Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.40                                                                                                                                   Leden 1999

Horolezecká výzbroj - Kladky -
Bezpečnostní požadavky a zkušební
metody

ČSN
EN 12278

94 2010

 

Mountaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods

Equipement d'alpinisme et d'escalade - Poulies - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Bergsteigerausrüstung - Seilrollen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12278:1998. Evropská norma EN 12278:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12278:1998. The European Standard EN 12278:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55029
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 564 zavedena v ČSN EN 564 Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (94 2001)

EN 892 zavedena v ČSN EN 892 Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (94 2007)

EN 12275 zavedena v ČSN EN 12275 Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (94 2013)

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR spol. s r.o., Brno, IČO 44016174, Ing. Eva Velešíková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Luboš Ptáček


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12278

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.220.40

Deskriptory: sport equipment, mountaineering, pulleys, definitions, safety, specifications, equipment specifications, mechanical strength, tests, information, marking

Horolezecká výzbroj - Kladky -
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Mountaineering equipment - Pulleys -
Safety requirements and test methods

 

Equipement d'alpinisme et d'escalade - Poulies - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Bergsteigerausrüstung- Seilrollen - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-05-01.

Členové CEN jsou povinní splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy ................................................................................................................................................................. 5

3       Definice ................................................................................................................................................................................... 5

3.1    Kladka ...................................................................................................................................................................................... 5

3.2    Kotouč ...................................................................................................................................................................................... 5

4       Bezpečnostní požadavky ...................................................................................................................................................... 6

4.1    Konstrukce .............................................................................................................................................................................. 6

4.2    Pevnost .................................................................................................................................................................................... 6

5       Zkušební metody ................................................................................................................................................................... 6

5.1    Zkušební vzorek ..................................................................................................................................................................... 6

5.2    Zkušební zařízení ................................................................................................................................................................... 6

5.3    Provedení ................................................................................................................................................................................ 7

6       Dodávané informace ............................................................................................................................................................ 8

7       Značení .................................................................................................................................................................................... 8

Příloha A (informativní) Normy pro horolezeckou výzbroj ........................................................................................................ 9

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské
normy vyjadřují podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU .......................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, hry a ostatní rekreační potřeby“, jejíž sekretariát vede DIN.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1998.

Tato Evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je jednou ze souboru norem pro horolezeckou výzbroj, viz přílohu A.

Přílohy A a ZA této normy jsou informativní.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a zkoušení kladek, které se používají při horolezectví včetně stěnového lezení.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz