Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10                                                                                                                                  Květen 2001

Kovové materiály -
Zkouška prstence vnitřním přetlakem

ČSN
EN 10275

42 0417

 

Metallic materials - Tube ring hydraulic pressure test

Matériaux métalliques - Essai d’expansion hydraulique sur anneau tubulaire

Metallische Werkstoffe - Hydraulischer Ringaufweitversuch

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10275:1999. Evropská norma EN 10275:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10275:1999. The European Standard
EN 10275:1999 has the status of a Czech Standard

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          58608
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Jindřich Stádník, Chomutov, IČO 10418521

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačího institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 10275
EUROPEAN STANDARD
                                                                                         Květen 1999
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.040.10

Kovové materiály -
Zkouška prstence vnitřním přetlakem

Metallic materials -
Tube ring hydraulic pressure test

 

Matériaux métalliques -
Essai d'expansion hydraulique
sur anneau tubulaire

Metallische Werkstoffe -
Hydraulischer Ringaufweitversuch

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-04-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                                  Ref. č. EN 10275:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1    Předmět normy ......................................................................................................................................................................... 6

2    Symboly ...................................................................................................................................................................................... 6

3    Podstata zkoušky ...................................................................................................................................................................... 6

4    Zkušební zařízení ...................................................................................................................................................................... 6

5    Zkušební kroužek ..................................................................................................................................................................... 7

6    Postup zkoušky ......................................................................................................................................................................... 9

7    Stanovení obvodového napětí (meze kluzu v obvodovém směru) ................................................................................. 10

8    Protokol o zkoušce ................................................................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní)

Zkoušení zatížením a zkoušení na zkušebních tělesech se zmenšeným příčným průřezem ........................................ 12


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát vede UNI.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1999 uděluje status národní normy, a to vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující aplikační normy a normy výrobků, které samy podporují splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic nového přístupu, a které se odkazují na tuto evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro zkoušku kroužku prstence vnitřním přetlakem pro kovové trubky. Tato zkouška se obecně používá zpravidla pro trubky s vnějším průměrem větším než 120 mm a s poměrem vnějšího průměru k tloušťce stěny nejméně 20.

Tato zkouška stanoví obvodové napětí, které je nutné k vyvolání předepsané celkové obvodové deformace.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz