Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33. 160. 20

Leden 1999

Automatická instalace kanálu (ACI)

ČSN

EN 50203

36 7516

Automatic channel installation (ACI) Installation automatique des canaux (ACI) Automatische Kanalzuordnung (ACI)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50203: 1996. Evropská norma EN 50203: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50203: 1996. The European Standard EN 50203: 1996 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

54943


ČSN EN 50203

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: JANATA electronics, IČO 48571580, Ing. Milan Janata Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Šplíchal

2


ČSN EN 50203

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 50203

Prosinec 1996

ICS 33. 160. 20

Deskriptory: television receivers, magnetoscopes, transmission channels, adjustment, teletext, remote control, installation

Automatická instalace kanálu (ACI)

Automatic channel installation (ACI)

Installation automatique des canaux (ACI)

Automatische Kanalzuordnung (ACI)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-07-02. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

3


ČSN EN 50203

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 206 Rozhlasová a televizní přijímací zařízení.

Text návrhu byl předložen к formálnímu hlasování a byl dne 1996-07-02 CENELEC schválen jako EN 50203.

Byla stanovena následující data:

-   nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN к přímému používání jako normy národní

-   nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu

(dop) 1997-06-01 (dow) 1997-06-01

Prohlášení IPR

"Philips Electronics N. V. zde prohlašuje, že je ochoten poskytnout nevýhradní, nepřenositelné licence v rámci svých patentových práv, jak již udělených, tak i očekávaných, které Philips Electronics N. V. nebo jedna z jeho sesterských společností vlastní, v rozsahu, kdy Philips Electronics N. V. a jeho sesterským společnostem nic nebrání, aby udělily licence uvedených patentových práv, v rozsahu, kdy uvedená patentová práva pokrývají vlastnosti předepsané evropskou normou EN 50203: 1996 pro automatickou instalaci kanálu, nějaké třetí straně, která si přeje získat takové licence, za přiměřených a rozumných podmínek, na nediskriminujícím základě, pro použití v systémech plně vyhovujících uvedené přijaté normě a za předpokladu, že takovéto třetí straně, která získá takovou licenci od Philips Electronics N. V. nic nebrání udělení licence a souhlasí s tímto udělením od Philips Electronics N. V. a jeho sesterských společností, které taková třetí strana může mít nebo získat a to v rozsahu, kdy pokrývají vlastnosti předepsané uvedenou normou, za stejně přijatelných a nediskriminujících podmínek. "

4


Obsah

ČSN EN 50203

Článek

Úvod                                                                                                                                                                           1

Jednotná stránka TXT                                                                                                                                               2

Číslo stránky 'Jednotné stránky TXT'                                                                                                                        2. 1

Aktivační znaky                                                                                                                                                          2. 2

Protokol                                                                                                                                                                      2. 3

Startovací znaky                                                                                                                                                        2. 3. 1

Stop znaky                                                                                                                                                                 2. 3. 2

Rozšířená stránka                                                                                                                                                     2. 3. 3

Systémová řádka                                                                                                                                                       3

Symbol verze                                                                                                                                                             3. 1

Symbol druhu sítě                                                                                                                                                      3. 2

Symbol druhu kódování                                                                                                                                             3. 3

Znaky ASCII                                                                                                                                                               3. 3. 1

Hamming                                                                                                                                                                   3. 3. 2

Kontrolní slovo                                                                                                                                                           3. 3. 3

Symbol funkce ID                                                                                                                                                       3. 4

Kódová stránka jazyka                                                                                                                                              3. 5

Kódy ostatních jazyků                                                                                                                                                3. 6

Mód jednoduché sady                                                                                                                                               4

Pevný formát                                                                                                                                                             4. 1

Proměnný formát                                                                                                                                                       4. 2

Předvolené číslo                                                                                                                                                        4. 3

Kmitočet                                                                                                                                                                    4. 4

Předvolený název                                                                                                                                                      4. 5

Informační data                                                                                                                                                         4. 6

Systémové informace                                                                                                                                                4. 6. 1

Číslo stránky průvodce programem                                                                                                                          4. 6. 2

Mód vícenásobné sady                                                                                                                                              5

Požadavky na přenos teletextu                                                                                                                                  6

Označování zařízení                                                                                                                                                  7 Příloha A (informativní) Příklad stránky (pevný formát) Příloha В (informativní) Příklad stránky (proměnný formát textu) Příloha С (informativní) Příklad stránky (formát vícenásobné sady) Příloha D (informativní) Znaky ASCII (Ref. 1) Příloha E (informativní) Kódová tabulka Hammingova kódu 4/8 Příloha F (informativní) Logo ACI Seznam tabulek Tabulka 1 - Aktivační znaky Tabulka 2 - Symboly verze Tabulka 3 - Symboly 'Druhu sítě'

5


ČSN EN 50203

Tabulka 4 - Symboly 'Druhu kódování'

Tabulka 5 - Symboly 'Funkce ID'

Tabulka 6 - Kódy 'Jazykové stránky'

Tabulka 7a - Kabelové a pozemní kmitočty v GHz

Tabulka 7b - Satelitní kmitočty v GHz

Tabulka 8 - Informační data

Tabulka 9 - TV zvukový nebo rozhlasový systém

Tabulka 10 - Kódová tabulka řídicích znaků pro atributy prokládání a základní soubor latinské abecedy

Tabulka 11 - Kódová tabulka Hammingova kódu 4/8

6


ČSN EN 50203

1 Úvod

Tento dokument specifikuje prvky a popisuje vlastnosti pro dálkovou instalaci kanálu TV přijímače a kazetového videomagnetofonu pomocí teletextu.

V současné době je pro konzumenta dostupných mnoho televizních programů a v budoucnu se očekává jejich značné zvýšení. Proto je programování TV přijímače a kazetového videomagnetofonu únavná práce. Specifikace popsané v tomto dokumentu dělají instalaci kanálu TV přijímače a kazetového videomagnetofonu co nejjednodušší, je-li konzument připojen ke kabelové síti, která podporuje tak zvanou 'Jednotnou stránku TXT' instalovanou kabelovým operátorem.

'Jednotná stránka TXT' obsahuje strojově čitelný, předem nastavený obsah této kabelové sítě a je-li TV přijímač nebo kazetový videomagnetofon konzumenta vybaven dekodérem podle dále popsaného algoritmu, proběhne instalace kanálu plně automaticky.

7

Zdroj: www.cni.cz