Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.13;13.340.30                                                                                                                         Únor 1999

Ochranné prostředky dýchacích
orgánů - Názvosloví součástí

ČSN
EN 134

83 2203

 

Respiratory protective devices - Nomenclature of components

Appareils de protection respiratoire - Nomenclature des composants

Atemschutzgeräte - Benennungen von Einzelteilen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 134:1998. Evropská norma EN 134:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 134:1998. The European Standard EN 134:1998has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 134 (83 2203) z ledna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN EN 134 bylo uvedeno nové vyobrazení typů ochranných prostředků dýchacích orgánů a k názvům byl připojen odkaz na příslušnou technickou normu, což zpřesnilo názvosloví.

Citované normy

EN 132 zavedena v ČSN EN 132 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice (83 2202)

EN 135 zavedena v ČSN EN 135 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních výrazů (83 2204)

EN 136 zavedena v ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení (83 2210)

EN 137 zavedena v ČSN EN 137 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch - Požadavky, zkoušení a značení (83 2240)

EN 138 zavedena v ČSN EN 138 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení (83 2260)

EN 139 zavedena v ČSN EN 139 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s maskou, polomaskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení (83 2261)

EN 140 zavedena v ČSN EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení (83 2211)

EN 141 zavedena v ČSN EN 141 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení (83 2220)

EN 142 zavedena v ČSN EN 142 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení (83 2212)

EN 143 zavedena v ČSN EN 143 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení (83 2222)

EN 145 zavedena v ČSN EN 145 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem a tlakovým kyslíkem - Požadavky, zkoušení a značení (83 2241)

EN 146 zavedena v ČSN EN 146 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky proti částicím s pomocnou ventilací připojené k přilbám nebo kuklám - Požadavky, zkoušení a značení (83 2250)

EN 147 zavedena v ČSN EN 147 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky proti částicím s pomocnou ventilací připojené k obličejovým maskám, polomaskám a čtvrtmaskám - Požadavky, zkoušení a značení (83 2251)

EN 149 zavedena v ČSN EN 149 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení (83 2225)

EN 250 zavedena v ČSN EN 250 Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení (83 2242)

EN 269 zavedena v ČSN EN 269 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou - Požadavky, zkoušení a značení (83 2262)

EN 270 zavedena v ČSN EN 270 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s přívodem tlakového vzduchu s připojenou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení (83 2263)

EN 271 zavedena v ČSN EN 271 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s přívodem tlakového vzduchu nebo s přívodem čistého (netlakového) vzduchu s připojenou kuklou určenou pro otryskávací práce - Požadavky, zkoušení a značení (83 2264)

EN 400 zavedena v ČSN EN 400 Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem - Únikový přístroj s tlakovým kyslíkem - Požadavky, zkoušení a značení (83 2270)

EN 401 zavedena v ČSN EN 401 Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem - Únikový přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem (KO2) - Požadavky, zkoušení a značení (83 2271)


Strana 3

EN 402 zavedena v ČSN EN 402 Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení (83 2272)

EN 403 zavedena v ČSN EN 403 Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení (83 2273)

EN 404 zavedena v ČSN EN 404 Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje - Požadavky, zkoušení a značení (83 2274)

EN 405 zavedena v ČSN EN 405 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti částicím nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení (83 2226)

EN 1061 zavedena v ČSN EN 1061 Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem - Únikové přístroje s chemicky vyvíjeným kyslíkem (NaCIO3) - Požadavky, zkoušení a značení (83 2276)

EN 1146 zavedena v ČSN EN 1146 Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem a s kuklou (únikový přístroj s tlakovým vzduchem a s kuklou) - Požadavky, zkoušení a značení (83 2275)

prEN 1827      dosud nezavedena

prEN 1835      dosud nezavedena

prEN 12419    dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 134

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.13; 13.340.30                                                                                     Nahrazuje EN 134:1990

Deskriptory: personal protective equipment, accident prevention, respiratory protective equipment, components, nomenclature, multilingual nomenclature

Ochranné prostředky dýchacích orgánů -
Názvosloví součástí

Respiratory protective devices -
Nomenclature of components

Appareils de protection respiratoire -
Nomenclature des composants

Atemschutzgeräte - Benennungen von Einzelteilen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-12-21.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 6

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Názvosloví........................................................................................................................................................................... 10

3.1       Lícnicové části.................................................................................................................................................................... 10

3.2       Filtrační dýchací přístroje................................................................................................................................................. 14

3.3       Izolační dýchací přístroj.................................................................................................................................................... 20

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a Směrnicí EU pro osobní ochranné prostředky...... 29


Strana 7

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 79 „Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma nahrazuje EN 134:1990.

Této evropské normě se nejpozději do července 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do července 1998.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

O vztahu ke směrnici (směrnicím) EU viz Informační přílohu ZA, která tvoří nedílnou součást této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC je zavedení této evropské normy závazné pro následující státy: Belgii, Českou republiku, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Island, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví harmonizované názvosloví pro typické součásti dýchacích ochranných prostředků. Tato norma nestanoví, které a kolik takových součástek se má použít, a kde jsou v zařízení umístěny.

Použitá vyobrazení jsou uvedena pouze jako příklady pro identifikaci různých součástí a jejich odpovídajících názvů z hlediska použití. Použité definice a termíny jsou uvedeny v EN 132 a EN 135.

Názvy jsou uvedeny ve třech oficiálních jazycích CEN.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz