Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35. 040                                                                                                                                                                         Červen 1999

Informační technologie -

Vstupní metody pro zavádění znaků

z repertoáru ISO/IEC 10646

na klávesnici nebo jiném vstupním

zařízení

ČSN

ISO/IEC 14755

36 9836

Information technology - Input methods to enter characters from the repertoire of ISO/IEC 10646 with a keyboard or other input device

Technologies de l'information - Méthodes de saisie de caractères du répertoire de l'ISO/CEl 10646 à l'aide d'un clavier ou d'autres unités d'entrée

Informationstechnik - Methode zur Eingabe von Zeichen aus dem Vorrat von ISO/IEC 10646 mittels Tastatur oder anderer Eingabegeräten

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 14755: 1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 14755: 1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 14755: 1997. The International Standard ISO/IEC 14755: 1997 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 1999

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

55674


ČSN ISO/IEC 14755

Národní předmluva

Tato norma obsahuje národní přílohu NA 1 s česko-anglickým slovníkem a národní přílohu NA 2 s překladem ponechaných anglických termínů.

Citované normy

ISO/IEC 646: 1991 zavedena v ČSN ISO/IEC 646 Informační technologie - 7-bitový kódovaný soubor znaků ISO pro výměnu informací (36 9104)

ISO/IEC 6937: 1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 6937 Informační technologie - Kódovaný soubor grafických znaků pro přenos textu - Latinská abeceda (36 9110)

ISO 8859-1: 1987 nahrazena ISO/IEC 8859-1: 1998 zavedenou v ČSN ISO/IEC 8859-1 Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory znaků - Část 1: Latinská abeceda č. 1 (36 9111)

ISO/IEC 9995-1: 1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 9995-1 Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 1: Všeobecné principy pro uspořádání klávesnic (36 9812)

ISO/IEC 9995-3: 1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 9995-3 Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 3: Doplňkové uspořádání abecedně číslicové zóny abecedně číslicového úseku (36 9812)

ISO/IEC 9995-7: 1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 9995-7 Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 7: Symboly použité pro označení funkcí (36 9812)

ISO/IEC 10646-1: 1993 zavedena v ČSN ISO/IEC 10646-1 Informační technologie - Univerzální víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS) - Část 1: Architektura a základní vícejazyčná úroveň (36 9143)

Vypracování normy

Zpracovatel: RECHEK, Praha, IČO 13155008, Ing. Jindřich Řechtáček Technická normalizační komise: TNK20 Informační technologie Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Natália Mišeková

2


ČSN ISO/IEC 14755

MEZINÁRODNÍ NORMA

Informační technologie -

Vstupní metody pro zavádění znaků

z repertoáru ISO/IEC 10646

na klávesnici nebo jiném vstupním

zařízení

ISO/IEC 14755

První vydání 1997-08-15

ICS 35. 040

Deskriptory: data processing, information interchange, text processing, graphic characters, coded character sets, input-output units, input.

Obsah

Strana

Předmluva.................................................................................................................................................................... 4

Úvod............................................................................................................................................................................. 5

1     Předmět normy....................................................................................................................................................... 5

2    Normativní odkazy.................................................................................................................................................. 5

3    Definice................................................................................................................................................................... 6

4    Symboly a zkratky................................................................................................................................................... 7

5    Požadavky.............................................................................................................................................................. 7

6    Shoda.....................................................................................................................................................................11

Národní příloha NA 1 Česko-anglický slovník............................................................................................................12

Národní příloha NA 2 Ponechané anglické termíny...................................................................................................13

3


ČSN ISO/IEC 14755

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk.

V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním orgánům к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících národních orgánů.

Mezinárodní normu ISO/IEC 14755 připravila společná technická komise ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomise 18, Zpracování dokumentů a návazné komunikace.

4


ČSN ISO/IEC 14755

Úvod

Na určitých personálních počítačích dnes existuje dobře známá metoda vstupu znaků neznámých pro příslušnou klávesnici. Tato metoda je však závislá na kódu a je omezena na 8-bitové kódované soubory znaků. I pro tyto omezené soubory znaků vyvstala potřeba normalizovat takovou metodu, která je nezávislá na kódování.

Pro vstup na normalizované 48-znakové klávesnici repertoáru znaků patřících к těm evropským jazykům, které používají latinské písmo, existuje mezinárodní norma ISO/IEC 9995-3. Tato norma je však omezena na latinské písmo, i když ponechává otevřený prostor pro definování doplňkových skupin pro jiné druhy písma. Do doby přesného definování a zdokumentování doplňkových skupin by však měla být normalizována jednoduchá metoda vstupu jiných než latinských znaků způsobem, který je nezávislý na kódu. To by umožnilo vyhnout se mnohonásobnému vývoji různých metod, což je vždy pro koncového uživatele nežádoucí.

ISO/IEC JTC 1 dále vydalo nedávno normu ISO/IEC 10646, "Univerzální víceoktetový kódovaný soubor znaků (UCS)", který je nadřazenou množinou repertoárů všech normalizovaných souborů znaků dosud vydaných v ISO/IEC JTC 1. Pro tento jeden obrovský soubor znaků (UCS) neexistuje v současné době žádná normalizovaná metoda vstupu. Potřeba takové metody, která by řešila zároveň problém nezávislosti na kódu, se však bude zvyšovat.

1 Předmět normy

Tato norma definuje metody, které umožňují vstup znaků patřících к repertoáru norem s kódováním jedním oktetem nebo více oktety, jako je ISO/IEC 10646, a to způsobem nezávislým na kódu, s použitím klávesnice nebo jiných vstupně/výstupních zařízení. Předpokládá se, že tato metoda bude použitelná také pro implementace s rozličnými schématy kódování souborů znaků, za podmínky, že cílové soubory znaků obsahují repertoáry, které jsou podmnožinami univerzálního víceoktetového kódovaného souboru znaků (ISO/IEC 10646) nebo jakéhokoliv jiného normalizovaného souboru znaků.

Tato norma konkrétně definuje čtyři metody, které mohou být implementovány v různých scénářích v souladu s následujícím odstavcem o shodě:

-   základní metoda pro vstup znaku, která zahrnuje použití jeho bitového zobrazení (kanonická nebo zkratková forma) jako katalogového čísla v ISO/IEC 10646, kdykoliv je pro takový znak použit základní kód;

-   metoda pro vstup normalizovaných symbolů klávesnice znázorňujících funkce používané na klávesnici; tato metoda je určena pro vstup znaků, které odpovídají vizuálnímu zobrazení funkčních symbolů klávesnice (v souladu se symboly ISO/IEC 9995-7 a znaky ISO/IEC 10646), s pomocí příslušných funkčních kláves;

-   vstupní metoda výběru podle obrazovky pro výběr znaků zobrazovaných na obrazovce pro vstup dat;

-   metoda zpětné vazby, která umožňuje přesnou identifikaci znaků ukázaných na obrazovce pro následný vstup dat.

Tato norma je určena pro doplnění existujících národních formátů klávesnic nebo existujících vstupních metod optimalizovaných pro národní používání. Nenahrazuje ani žádné požadavky národních klávesnic na vstup, ale je spíše nástrojem pro usnadnění vstupu úplného repertoáru znaků ISO/IEC 10646 s pomocí již existujících národních klávesnic.

5

Zdroj: www.cni.cz