláknové zakončovací soubory. Část 1: Kmenová specifikace)

DIN EN 61269-1:1997 Kontakteinsätze für Lichtwellenleiter. Teil 1: Fachgrundspezifikation (Optické vláknové zakončovací soubory. Část 1: Kmenová specifikace)

 

Informativní údaje z IEC 1269-1:1994

Mezinárodní norma IEC 1269-1 byla připravena v subkomisi 86B: Optické vláknové spojovací prvky a pasivní součástky, technické komise IEC 86: Vláknová optika.

 

Text normy je založen na následujících dokumentech:

 

DIS          Zpráva o hlasování

86B(CO)148   86B(CO)173

 

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy je možné najít ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

 

IEC 1269 sestává z následujících částí pod obecným názvem Optické vláknové zakončovací soubory:

- Část 1:1993 Kmenová specifikace;

- Část 1-1:1993 Vzorová předmětová specifikace.

 

Příloha A je jen pro informaci.


Strana 3

Číslo QC 780000 uvedené na čelní straně publikace IEC je číslem specifikace v Systému posuzování jakosti elektronických součástek (IECQ).

 

Upozornění na národní poznámky

V normě jsou u tabulky 1 uvedeny národní poznámky vysvětlujícího charakteru.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Jan Maschke, CSc., IČO 64282431

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Slavínský, CSc.


Strana 4

Prázdná strana!


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA

 EN 61269-1

EUROPEAN STANDARD

 Únor 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 33.180.20

 

Optické vláknové zakončovací soubory

Část 1: Kmenová specifikace (IEC 1269-1:1994)

 

Fibre optic terminus sets

Part 1: Generic specification (IEC 1269-1:1994)

Jeux d'embouts pour fibres optiques

Partie 1: Spécification générique (CEI 1269-1:1994)

Kontakteinsätze für Lichtwellenleiter

Teil 1: Fachgrundspezifikation (IEC 1269-1:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní

předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv

modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace, týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním

sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém

jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 1269-1:1994, připravený SC 86B Optické vláknové spojovací prvky a pasivní součástky IEC TC 86 Vláknová optika, byl předložen k formálnímu hlasování a dne 1996-10-01 byl schválen CENELEC jako EN 61269-1 bez jakýchkoliv modifikací.

 

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum zavedení identické národní normy vydáním identické národní normy nebo oznámením o schválení EN k přímému používání jako normy národní                                              (dop)    1997-09-01

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow)   1997-09-01

 

Příloha, označená jako „normativní" je částí této normy.

Příloha, označená jako „informativní" je uvedena pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a příloha A informativní.

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1269-1:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Všeobecně

8

1.1

Předmět normy

8

1.2

Normativní odkazy

8

1.3

Definice

8

1.4

Zkratky

9

2

Požadavky

9

2.1

Kvalifikace

9

2.2

Klasifikace

9

2.3

Dokumentace

12

2.4

Návrh a konstrukce

13

2.5

Hodnocení jakosti

13

2.6

Identifikace a značení

13

3

Postupy hodnocení jakosti

14

3.1

Počáteční stadium výroby

14

3.2

Strukturní podobnost

14

3.3

Postupy kvalifikačního schválení

15

3.4

Kontrola shody jakosti

16

3.5

Certifikační zápis o uvolněných dávkách

17

3.6

Zpožděné dodávky

18

3.7

Uvolnění pro dodávku před dokončením zkoušek skupiny B

18

3.8

Měřicí a zkušební postupy

18

3.9

Alternativní zkušební metody

18

3.10

Neověřené parametry

18

Příloha A (informativní) Kategorie standardních prostředí

19

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

24


Strana 8

1 Všeobecně

 

1.1 Předmět normy

Tato část IEC 1269 se vztahuje na optické vláknové zakončovací soubory všech typů, rozměrů a struktur vláken a kabelů. Zahrnuje:

- požadavky na zakončovací soubory;

- postupy hodnocení jakosti.

 



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz