Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.50

Únor 1999

Válcové kolíky z nekalené oceli
a austenitické korozivzdorné oceli

ČSN
EN IS O 2338

02 2150

 

 

idt ISO 2338:1997

 

Parallel pins, of unhardened steel and austenitic stainless steel

Goupilles cylindriques en acier non trempé et en acier inoxydable austénitique

Zylinderstifte aus ungehärtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2338:1997. Evropská norma EN ISO 2338:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 2338:1997. The European Standard EN ISO 2338:1997 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 22338+AC (02 2150) ze srpna 1995.

 

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
54739


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

K podstatným změnám patří:

- zavedení jednoho tvaru kolíku;

- zavedení dalšího materiálu - austenitické korozivzdorné oceli;

- změna označení.

 

Citované normy

ISO 3269:1988 zavedena v ČSN ISO 3269 Spojovací součásti. Přejímací kontrola (02 1005)

ISO 3506-1:1997 zavedena v ČSN ISO 3506-1 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby (02 1007)

ISO 4042:- 1) dosud nezavedena

ISO 9717 1990 zavedena v ČSN ISO 9717 Fosfátové konverzní povlaky na kovech. Specifikace požadavků (03 8640)

 

Souvisící ČSN

ČSN 02 1003 Spojovací součásti. Názvosloví (eqv ISO 1891:1979)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: KEBEK, spol. s r.o., IČO 47469366, Ing. Dalibor BEK

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

 

_______________

1) Připravuje se. (Revize ISO 4042:1989)


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 2338

EUROPEAN STANDARD

Listopad 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 21.060.50    Nahrazuje EN 22338:1992

 

Deskriptory: fasteners, steel products, pins (mechanics), straight pins, specifications, characteristics, dimensions, designation

 

Válcové kolíky z nekalené oceli nebo austenitické korozivzdorné oceli (ISO 2338:1997)

 

Parallel pins, of unhardened steel and austenitic stainless steel (ISO 2338:1997)

Goupilles cylindriques en acier non trempé et en acier inoxydable austénitique (ISO 2338:1997)

Zylinderstifte aus ungehärtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl (ISO 2338:1997)

 

Tato evropská norma byla organizací CEN schválena 1997-10-23. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoli člena CEN.

Evropské normy existují ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka,za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České Republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva k evropské normě

Text mezinárodní normy ISO 2338:1997 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Mechanické spojovací součásti se závitem a bez závitu

a příslušenství", jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Tato evropská norma nahrazuje EN 22338:1992.

Této evropské normě se nejpozději do května 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do května 1998.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační orgány následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 2338:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO

k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 2338 byla připravena technickou komisí ISO/TC 2, Spojovací součásti.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 2338:1986), které bylo technicky upraveno.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví vlastnosti válcových kolíků z nekalené oceli a z austenitické korozivzdorné oceli s jmenovitými průměry d od 0,6 mm do 50 mm.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz