Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.030.; 77.140.40                                                                                                                       Květen 2001

Magnetické materiály -
Metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích

ČSN
EN 10252

42 0404

 

Magnetic materials - Methods of measurement of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies

Matériaux magnétiques - Méthodes de mesure des propriétés magnétiques á fréquences moyennes des tôles et feuillards magnétiques en acier

Magnetische Werkstoffe - Verfahren zur Messung der magnetischen Eigenschaften von Elektroblech und -band bei mittleren Frequenzen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10252:1997. Evropská norma EN 10252:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10252:1997. The European Standard
EN 10252:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          56401
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 50 (221) zavedena v ČSN IEC 50 (221) + A1 (33 0050-221)  Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky

Vypracování normy

Zpracovatel: Český metrologický institut Praha, IČO 00177016, prom. fyz. Josef Kupec, CSc.

Technická normalizační komise:  TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 10252
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Leden 1997
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.040.10; 77.140.50

Deskriptory: metal plates, strips, steels, magnetic alloys, measurements, magnetic properties

Magnetické materiály - Metody měření
magnetických vlastností ocelových plechů
a pásů pro elektrotechniku při středních frekvencích

Magnetic materials - Methods of measurement
of magnetic properties of magnetic steel
sheet and strip at medium frequencies

 

Matériaux magnétiques - Méthodes de mesure des
propriétés magnétiques á fréquences moyennes
des tôles et feuillards magnétiques en acier

Magnetische Werkstoffe - Verfahren zur Messung der magnetischen Eigenschaften von Elektroblech und -band bei mittleren Frequenzen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-05-13.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1997 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                  Ref. č. EN 10252:1997 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 24 „Plechy a pásy pro elektrotechniku - Jakosti, rozměry, úchylky a specifická zkoušení“, jejíž sekretariát vede AFNOR.

Tato evropská norma technicky odpovídá IEC 404-10 s redakčními doplňky.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 1997 dát status národní normy, buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 4

1          Předmět normy ................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Přesnost měření a reprodukovatelnost ......................................................................................................................... 6

4          Všeobecné podmínky pro měření Epsteinovým přístrojem při střídavém magnetování ..................................... 6

4.1       Rozsah použití .................................................................................................................................................................... 6

4.2       Podstata metody s Epsteinovým přístrojem ................................................................................................................. 6

4.3       Vzorky..................................................................................................................................................................................... 7

4.4       Epsteinův přístroj ............................................................................................................................................................... 7

4.5       Kompenzace magnetického toku vzduchem ................................................................................................................ 9

4.6       Výkonový zdroj...................................................................................................................................................................... 9

5          Stanovení měrných ztrát wattmetrem ............................................................................................................................. 9

5.1       Rozsah použití .................................................................................................................................................................... 9

5.2       Podstata metody měření .................................................................................................................................................. 9

5.3       Přístroje .............................................................................................................................................................................. 10

5.4       Provádění měření ............................................................................................................................................................. 11

5.5       Stanovení měrných ztrát .................................................................................................................................................. 12

5.6       Reprodukovatelnost ......................................................................................................................................................... 12

6          Stanovení intenzity magnetického pole, budícího proudu a měrného zdánlivého výkonu .................................. 12

6.1       Rozsah použití ................................................................................................................................................................... 12

6.2       Podstata metody ............................................................................................................................................................... 13

6.3       Přístroje .............................................................................................................................................................................. 14

6.4       Provádění měření ............................................................................................................................................................. 15

6.5       Stanovení hodnot veličin ................................................................................................................................................. 15

6.6       Reprodukovatelnost  ........................................................................................................................................................ 17

Příloha A (informativní) ................................................................................................................................................................ 18

Epsteinův přístroj pro střední frekvence ................................................................................................................................... 18


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro ocelové plechy a pásy pro elektrotechniku určené na stavbu magnetických obvodů, ve frekvenčním s rozsahu 400 Hz až 10 000 Hz.

Tato evropská norma popisuje následující metody měření magnetických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku:

      měření Epsteinovým přístrojem při střídavém magnetování;

      určování měrných ztrát wattmetrem;

      určování intenzity magnetického pole, magnetovacího proudu a měrného zdánlivého výkonu.

POZNÁMKA Informativní příloha A obsahuje postup výpočtu pro přídavný ztrátový výkon, s použitím Epsteinova přístroje při středních frekvencích.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz