Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.220.01                                                                                                                                   Srpen 2000

Elektromechanické součástky
pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody -
Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním -
Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace

ČSN
EN 60512-6-5


35 4055

                                                                                         mod IEC 60512-6-5:1997

Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods -
Part 6: Dynamic stress tests -
Section 5: Test 6e: Random vibration

Composants électromécaniques pour équipements électroniques - Procédures ďessai de base et méthodes de mesure -
Partie 6: Essais de contraintes dynamiques -
Section 5: Essai 6e: Vibrations aléatoires

Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen - Meß- und Prüfverfahren -           
Teil 6: Prüfungen mit dynamisch-mechanischer Beanspruchung -
Hauptabschnitt 5: Prüfung 6e: Schwingen, rauschförmig

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60512-6-5:1999 Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 6: Zkoušky dynamickým namáháním - Oddíl 5: Zkouška 6e: Náhodné vibrace byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60512-6-5 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 60512-6-5:1999 má status české technické normy.

Uvedená evropská norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60512-6-5:1999 Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods - Part 6: Dynamic stress tests - Section 5: Test 6e: Random vibration was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60512-6-5 without any modification. The European Standard EN 60512-6-5:1999 has the status of a Czech Standard.

This European Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část normy definuje zkušební metodu, která má v úmyslu odhadnout schopnost součástek odolat specifikovanému působení náhodných vibrací. Přejímaná norma se skládá ze 4 stran normy evropské a 9 stran anglicko-francouzkého textu normy IEC.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59166
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60068-2-34:1973 + A1:1983 zavedena v ČSN IEC 68-2-34:1995 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-34: Zkouška Fd: Náhodné širokopásmové vibrace. Všeobecné požadavky (idt HD 323.2.34 S1:1988)

IEC 60068-2-35:1973 + A1:1983 zavedena v ČSN IEC 68-2-35:1995 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-34: Zkouška Fda: Náhodné širokopásmové vibrace. Vysoká reprodukovatelnost (idt HD 323.2.35 S1:1988)

IEC 60068-2-36:1973 + A1:1983 zavedena v ČSN IEC 68-2-36:1995 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-36: Zkouška Fdb: Náhodné širokopásmové vibrace. Střední reprodukovatelnost (idt HD 323.2.36 S1:1988)

IEC 60068-2-37:1973 + A1:1983 zavedena v ČSN IEC 68-2-37:1995 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-37: Zkouška Fdc: Náhodné širokopásmové vibrace. Nízká reprodukovatelnost (idt HD 323.2.37 S1:1988)

IEC 60068-2-64:1993 + Cor. říjen 1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-64:1995 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí. Část 2-64: Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace (číslicově řízené) a návod
(idt EN 60068-2-64:1994)

IEC 60512-1:1994 zavedena v ČSN EN 60512-1:1996 (35 4055) Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení. Základní zkušební postupy a měřicí metody.Část 1:Všeobecné údaje       
(idt EN 60512-1:1994)

IEC 60512-2:1985 dosud nezavedena-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz