Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.10                                                                                                                                   Duben 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí -
Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240

ČSN
EN 60317-44

34 7307

                                                                                             idt IEC 60317-44:1997

Specifications for particular types of winding wires -
Part 44: Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wite, class 240

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage -
Partie 44: Fil de section rectangulaire en cuivre recouvert d’un ruban de polyimide aromatique, classe 240

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten -
Teil 44: Flachdrähte aus Kupfer, mit Band aus aromatischem Polyimid umwickelt, Klasse 240

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60317-44:1997. Evropská norma EN 60317-44:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60317-44:1997. The European Standard EN 60317-44:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55479
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 172:1987 zavedena v ČSN EN 60172 Zkušební postup pro určení teplotního indexu lakovaných vodičů pro vinutí (idt EN 60172:1994, idt IEC 172:1987) (34 7304)

IEC 60317-0-2:1990 zavedena v ČSN EN 60317-0-2+A2 Specifikace jednotlivých vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 2: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný (idt EN 60 317-0-2:1994, idt IEC 317-0-2:1990) (347307) nahrazena IEC 60317-0-2:1997 dosud nezavedenou

IEC 851 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60851 Vodiče pro vinutí - Zkušební metody (34 7308)

ISO 3:1973 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

DIN EN 60317-44 Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten - Teil 44: Flachdrähte aus Kupfer, umwickelt mit Band aus aromatischen Polyimiden, Klasse 240 (Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240)

BS EN 60317-44:1997 Specifications for particular types of winding wires. Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240 (Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240)

ÖVE EN 60317 Teil 44 Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten - Teil 44: Flachdrähte aus Kupfer, mit Band aus aromatischem Polyimid umwickelt, Klasse 240 (Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240)

IEC 60317-44:1997 Specification for particular types of winding wires - Part 44: Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240 (Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240)

Informativní údaje z IEC 60317-44:1997

Mezinárodní norma IEC 60317-44 byla připravena Technickou komisí IEC TC 55: Vodiče pro vinutí.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

55/541/FDIS

55/571/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, IČO 001481, Ing. Jan Charous

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 60317-44

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.060.10                                                                                                                                       

Deskriptory: winding, electric wire, insulated wire, wrapped wire, copper, aromatic polyimide, rectangular shape, specification, dimension

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí
Část 44: Měděný vodič pravoúhlého průřezu ovinutý páskou z aromatického polyimidu, třída 240
(IEC 60317-44:1997)

Specifications for particular types of winding wires
Part 44: Aromatic polyimide tape wrapped rectangular copper wire, class 240
(IEC 60317-44:1997)

 

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage
Partie 44: Fil de section rectangulaire en cuivre recouvert d’un ruban de polyimide aromatique, classe 240

(CEI 60317-44:1997)

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten
Teil 44: Flachdrähte aus Kupfer, mit Band aus aromatischem Polyimid umwickelt, Klasse 240

(IEC 60317-44:1997)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1997-03-11. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 55/541/FDIS, budoucí 1. vydání IEC 60317-44, připravený technickou komisí IEC TC 55 Vodiče pro vinutí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60317-44 dne 1997-03-11.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení
EN k přímému použití jako normy národní                                                               (dop)       1997-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                      (dow)       1997-12-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě je příloha ZA normativní.

Příloha ZA byla doplněna CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60317-44:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

                                                                                                                                                                                                Strana

Úvod                                                                                                                                                                                                    . 6

Kapitola

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice a všeobecné poznámky ke zkušebním metodám............................................................................................ 7

4       Rozměry................................................................................................................................................................................... 7

5       Elektrický odpor....................................................................................................................................................................... 8

6       Tažnost..................................................................................................................................................................................... 9

7       Pružnost................................................................................................................................................................................... 9

8       Ohebnost a přilnavost........................................................................................................................................................... 9

9       Tepelný náraz.......................................................................................................................................................................... 9

10     Termoplasticita....................................................................................................................................................................... 9

11     Odolnost vůči oděru............................................................................................................................................................... 9

12     Odolnost vůči rozpouštědlům.............................................................................................................................................. 9

13     Průrazné napětí....................................................................................................................................................................... 9

14     Souvislost izolace................................................................................................................................................................. 10

15     Teplotní index........................................................................................................................................................................ 10

16     Odolnost vůči chladivům..................................................................................................................................................... 10

17     Pájitelnost.............................................................................................................................................................................. 10

18     Slepitelnost teplem nebo rozpouštědlem........................................................................................................................ 10

19     Dielektrický ztrátový činitel................................................................................................................................................... 10

20     Odolnost vůči transformátorovému oleji.......................................................................................................................... 10

21     Úbytek hmotnosti.................................................................................................................................................................. 10

30     Balení...................................................................................................................................................................................... 10

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými
evropskými publikacemi............................................................................................................................................................... 12


Strana 6

Úvod

Tato Část IEC 317 tvoří jeden z prvků řady norem, které se týkají izolovaných vodičů pro vinutí v elektrických zařízeních. Řada má tři skupiny, které popisují:

1)   metody zkoušek (IEC 851);

2)   specifikace (IEC 317);

3)   balení (IEC 264).

1 Předmět normy

Tato Část IEC 317 stanovuje požadavky pro měděné vodiče pravoúhlého průřezu třídy 240 ovinuté páskou. Tato izolace je tvořena jedním nebo dvěma ovinutími páskou z aromatického polyimidu.

Třída 240 je teplotní třída, která vyžaduje nejmenší teplotní index 240 a teplotu tepelného nárazu alespoň 260 °C.

POZNÁMKA - V některých zemích, například Kanadě, Rusku, USA, je tento výrobek označen třídou 220.

Páska je pokryta z jedné nebo z obou stran vhodným adhesivem, například fluorovaným etyl-propylenem. Po navinutí je páska teplem spojena tak, že tvoří souvislý a přilnavý povlak.

Ve smlouvě mohou být stanoveny specifické požadavky.

Teplota ve stupních Celsia odpovídající teplotnímu indexu nemusí být bezpodmínečně ta, která se doporučuje pro provoz; bude záviset na mnoha faktorech, včetně druhu zařízení, jichž se týká.

Rozsah jmenovitých rozměrů jádra, na který se tato norma vztahuje:

-      šířka:                min. 2,00 mm,           max. 16,00 mm;

-      tloušťka:           min. 0,80 mm,           max. 5,60 mm.

Stanovené kombinace šířky a tloušťky a rovněž stanovený poměr šířka/tloušťka jsou uvedeny v IEC 317-0-2.

Tam, kde je uvedena odvolávka na vodič pro vinutí podle této normy, má být dána následující informace:

-      odkaz na IEC 60317-44;

-      jmenovitý rozměr jádra (šířka x tloušťka);

-      stupeň.

PŘÍKLAD: 60317-44 IEC 4,00 mm x 1,00 mm stupeň A2-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz