Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 625.731:620.1

Schválena: 7.10.1980

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA
PODLOŽÍ A PODKLADNÍCH VRSTEV
VOZOVEK

ČSN 73 6190


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Static plate load test of soils and subgrades of pavements

 

Tato norma platí pro měření statické únosnosti zemin a kameniva nestmelených nebo stmelených, uložených v zemních tělesech, podloží nebo podkladních vrstvách vozovek silničních komunikací, letištních a jiných ploch1).

 

Zkušební zařízení

 

1. pro zavedení statistické zatěžovací zkoušky je třeba toto zkušební zařízení:

 

a) zatěžovací zařízení; používá se naložené nákladní auto (popř. dvě auta, o která je opřen zatěžovací nosník) nebo trajler, popř. speciálně pro tento účel konstruovaný pojízdný zatěžovací most nebo jiné zařízení, které je schopno svou hmotností bezpečně vyvodit požadovanou reakci. Kola vozidel nebo jiné podpěry zatěžovacího zařízení (jejich nejbližší okraj) musí být vzdáleny nejméně 4 d (d je průměr zatěžovací desky) od středu zatěžovací desky2);

 

b) zatěžovací deska kruhového tvaru. Podle účelu zkoušky se použije deska velká nebo malá.

 

Velká deska má plochu A = 0,5 m2 a průměr d = 798 mm. Použít lze též desku o ploše A = 0,456 m2 a průměru d = 762 mm.3)

 

Malá deska má plochu A = 0,1 m2a průměr d =357 mm.

 

Pokud deska nemá dostatečnou tuhost4), měří se zatlačení desky v tzv. charakteristických bodech ležících na soustředné kružnici o průměru 0,74 d.

 

Malá deska je vyrobena z oceli nebo ocelolitiny; příklad provedení je uveden na obr. 1. Pro usnadnění manipulace při osazování velké desky se doporučuje zhotovit ji z lehké slitiny (pokud se nepoužije soustava desek

 

_______________

1) Zkoušku nelze použít, pokud největší velikost zrna kameniva je větší než 1/3 průměru zatěžovací desky.

 

2) Nevyhoví-li zatěžovací zařízení této podmínce, je třeba prokázat, že tím není ovlivněna velikost měřené deformace.

 

3) Deska podle normy ASTM D 1196-94.


Nahrazuje ČSN 73 6190
z 18.7.1968

Účinnost od:
1.1.1982

05573-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz