Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.10                                                                                                                                   Duben 1999

Management jakosti - Směrnice
jakosti v managementu projektu

ČSN
ISO 10006

01 0333

 

Quality management - Guidelines to quality in project management

Management de la qualité - Lignes directrices pour la qualité en management de project

Qualitätsmanagement - Leitfaden für Qualität in Projektmanagement

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10006:1997. Mezinárodní norma ISO 10006:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10006:1997. The International Standard ISO 10006:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          55603
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 9004-1:1994 zavedena v ČSN EN ISO 9004-1 Management jakosti a prvky systému jakosti - Část 1: Směrnice (01 0324)

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav, s. p., IČO 00001490, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 06 Řízení jakosti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zdeněk Rosa


Strana 3

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Management jakosti - Směrnice                                                                         ISO 10006
jakosti v managementu projektu                                                                        Prosinec 1997

ICS 03.120.10

Deskriptory: quality assurance, quality assurance systems, quality management, project management, rules (instructions)

Obsah

Contents

Strana

Page

1       Předmět normy......................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................... 6

3       Definice...................................................................... 6

4       Znaky projektu........................................................... 8

4.1    Všeobecně................................................................. 8

4.2    Management projektu.............................................. 8

4.3    Organizace................................................................. 8

4.4    Etapy projektu a procesy projektu......................... 8

5       Jakost v procesech managementu projektu....... 9

5.1    Všeobecně................................................................. 9

5.2    Strategický proces.................................................... 9

5.3    Procesy managementu vzájemných závislostí. 12

5.4    Procesy vztahující se k záměru............................ 15

5.5    Procesy vztahující se k časovým lhůtám............ 17

5.6    Procesy vztahující se k nákladům....................... 19

5.7    Procesy vztahující se ke zdrojům....................... 21

5.8    Procesy vztahující se k pracovníkům.................. 22

5.9    Procesy vztahující se ke komunikaci.................. 24

5.10 Procesy vztahující se k rizikům............................ 25

5.11 Procesy vztahující se k nakupování.................... 27

6       Poučení se z projektu............................................ 29

Přílohy

A (informativní)  Postupy managementu jakosti
v managementu projektu - Odkazy na normy řady
ISO 9000........................................................................... 34

B (informativní)  Použití hodnocení postupu prací
pro jakost.......................................................................... 36

C (informativní) Bibliografie.......................................... 37

Tabulky

Tabulka 1 - Popis procesů managementu projektu... 30

1        Scope................................................................. 6

2        Normative references..................................... 6

3        Definitions......................................................... 6

4        Project characteristics.................................... 8

4.1     General.............................................................. 8

4.2     Project management...................................... 8

4.3     Organization...................................................... 8

4.4     Project phases and project processes....... 8

5        Quality in project management processes 9

5.1     General.............................................................. 9

5.2     Strategic process............................................. 9

5.3     Interdependency management processes 12

5.4     Scope-related processes............................ 15

5.5     Time-related processes.............................. 17

5.6     Cost-related processes............................... 19

5.7     Resource-related processes...................... 21

5.8     Personnel-related processes..................... 22

5.9     Communication-related processes.......... 24

5.10  Risk-related processes............................... 25

5.11  Purchasing-related processes................... 27

6        Learning from the project............................. 29

Annexes

A (informative)  Quality practices in project
management - References to the ISO 9000
family of standards.................................................. 34

B (informative)  Use of progress evaluations
for quality................................................................... 36

C (informative)  Bibliography.................................. 37

Tables

Table 1 - Description of project management
processes................................................................
32


Strana 4

 

Předmluva

Foreword

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komice ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

Mezinárodní norma ISO 10006 byla připravena technickou komisí ISO/TC 176 Management jakosti a zabezpečování jakosti, subkomisí SC 2 Systémy jakosti

International Standard ISO 10006 was prepared by Technical Committee ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, Subcommittee SC 2, Quality systems.

Přílohy A až C této mezinárodní normy jsou pouze pro informaci.

Annexes A to C of this International Standard are for information only.


Strana 5

Úvod

Introduction

Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro prvky systému jakosti, koncepce a postupy, pro něž je jejich uplatnění z hlediska dosažení jakosti v mana-gementu projektu důležité a má na toto dosažení jakosti vliv; norma doplňuje návod uvedený v ISO 9004-1.

This International Standard provides guidance on quality system elements, concepts and practices for which the implementation is important to, and has an impact on, the achievement of quality in project management and supplements the guidance given in ISO 9004-1.

Tato směrnice je určena pro širokou veřejnost; je aplikovatelná pro projekty, které mohou být zpracovány mnoha způsoby, od malých až po velmi rozsáhlé, od jednoduchých až po složité. Směrnice je určena pro pracovníky, kteří mají zkušenosti v managementu projektu a potřebují zajistit, aby jejich organizace aplikovala postupy jakosti dané normami souboru ISO 9000, i pro pracovníky, kteří mají zkušenosti v manage-mentu jakosti a jsou požádáni, aby spolupra-covali s projekčními organizacemi při aplikování svých znalostí a zkušeností na projekt. Některé skupiny nevyhnutelně zjistí, že materiál před-kládaný v této směrnici je pro ně zbytečně po-drobný, avšak měly by pamatovat na to, že jiní uživatelé normy mohou být na něm závislí.

These guidelines are intended for a wide audience. They are applicable to projects which can take many forms from the small to very large, from simple to complex. They are intended to be used by people who have experience in project management and need to ensure that their organization is applying the practices contained in the ISO 9000 family of standards, as well as those who have experience in quality management and are required to interact with project organizations in applying their knowledge and experience to the project. Inevitably, some groups will find that material presented in the guidelines is unnecessarily detailed for them, however they should remember that other readers may be dependent on it.

Je známo, že existují dvě hlediska pro aplikaci jakosti v managementu projektu: jakost procesů projektu a jakost produktu projektu. Nesplnění jednoho z těchto dvou hledisek může mít značný vliv na produkt projektu, na zainteresované strany projektu a na projekční organizaci. To také zdůrazňuje, že dosažení jakosti je odpovědností vedení vyžadující závazek vůči jakosti na všech úrovních v organizaci zainteresovaných na pro-jektu, z nichž každá si ponechává odpovědnost za své vlastní procesy a produkty.

It is recognized that there are two aspects to the application of quality in project management: the quality of the project processes and the quality of the project product. A failure to meet either of these dual aspects may have significant effects on the project product, the project stakeholders and the project organization. This also emphasizes that the achievement of quality is a management responsibility, requiring a commitment to quality to be instilled at all levels within the organizations involved in the project, who each retain responsibility for their respective processes and products.

Vytvoření a udržení jakosti procesu a produktu v projektu vyžaduje systematický přístup. Cílem tohoto přístupu má být zajištění, že stanovené a předpokládané potřeby zákazníka budou pocho-peny a splněny, že budou hodnoceny potřeby ostatních zainteresovaných stran a že se politika jakosti organizace vezme v úvahu při uplatňo-vání v managementu projektu.

The creation and maintenance of process and product quality in a project requires a systematic approach. This approach should be aimed at ensuring that the customer's stated and implied needs are understood and met, that other stakeholders' needs are evaluated, and that the organization's quality policies are taken into account for implementation in the management of the project.


Strana 6

 

1 Předmět normy-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz