Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.120                                                                                                                                   Prosinec 1998

Metody zkoušení krmiv -
Část 4: Stanovení dusíkatých látek (hrubého proteinu)

ČSN 46 7092-4

 

Testing methods for feeding stuffs - Part 4: Determination of crude protein content

Méthodes des essais des fourrages - Partie 4: Détermination de la protéine

Futtermitteltestmethoden - Teil 4: Bestimmung vom Rohprotein

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 46 7092-4 z 30. 1. 1985 a ČSN 46 7013-4/2 z 21. 9. 1977.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          54220
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Byly sjednoceny druhy i množství přidávaných katalyzátorů i digesčních roztoků, doby mineralizace podle Směrnice 72/199/EEC a doporučení mezinárodní normy ISO 5983:1997.

Další souvisící normy

ČSN 46 7092-2 Metody zkoušení krmiv - Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové

ČSN 46 7092-24 Metody zkoušení krmiv - Stanovení bezdusíkatých látek výtažkových

ČSN 46 7092-25 Metody zkoušení krmiv - Stanovení aminokyselin

ČSN 46 7092-27 Metody zkoušení krmiv - Stanovení bílkovin

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 5983:1997 Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Kjeldahl method (Krmiva - Stanovení obsahu dusíku a výpočet obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda)

Struktura normy

ČSN  46 7092 Metody zkoušení krmiv se skládá z těchto dalších částí:

Část 1     Všeobecná ustanovení

Část 2     Příprava vzorků ke zkoušení

Část 3     Stanovení obsahu vlhkosti

Část 5     Stanovení dusíkatých látek rozpustných působením roztoku pepsinu v kyselině chlorovodíkové

Část 6     Stanovení obsahu močoviny

Část 7     Stanovení obsahu tuku

Část 8     Stanovení čísla kyselosti tuku

Část 9     Stanovení obsahu popela

Část 10   Stanovení nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

Část 11   Stanovení obsahu celkového fosforu

Část 12   Stanovení obsahu vápníku

Část 13   Stanovení obsahu hořčíku

Část 14   Stanovení obsahu draslíku

Část 15   Stanovení obsahu sodíku

Část 16   Stanovení obsahů mědi, železa, manganu a zinku

Část 17   Stanovení celkového obsahu síry

Část 18   Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů

Část 19   Stanovení volné, vázané a celkové kyselosti vodního výluhu

Část 20   Stanovení obsahu vlákniny

Část 21   Stanovení obsahu škrobu

Část 22   Stanovení obsahu cukrů

Část 23   Stanovení obsahu laktózy

Část 24   Stanovení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových

Část 25   Stanovení obsahu aminokyselin

Část 26   Stanovení obsahu celkových uhličitanů


Strana 3

Část 27   Stanovení obsahu bílkovin

Část 28   Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji

Část 29   Stanovení obsahu amoniaku v rybích moučkách

Část 30   Stanovení kyselosti vodního výluhu v mléčných krmných směsích

Část 31   Stanovení indexu rozpustnosti mléčných krmných směsí

Část 32   Stanovení velikosti tukových částic v mléčných krmných směsích

Část 33   Stanovení obsahu feromagnetických příměsí

Část 34   Stanovení škůdců

Část 35   Stanovení zrnitosti

Část 36   Stanovení odrolu granulovaných krmiv

Část 38   Stanovení pevnosti granulí v tlaku

Část 39   Stanovení odolnosti granulí proti otěru

Část 40   Stanovení rozměrů granulí a briket

Část 41   Senzorické zkoušení barvy, pachu, struktury a konzistence

Část 42   Zkoušení jakosti siláží

Část 43   Hodnocení jakosti fermentačního procesu siláže

Část 44   Stanovení obsahu kadmia a olova

Část 61   Stanovení obsahu amprolia

Část 62   Stanovení obsahu avilamycinu

Část 63   Stanovení obsahu clopidolu

Část 64   Stanovení obsahu dimetridazolu

Část 65   Stanovení obsahu furazolidonu

Část 66   Stanovení obsahu lasalocidu

Část 67   Stanovení obsahu hydrochloridu lyzinu

Část 68   Stanovení obsahu maduramicinu

Část 69   Stanovení obsahu monenzinu

Část 70   Stanovení obsahu narazinu

Část 71   Stanovení obsahu nikarbazinu

Část 72   Stanovení obsahu nitrovinu

Část 73   Stanovení obsahu olachindoxu

Část 74   Stanovení obsahu robenidinu

Část 75   Stanovení obsahu salinomycinu

Část 76   Stanovení obsahu vitaminu A

Část 77   Stanovení obsahu virginiamycinu

Část 78   Stanovení obsahu vitaminu E

Část 81   Vyhodnocování a výpočet výsledků stanovení doplňkových látek difuzní plotnovou metodou

Část 82   Stanovení obsahu acetylaminonitrothiazolu

Část 83   Stanovení obsahu avoparcinu

Část 84   Stanovení obsahu cholinu

Část 85   Stanovení obsahu kurasanu

Část 86   Stanovení obsahu methioninu


Strana 4

Část 87   Stanovení obsahu pantothenanu vápenatého

Část 88   Stanovení obsahu přidaného threoninu

Část 89   Stanovení obsahu vitaminu B12

Část 90   Stanovení obsahu vitaminu B2

Část 91   Stanovení obsahu vitaminu B6

Část 92   Stanovení obsahu vitaminu C

Část 93   Stanovení obsahu vitaminu K3

Část 94   Stanovení obsahu zoalenu

Část 95   Stanovení obsahů amprolia a cholinu souběžně vedle sebe

Část 96   Stanovení obsahu clopidolu a methylbenzochátu vedle sebe v Lerbecku

Část 97   Stanovení tylosinu

Část 98   Stanovení obsahu flavomycinu

Vypracování normy

Zpracovatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Praha, IČO 020338, Ing. Miloš Schwarz, RNDr. Ing. Ivan Pichl, CSc., Ing. Hana Šmídová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení obsahu dusíkatých látek v krmivech.

Metoda stanovení dusíkatých látek je použitelná pro všechny obsahy ve všech druzích krmiv a nerozlišuje proteinový a neproteinový dusík. Neproteinový dusík je nutno stanovit zvlášť příslušnými metodami. Uzanční faktor pro přepočet obsahu dusíku na dusíkaté látky je 6,25 (poznámka 1)

Za podmínek této metody se nestanoví dusík ve sloučeninách s oxidickými vazbami dusíku (dusičnany, dusitany, popř. azo-a hydrazosloučeniny).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz