Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20                                                                                                                               Prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí -
Část 2: Komplexní požadavky
na jakost

ČSN
EN ISO 14922-2

03 8711

idt ISO 14922-2:1999

Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 2: Comprehensive quality requirements

Projection thermique - Exigences qualité des constructions obtenues par projection thermique - Partie 2: Exigences qualité complètes

Thermisches Spritzen - Qualitätsanforderungen an thermisch gespritzte Bauteile - Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14922-2:1999. Evropská norma EN ISO 14922-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14922-2:1999. The European Standard EN ISO 14922-2:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          57625
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 473 zavedena v ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení - Obecné zásady (01 5004)

EN 582 zavedena v ČSN EN 582 Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu (03 8720)

EN 657 zavedena v ČSN EN 657 Žárové stříkání - Názvosloví, třídění (03 8700)

EN 1274 zavedena v ČSN EN 1274 Žárové stříkání - Prášky - Složení - Technické dodací podmínky (03 8740)

EN 1395 zavedena v ČSN EN 1395 Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání (03 8710)

prEN 13214 dosud nezavedena

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (ISO 9001:1994) (01 0321)

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu (ISO 9002:1994) (01 0322)

EN ISO 14918 zavedena v ČSN EN ISO 14918 Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání (03 8750)

prEN ISO 14919 dosud nezavedena

EN ISO 14922-1 zavedena v ČSN EN ISO 14922-1 Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití (03 8711)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Milan Heřt


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                        EN ISO 14922-2

EUROPEAN STANDARD                                                                               Červen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 25.220

Žárové stříkání  - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 2: Komplexní požadavky na jakost
(ISO 14922-2:1999)

Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 2: Comprehensive quality requirements
(ISO 14922-2:1999)

 

Projection thermique - Exigences qualité des constructions obtenues par projection thermique - Partie 2: Exigences qualité complètes

(ISO 14922-2:1999)

Thermisches Spritzen - Qualitätsanforderungen
an thermisch gespritzte Bauteile -
Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderungen

(ISO 14922-2:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-02-19.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                    Strana

1       Předmět normy ...................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Definice.................................................................................................................................................................................... 7

4       Přezkoumání smlouvy a návrhu........................................................................................................................................... 7

5       Subdodávky............................................................................................................................................................................. 8

6       Pracovníci provádějící žárové stříkání................................................................................................................................. 8

7       Pracovníci provádějící zkoušení jakosti.............................................................................................................................. 9

8       Zařízení..................................................................................................................................................................................... 9

9       Činnosti při žárovém stříkání.............................................................................................................................................. 10

10     Suroviny pro žárové stříkání................................................................................................................................................ 11

11     Skladování podkladových materiálů a manipulace s nimi........................................................................................... 11

12     Kontrola a zkoušky týkající se žárového stříkání............................................................................................................. 11

13     Neshoda a opatření k nápravě........................................................................................................................................... 12

14     Kalibrace................................................................................................................................................................................ 10

15     Identifikace a sledovatelnost.............................................................................................................................................. 10

16     Záznamy o jakosti................................................................................................................................................................. 11

Příloha ZA (informativní) Literatura............................................................................................................................................. 11


Strana 5

Předmluva

Text EN ISO 14922-2:1999 byl vypracován v technické komisi CEN/TC 240 „Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 107 „Kovové a jiné anorganické povlaky“.

Této evropské normě musí být nejpozději do prosince 1999 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do prosince 1999.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky tak, že:

-      je nezávislá na typu žárově stříkané konstrukce;

-      definuje požadavky na jakost při žárovém stříkání jak pro dílny, tak i pro místo montáže;

-      poskytuje návod, jak vyjádřit způsobilost výrobce pro výrobu žárově stříkaných konstrukcí splňujících zadané požadavky;

-      může sloužit i jako podklad k posuzování způsobilosti výrobce provádět žárové stříkání.

Tato norma je vhodná v případě, že prokázání způsobilosti výrobce vyrábět žárově stříkané konstrukce splňující požadavky na jakost jsou specifikována v jednom nebo v několika z těchto dokumentů:

-      smlouva mezi zúčastněnými stranami;

-      příslušná předmětová norma;

-      obecně platný předpis.

Požadavky obsažené v této normě mohou být převzaty v plném rozsahu nebo je může výrobce částečně pominout, pokud nejsou pro daný výrobek použitelné. Představují flexibilní rámec pro řízení žárového stříkání v těchto případech:

-      Případ 1

Stanovení specifických požadavků na žárové stříkání ve smlouvách, ve kterých je na výrobci požadován systém jakosti podle EN ISO 9001 nebo podle EN ISO 9002.

-      Případ 2

Stanovení specifických požadavků na žárové stříkání ve smlouvách, ve kterých je na výrobci požadován jiný systém jakosti než podle EN ISO 9001 nebo podle EN ISO 9002.

-      Případ 3

Stanovení specifických požadavků na žárové stříkání ve smlouvách, ve kterých je na výrobci požadováno vyvinout systém jakosti.

-      Případ 4

Stanovení specifických požadavků na žárové stříkání v příslušných normách, ve kterých je žárové stříkání součástí jejich požadavků, nebo ve smlouvě mezi zúčastněnými stranami. V takových případech však může být vhodnější použít EN ISO 14922-3 nebo EN ISO 14922-4.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz