Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 699.81:725.16

18.08.1978a

Požární bezpečnost staveb
OBJEKTY SPOJŮ

ČSN 73 0843


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fire protection of buildings. Buildings for telecommunication service

 

Tato norma platí pro projektování nových objektů a prostorů obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy spojů a pro projektování změn staveb těchto objektů. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popřípadě provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebním nebo kolaudačnímu řízení*).

Při obměně**) nebo doplnění technologického zařízení je nutno uvést dotčené prostory do souladu s touto normou, pokud obměnou nebo doplněním technologie vzroste hodnota výpočtového požárního zatížení Pv.

Toto norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory spojů v návaznosti na ČSN 73 0802 ze 14. 11. 1975; ustanovení ČSN 73 0802 platí i pro objekty a prostory spojů, pokud nejsou nahrazena v této normě specifickými ustanoveními (viz poznámky pod čarou).

Norma se vztahuje na dokumentaci1) staveb, zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu musí být zpracována podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována podle jiných norem. U projektové dokumentace, ke dni účinnosti této normy již rozpracované, zpracovatel posoudí možnost dokončení dokumentace podle této normy.

Výjimky z této normy povoluje Federální ministerstvo spojů.2) Pro prostory spojů, které podléhají pravomoci orgánů Federálního ministerstva národní obrany, povoluje výjimky příslušný orgán ministerstva národní obrany po dohodě s Federálním ministerstvem spojů.

 

_______________

1) Podle vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

2) Žádost o výjimku musí vyhovovat požadavkům vyhlášky Úřadu pro normalizaci a měření č. 97/1964 Sb., kterou se provádí zákon o technické normalizaci.

*) Podle § 85 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu.

**)  Nahrazení původního  technologického  zařízení radiokomunikačního nebo telekomunikačního provozu jiným typem zařízeníÚčinnost od:
01.10.1979

05540-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz