Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.60;97.150

Leden 1999

Pružné a textilní podlahové krytiny –
Hodnocení elektrostatických vlastností

ČSN
EN 1815

80 4433

 

 

 

Resilient and textile floor coverings – Assessment of static electrical propensity

Revetements de sol résilients et textiles – Evaluation de la propension á l'accumulation de charges élektrostatiques

Elastiche und textile Bodenbeläge – Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1815:1997. Evropská norma EN 1815:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1815:1997. The European Standard EN 1815:1997

has the status of a Czech Standard.

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
54737


Strana 2

Národní předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav Brno, IČO 00013251 Ing. Lubomír Prokop

Technická normalizační komise: TNK 31 TEXTIL

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 1815

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


ICS 59.080.60; 97.150

 

Deskriptory: floor coverings, tests, electrostatic discharge tests, footwear

 

Pružné a textilní podlahové krytiny – Hodnocení elektrostatických vlastností

 

Resilient and textile floor coverings – Assessment of static electrical propensity

Revetements de sol résilients et textiles – Evaluation de la propension á l'accumulation de charges élektrostatiques

Elastiche und textile Bodenbeläge – Beurteilung des elektrostatischen Verhaltens

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-10-16. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 134 „Pružné a textilní podlahové krytiny",

jejíž sekretariát je při BSI.

Této evropské normě se nejpozději do května 1998 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, kterém jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC musí tuto evropskou normu převzít následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví metodu pro zjištění elektrického napětí na lidském těle, které vzniká, když osoba se standardizovanou obuví chodí po pružné nebo textilní podlahové krytině. Tato zkušební metoda může být použita v laboratorních podmínkách i při zkoušce na místě, kde je podlahová krytina položena.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz