Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 666.972.017:539.6

Schválena: 22.9.1971

STANOVENÍ SOUDRŽNOSTI OCELI S BETONEM

ČSN 73 1328


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Determination of adhesion of steel to the concrete

 

Tato norma platí pro stanovení soudržnosti oceli s betonem na zkušebních tělesech (dále jen „tělesech") z betonů hutných i mezerovitých z hutného i pórovitého kameniva.

 

Tato norma neřeší otázku zkoušení účinnosti povrchu výztužných tyčí na soudržnost s betonem z hlediska využitelnosti ocelových tyčí v betonových konstrukcích.

 

Společná ustanovení pro zkoušení betonových směsí a betonu obsahuje ČSN 73 1311.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. a) Za mez soudržnosti oceli s betonem se považuje (ve smyslu této normy) soudržnost, při níž posun ocelového prutu namáhaného na vytažení z betonu činí 0,001 až 0,002 mm.

 

1. b) Soudržnost oceli s betonem se vyjadřuje smykovým napětím na obvodu zabetonovaného ocelového prutu namáhaného na vytažení z betonu, s nímž se počítá při dimenzování železobetonových konstrukcí.

 

1. c) Zkouška soudržnosti podle Přílohy se koná zpravidla s ocelovými pruty průměru 14 mm, pokud účel zkoušky nevyžaduje posuzovat pruty jiných průměrů.

 

2. Soudržnost oceli s betonem tm se vypočítá ze vzorce:

 

        Pm

tm = -------,                                                (1)

      a. o

 

kde

Pm je síla na mezi porušení oceli podle čl. 1a), zjištěná zkouškou na jednotlivých      zkušebních tělesech (kp),

a    kotevní délka ocelového prutu (cm),

o    obvod průřezu ocelového prutu uvažovaný jako podklad statického výpočtu železobetonových konstrukcí podle č. 1 b) (cm).Účinnost od:
1.7.1972

05550-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz