Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 49.025.40                                                                                                                                     Říjen 1999

Letectví a kosmonautika - Sklem
vyztužené plasty - Zkouška tahem

ČSN
EN 2747

31 7634

                                                                                                                                   

Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Tensile test

Série aérospatiale - Plastiques renforcés au verre textile - Essai de traction

Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstärkte Kunststoffe - Zugversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 2747:1998. Evropská norma EN 2747:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 2747:1998. The European Standard EN 2747:1998 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                         57017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 2374 zavedena v ČSN EN 2374 Letectví a kosmonautika - Skelné lamináty a sendviče - Výroba zkušebních desek (31 7630)

EN 2489 zavedena v ČSN EN 2489 Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu zkušebních tekutin (31 7651)

EN 2743 dosud nezavedena

EN 2823 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s., Praha, IČO 010669, Ing. Jiří Minster, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 2747

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Srpen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 49.025.40

Deskriptory: Aircraft industry, reinforced plastics, glass reinforced plastics, tests, tension tests

Letectví a kosmonautika - Sklem vyztužené plasty - Zkouška tahem

Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Tensile test

 

Série aérospatiale - Plastiques renforcés au verre
textile - Essai de traction

Luft- und Raumfahrt - Glasfaserverstärkte Kunstoffe - Zugversuch

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-05-15.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována Evropským sdružením výrobců letecké a kosmické techniky (AECMA).

Po připomínkování a hlasování podle stanov tohoto sdružení, byla tato norma, před předložením CEN, schválena národními sdruženími a příslušnými úřady členských zemí AECMA.

Tato norma byla předložena k formálnímu hlasování a výsledek byl kladný.

Této evropské normě se nejpozději do února 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma uvádí metodu stanovení tahových vlastností plastů vyztužených skelnými vlákny pro použití v letectví a kosmonautice.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz