Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.080                                                                                                                                     Červen 1999

Ochrana osob a zařízení kryty -
Sondy pro ověřování

ČSN
EN 61032

33 0333

                                                                                                   idt IEC 61032:1997

Protection of persons and equipment by enclosures -
Probes for verification

Protection des personnes et des matériels par les enveloppes -
Calibres d'essai pour la vérification

Schutz von Personen und Ausrüstung durch Gehäuse -
Prüfsonden zum Nachweis

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61032:1998. Evropská norma EN 61032:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61032:1998. The European Standard EN 61032:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 1032 (33 0333) z března 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                        54761
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Nejdůležitější změnou je doplnění dvou nových sond dotyku s kódem 18 a 19 (dětské zkušební prsty).

Mezi sondy vniku byla doplněna sonda 1 (koule o průměru 50 mm).

Vypuštěna byla sonda 15 (řetěz), sonda 16 (drát o průměru 1 mm a délce 20 mm), sonda 33 (tyč o průměru 6 mm s kuželovým hrotem) a sonda 42 (tyč o rozměrech 125 x 5 mm).

Ostatní sondy zůstaly beze změny včetně tolerancí s výjimkou sondy 12, kde byla upravena tolerance u délky (nyní 50 ±0,15, dříve 50 ±0,2) a sond 15 a 43, kde byly doplněny chybějící tolerance.

Norma je doplněna o kapitolu 7 týkající se konstrukčních charakteristik zkušebních sond, o informativní přílohu A uvádějící vliv tolerancí zkušebních sond na zařízení a výsledky zkoušek, včetně příkladů a o informativní přílohu B udávající pravidla pro stanovení tolerancí budoucích sond.

Citované normy

IEC 60050(826):1982 zavedena v ČSN 33 0050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách (mod IEC 50(826):1982, idt HD 384.2:1986)

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 529:1989) (33 0330)

IEC 60536:1976 zavedena v ČSN 33 0600 Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran (mod IEC 536-1:1976, mod IEC 536-2:1992, idt HD 366 S1:1986)

ISO 2768-1:1989 zavedena v ČSN ISO 2768-1 Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů (01 4240)

ISO 4287-1:1984 nahrazena ISO 4287:1997, zavedena v ČSN EN ISO 4287 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu (idt ISO 4287:1997+Cor.1:1998) (01 4450)

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification
(Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování)

BS EN 61032:1998 Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification
(Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 61032:1997.

Informativní údaje z IEC 61032:1997

Tato mezinárodní norma IEC 61032 byla připravena technickou komisí IEC 70: Stupně ochrany kryty.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1990 a je jeho technickou revizí.

Má status základní publikace pro bezpečnost v souladu se směrnicí IEC 104.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

70/82/FDIS

70/85/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.


Strana 3

Souvisící ČSN

ČSN 33 0340 Elektrotechnické předpisy - Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 35 1101 Krytie výkonových transformátorov a tlmiviek

ČSN EN 60034-5 Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany krytem točivých elektrických strojů

Vypracování normy

Zpracovatel: Radka Horská, Elnormservis, Turistická 37, 621 00 Brno, IČO 16315251

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 61032

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Únor 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

MDT 621.3-213-783.3:620.113                                                                         Nahrazuje HD 601 S1:1991

ICS 19.080

Deskriptory: electrical equipment, enclosure for electrical equipment, degree of protection, accident prevention, equipment protection, verification, range

Ochrana osob a zařízení kryty
Sondy pro ověřování
(IEC 61032:1997)

Protection of persons and equipment by enclosures
Probes for verification
(IEC 61032:1997)

Protection des personnes et des matériels
par les enveloppes
Calibres d'essai pour la vérification
(CEI 61032:1997)

Schutz von Personen und Ausrüstung
durch Gehäuse
Prüfsonden zum Nachweis
(IEC 61032:1997)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1998-01-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřpředpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 70/82/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 61032, připravený IEC TC 70, Stupně ochrany kryty, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a CENELEC jej schválil jako EN 61032 dne 1998-01-01.

Tato evropská norma nahrazuje HD 601 S1:1991.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní
úrovni vydáním identické národní normy nebo
vydáním oznámení o schválení EN k přímému
použití jako národní normy                                                                                (dop)       1998-10-01

-      nejzazší datum pro zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1998-10-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a přílohy A a B jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61032:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Kapitola                                                                                                                                                                                     Strana

1          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

             1.1          Rozsah platnosti a předmět normy.................................................................................................................. 8

             1.2          Všeobecná ustanovení....................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Definice................................................................................................................................................................................. 9

             3.1          kryt.......................................................................................................................................................................... 9

             3.2          nebezpečná část................................................................................................................................................. 9

             3.3          sonda dotyku........................................................................................................................................................ 9

             3.4          sonda vniku.......................................................................................................................................................... 9

             3.5          sonda pro ověřování IP kódu............................................................................................................................. 9

             3.6          jiná sonda............................................................................................................................................................. 9

             3.7          přiměřená vzdušná vzdálenost pro ochranu před přístupem k nebezpečným částem......................... 9

4          Třídění zkušebních sond................................................................................................................................................... 9

5          Seznam zkušebních sond............................................................................................................................................... 10

6          Zkušební sondy................................................................................................................................................................. 11

             6.1          Sondy pro ověřování IP kódu........................................................................................................................... 11

             6.2          Jiné sondy dotyku.............................................................................................................................................. 15

7          Konstrukční charakteristiky zkušebních sond.............................................................................................................. 20

Přílohy

A (informativní)   Vliv tolerancí zkušebních sond na zařízení a výsledky zkoušek.............................................................. 21

B (informativní)   Pravidla pro stanovení tolerancí budoucích sond..................................................................................... 26

ZA (normativní)   Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.......... 27


Strana 8

1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví detaily a rozměry zkušebních sond určených pro ověřování ochrany poskytované kryty se zřetelem na:

-      ochranu osob před přístupem k nebezpečným částem uvnitř krytu;

-      ochranu zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles.

Předmětem této mezinárodní normy je:

-      soustředit v jedné publikaci sondy vniku a sondy dotyku, které jsou v současné době specifikované v jiných normách, spolu s jakýmikoliv potřebnými novými sondami;

-      poskytnout technickým komisím návod při výběru zkušebních sond;

-      dát podnět všem zainteresovaným osobám, aby dali přednost použití těch zkušebních sond, které jsou již uvedeny v této mezinárodní normě, než aby upravovaly detaily a rozměry;

-      omezit další vytváření typů zkušebních sond.

1.2 Všeobecná ustanovení

Při výběru sond je třeba dát přednost sondám pro ověřování IP kódu.

Používání jiných sond, zejména sond, které nejsou uvedeny v této mezinárodní normě, má být omezeno na případy, kdy je použití sondy pro ověřování IP kódu z nějakého důvodu nepraktické.

POZNÁMKA 1 - Výběr zkušební sondy pro určitý účel je věcí příslušných technických komisí.

POZNÁMKA 2 - Technické komise, které chtějí vyvinout nové sondy nebo upravit stávající sondy, mají předložit technické komisi 70 návrhy na změnu této normy.

Používání sond, zkušební podmínky, podmínky pro schválení a postup v případě odporujících si výsledků zkoušek jsou záležitostí příslušné komise pro výrobky.

Certifikáty vydané na základě zkušebních sond odpovídajících prvnímu vydání IEC 61032 mají zůstat v platnosti.

2 Normativní odkazy

Součástí této normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této mezinárodní normy, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60050(826):1982 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách
[International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 826: Electrical installations of buildings]

IEC 60529:1989 Stupně ochrany krytem (IP kód)
[Degrees of protection provided by enclosures (IP code)]

IEC 60536:1976 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem
elektrickým proudem
(Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against electric shock)

ISO 4287-1:1984 Drsnost povrchu - Terminologie - Část 1: Povrch a jeho parametry
(Surface roughness - Terminology - Part 1: Surface and its parameters)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz