Zdroj: www.cni.cz

MDT 691: 620. 1: : 539. 219. 3

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 13. 6. 1973

STANOVENÍ SOUČINITELE DIFÚZE VODNÍ PÁRY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Všeobecná část

ČSN 72 7030

Определение коэффициента диффузии водяного пара строительных материалов. Общая часть

Determination of water vapour coefficient diffusion of building material. General part

Tato norma určuje obecné zásady pro měření součinitele difúze vodní páry stavebních a izolačních materiálů.

I. NÁZVOSLOVÍ

1.   Částečný tlak vodní páry - tlak, který by měla vodní pára tehdy, zaujímala-li by sama při dané teplotě objem, rovný objemu směsi suchého vzduchu a vodní páry při téže teplotě.

Značka: pp                                                       Jednotka: Pa, (torr)

2.   Částečný tlak nasycené vodní páry - nejvyšší hodnota částečného tlaku vodní páry ve vzduchu a označuje stav, v němž je vzduch o dané teplotě a celkovém tlaku vodní párou právě nasycen.

Značka: p"p                                                     Jednotka: Pa, (torr)

3. Rozdíl částečného tlaku vodní páry - rozdíl dvou různých částečných tlaků vodní páry.

Značka: Δpp                                                   Jednotka: Pa, (torr)

4. Gradient částečného tlaku vodní páry - dán v libovolném bodě tlakového pole derivací částečného tlaku vodní páry pp podle normály n k izobarické ploše:

grad

 

(1)

Značka: pp Jednotka: Pa m-1, (torr m-1)

5. Spád částečného tlaku vodní páry - rovná se záporně uvažovanému gradientu částečného tlaku vodní páry grad pp.

Značka: (-grad pp) Jednotka: Pa m-1 (torr m-1)

 

Účinnost od: 1. 8. 1974

 

05517

Zdroj: www.cni.cz