Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.10                                                                                                                                     Únor 1999

Elektromechanické součástky
pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů -
Oddíl 20: Zkouška 16t: Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)

ČSN
EN 60512-16-20
35 4055

                                                                                            idt IEC 512-16-20:1996

Electromechanical components for electronic equipment -
Basic testing procedures and measuring methods -
Part 16: Mechanical tests on contacts and terminations -
Section 20: Test 16t: Mechanical strenght (wired termination of solderless connections)

Composants électromécaniques pour équipements électroniques -
Procédures d’essai de base et méthodes de mesure -
Partie 16: Essais mécaniques des contacts et des sorties -
Section 20: Essai 16t: Tenue mécanique (sortie câblée de connexions sans soudure)

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren -
Teil 16: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen -
Hauptabschnitt 20: Prüfung 16t: Zugfestigkeit (verdrahteter Anschluß bei lötfreien Verbindungen)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60512-16-20:1996. Evropská norma EN 60512-16-20:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60512-16-20:1996. The European Standard EN 60512-16-20:1996 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54999
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 512-1:1994 zavedena v ČSN EN 60512-1 Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 1: Všeobecné údaje (35 4055)

Porovnání s mezinárodní normou

V této evropské normě je zavedena IEC 512-16-20:1996 bez jakýchkoliv modifikací.

Informativní údaje z IEC 512-16-20:1996

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

48B/485/FDIS

48B/514/RVD

Úplné informace o hlasování pro schválení této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Doporučuje se používat tuto normu společně s Částí 1: Všeobecně, vydanou jako IEC 512-1.

Úplná norma bude obsahovat ostatní zkoušky, které budou vydávány jakmile budou dostupné.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Kett, Technická normalizace průmyslové automatizace, Praha, IČO 18666108

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Forejt


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 60512-16-20

EUROPEAN STANDARD                                                                               Říjen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 31.220.10

Deskriptory: electromechanical components, mechanical tests, mechanical strength

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení
Základní zkušební postupy a měřicí metody
Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů
Oddíl 20: Zkouška 16t: Mechanická pevnost
(nepájených spojů zakončených vodiči)
(IEC 512-16-20:1996)

Electromechanical components for electronic equipment
Basic testing procedures and measuring methods
Part 16: Mechanical tests on contacts and terminations
Section 20: Test 16t: Mechanical strenght
(wired termination of solderless connections)
(IEC 512-16-20:1996)

 

Composants électromécaniques pour équipements électroniques - Procédures d’essai de base et méthodes de mesure
Partie 16: Essais mécaniques des contacts et des sorties
Section 20: Essai 16t: Tenue mécanique (sortie câblée de connexions sans soudure)
(CEI 512-16-20:1996)

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren
Teil 16: Mechanische Prüfungen an Kontakten und Anschlüssen
Hauptabschnitt 20: Prüfung 16t: Zugfestigkeit (verdrahteter Anschluß bei lötfreien Verbindungen) (IEC 512-16-20:1996)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 48B/485/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 512-16-20, připravený subkomisí 48B: Konektory, Technické komise IEC 48 Elektromechanické součástky a mechanické struktury pro elektronická zařízení, byl předložen IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a byl schválen CENELEC dne 1996-10-01 jako EN 60512-16-20.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení EN k přímému použití jako normy národní                                         (dop)       1997-07-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       1997-07-01

Tato část 16 se používá společně s EN 60512-1.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz