Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91. 100. 15                                                                                                                                                                      Březen 2000

Keramické obkladové prvky Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení Glazované obkladové prvky

ČSN

EN ISO 10545-7

72 5110

idt ISO 10545-7: 1996

Ceramic tiles - Part 7: Determination of resistance to surfase abrasion for glazed tiles (ISO 10545-7: 1996)

Carreaux et dalles céramiques - Partie 7: Détermination de la résistance à l'abrasion de surface pour les carreaux et dalles émaillés (ISO 10545-7: 1996)

Keramische Fliesen und Platten -Teil 7: Bestimmung des Winderstandes gegen Oberflächenverschleiß - Glasierte Fliesen und Platten (ISO 10545-7: 1996)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10545-7: 1998 včetně její opravy

EN ISO 10545-7: 1998/AC: 1999. Evropská norma EN ISO 10545-7: 1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10545-7: 1998 including its Corrigendum EN ISO 10545-7: 1998/AC: 1999. The European Standard EN ISO 10545-7: 1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 154 (72 5136) z března 1994.

© Český normalizační institut, 2000

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

57698


ČSN EN ISO 10545-7

Národní předmluva

Do textu je již zapracována oprava EN ISO 10545-7: 1998/AC: 1999 z července 1999.

Změny proti předchozí normě

Tato norma se liší v počtu vyhodnocovaných tříd odolnosti proti povrchovému opotřebení a ve způsobu ověření 5. třídy odolnosti zkouška odolnosti proti tvorbě skvrn se provádí podle ČSN EN ISO 10545-14.

Citované normy

ISO 10545-1 zavedena v ČSN EN ISO 10545-1 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

ISO 10545-2 zavedena v ČSN EN ISO 10545-2 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

ISO 10545-3 zavedena v ČSN EN ISO 10545-3 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

ISO 10545-4 zavedena v ČSN EN ISO 10545-4 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly

ISO 10545-5 zavedena v ČSN EN ISO 10545-5 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

ISO 10545-6 zavedena v ČSN EN ISO 10545-6 (72 5110) Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky

ISO 10545-7 zavedena v ČSN EN ISO 10545-7 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení. Glazované obkladové prvky

ISO 10545-8 zavedena v ČSN EN ISO 10545-8 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

ISO 10545-9 zavedena v ČSN EN ISO 10545-9 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

ISO 10545-10 zavedena v ČSN EN ISO 10545-10 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

ISO 10545-11 zavedena v ČSN EN ISO 10545-11 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin. Glazované obkladové prvky

ISO 10545-12 zavedena v ČSN EN ISO 10545-12 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

ISO 10545-13 zavedena v ČSN EN ISO 10545-13 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 13: Stanovení chemické odolnosti

ISO 10545-14 zavedena v ČSN EN ISO 10545-14 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

ISO 10545-15 zavedena v ČSN EN ISO 10545-15 (72 5110) Keramické obkladové prvky- Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia. Glazované obkladové prvky

ISO 10545-16 dosud nezavedena

ISO 10545-17 dosud nezavedena

ISO 13006 dosud nezavedena

ISO 8586-1 dosud nezavedena

2


ČSN EN ISO 10545-7

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDAR NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 10545-7

Prosinec 1998

ICS 91. 100. 15                                                                                                           Nahrazuje EN 154: 1991

Deskriptory: ceramics, floor coverings, tiles, tests, abrasion tests, determination, abrasion resistance

Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti

povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

(ISO 10545-7: 1996)

Ceramic tiles - Part 7: Determination of resistance to surface abrasion

for glazed tiles (ISO 10545-7: 1996)

Carreaux et dalles céramiques - Partie 7:                      Keramische Fliesen und Platten - Teil 7:

Détermination de la résistance à l'abrasion de             Bestimmung des Widerstandes gegen

surface pour les carreaux et dalles émaillés                 Oberflächenverschleiß - Glasierte Fliesen und

(ISO 10545-7: 1996)                                                      Platten (ISO 10545-7: 1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-11-29. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

3


ČSN EN ISO 10545-7

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisí ISO/TC 189 "Keramické obkladové prvky" z pověření Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat technickou komisí CEN/TC 67 "Keramické obkladové prvky" jejichž sekretariát řídí UNI.

Tato evropská norma nahrazuje EN 154: 1991.

Příloha A této normy slouží pouze к informaci.

EN ISO 10545 se skládá z následujících částí pod obecným názvem "Keramické obkladové prvky". Jednotlivé části jsou:

-   Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku (ISO 10545-1: 1995)

-   Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu (ISO 10545-2: 1995, včetně opravy 1: 1997)

-   Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti (ISO 10545-3: 1995, včetně opravy 1: 1997)

-   Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly (ISO 10545-4: 1995)

-   Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu (ISO 10545-5: 1996, včetně opravy 1: 1996)

-   Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení. Neglazované obkladové prvky (ISO 10545-6: 1995)

-   Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení. Glazované obkladové prvky (ISO 10545-7: 1996)

-   Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti (ISO 10545-8: 1994)

-   Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty (ISO 10545-9: 19945)

-   Část 10: Stanovení změn rozměrů proti vlhkosti (ISO 10545-10: 1995)

-   Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin. Glazované obkladové prvky (ISO 10545-11: 1994)

-   Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu (ISO 10545-12: 1995, včetně opravy 1: 1997)

-   Část 13: Stanovení chemické odolnosti (ISO 10545-13: 1995)

-   Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn (ISO 10545-14: 1995, včetně opravy 1: 1997)

-   Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia. Glazované obkladové prvky (ISO 10545-15: 1995)

-   Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě (ISO/DIS 10545-16: 1998)

-   Část 17: Stanovení koeficientu tření (ISO/DIS 10545-17: 1998)

Této evropské normě se nejpozději do června 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do června 1999.

Ve smyslu Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující země: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Poznámka o převzetí

Text mezinárodní normy ISO 10545-7: 1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Byla zpracována technická oprava 1: 1999.

Poznámka Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA.

4


ČSN EN ISO 10545-7

1 Předmět normy

Tato část ISO 10545 určuje postup stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení glazovaných obkladových prvků vhodných pro dlažby.

5

Zdroj: www.cni.cz