Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 699.81:624.01:620.1

Schválena: 28.2.1973b

Požární bezpečnost staveb
POŽÁRNÍ ODOLNOST
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ČSN 73 0821


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fire protection of buildings. Fire resistance of engineering structures

 

Tato norma stanoví hodnoty požární odolnosti některých druhů stavebních konstrukcí, určené na podkladě zkoušek požární odolnosti nebo na podkladě experimentálně ověřených výpočtů.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Požární odolnost stavební konstrukce - doba, po kterou stavební konstrukce je schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce, tj. ke ztrátě nosnosti a stability, k porušení celistvosti nebo k překročení mezních teplot.

 

II. VŠEOBECNĚ

 

Základní ustanovení

2. Požární odolnost stavebních konstrukcí, které jsou sestaveny z hmot a v úpravě zcela shodné s údaji této normy, nemusí být ověřována zkouškou podle ČSN 73 0851 a jejich požární odolnost nemusí být ani jiným způsobem prokazována1).

Požární odolnost stavebních konstrukcí, které nejsou sestaveny z hmot a v úpravě zcela shodné s údaji této normy, musí být ověřena zkouškou podle ČSN 73 0851, popřípadě určena na podkladě srovnatelných výsledků zkoušek nebo experimentálního výzkumu.

 

_______________

1) Pokud požární odolnost stavební konstrukce byla ověřena podle ČSN 73 0851, považují se změřené hodnoty za výsledné, a to i v případě, že stejná nebo obdobná konstrukce uvedená v ČSN 73 0821 má hodnotu požární odolnosti nižší.Účinnost od:
1.10.1974

05538-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz