Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.20                                                                                                                                     Únor 1999

Geometrické požadavky
na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif

ČSN
EN ISO 12085

01 4447

idt ISO 12085:1996+Cor.1:1998

Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Motif parameters

Spécification géométrique des produits (GPS) - Etat de surface: Méthode du profil - Paramètres liés aux motifs

Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren - Motifkenngrößen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12085:1997. Evropská norma EN ISO 12085:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 12085:1997. The European Standard EN ISO 12085:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55365
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1302:1992 dosud nezavedena

ISO 3274:1996 zavedena v ČSN EN ISO 3274 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů (25 2322)

ISO 4287:1997 zavedena v ČSN EN ISO 4287 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pojmy, definice a parametry struktury povrchu (01 4450)

ISO 4288:1996 zavedena v ČSN EN ISO 4288 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu (01 4449)

Informativní údaje z ISO

Příloha A tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy. Přílohy B, C a D jsou určeny pouze pro informaci.

Do normy byla zapracována oprava Corrigendum 1:1998.

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Miroslav Tykal, CSc., IČO 60427183

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 12085

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Prosinec 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 17.040.20

Deskriptory: surface condition, surface waviness, roughness, roughness measurement, profiles, identification methods

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif
(ISO 12085:1996)

Geometrical product specification (GPS) -
Surface texture:  Profile method - Motif parameters
(ISO 12085:1996)

 

Spécification géométrique des produits (GPS) -
Etat de surface: Méthode du profil -
Paramètres liés aux motifs
(ISO 12085:1996)

Geometrische Produktspezifikationen (GPS) - Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren - Motifkenngrößen
(ISO 12085:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-11-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoli jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

1 Předmět normy                                                                                                                                                                              6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 6

3.1    Obecné pojmy......................................................................................................................................................................... 6

3.2    Definice parametrů................................................................................................................................................................ 8

4       Teoreticky přesný operátor metody motif......................................................................................................................... 10

4.1    Všeobecně............................................................................................................................................................................. 10

4.2    Stanovené meze pro prvky motif........................................................................................................................................ 10

4.3    Omezení hloubky.................................................................................................................................................................. 10

4.4    Identifikace prvků motif drsnosti a motif vlnitosti sestavováním prvků motif............................................................. 11

4.5    Postup výpočtu parametru.................................................................................................................................................. 13

5       Podmínky měření parametrů.............................................................................................................................................. 15

5.1    Stanovení, týkající se snímání základního profilu........................................................................................................... 15

5.2    Doporučené podmínky měření.......................................................................................................................................... 15

5.3    Krok kvantování profilu......................................................................................................................................................... 15

5.4    Pravidlo pro převzetí............................................................................................................................................................. 15

5.5    Použití metody motif pro analýzu multiprocesních povrchů.......................................................................................... 15

5.6    Označování na výkresu........................................................................................................................................................ 15

Přílohy

A    Výpočetní metoda pro sestavování prvků motif.................................................................................................................. 16

B    Vztah mezi parametry metody motif a funkcí povrchu....................................................................................................... 18

C    Vztah k GPS maticovému modelu........................................................................................................................................ 19

D    Bibliografie................................................................................................................................................................................ 20


Strana 5

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisí ISO/TC 57 "Metrologie a vlastnosti povrchu" Mezinárodní komise pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 290 "Rozměrové a geometrické požadavky na součásti a jejich kontrolu", jejíž sekretariát byl svěřen DIN.

Této evropské normě se nejpozději do června 1998 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1998.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 12085:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 6

Úvod

Tato mezinárodní norma je normou Geometrických požadavků na součásti (GPS) a je považována za Všeobecnou GPS normu (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje články 2, 3 a 4 řetězce norem pro strukturu povrchu a týká se profilu drsnosti a profilu vlnitosti.

Pro podrobnější informace vztahů této normy k ostatním normám a k GPS maticovému modelu viz přílohu C.

Přístup popsaný v této mezinárodní normě usnadňuje určování parametrů drsnosti a vlnitosti ze základního profilu nalezením prvků motif, které charakterizují uvažovaný povrch. Tato metoda je nezávislá na jakýchkoliv filtrech a jejím výsledkem jsou parametry založené na hloubce a rozteči prvků motif. Tyto parametry doplňují parametry definované v ISO 4287 a mohou být použity k popisu funkčních vlastností obrobků, jak je udáno v příloze B.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje pojmy a parametry používané pro určování struktury povrchu metodou motif. Také popisuje odpovídající ideální operátor a podmínky měření.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz