Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.01                                                                                                                              Červenec 2000

Technické výkresy -
Metody promítání -
Část 3: Axonometrické promítání

ČSN
EN ISO 5456-3

01 3123

idt ISO 5456-3:1996

Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric representation

Dessins techniques - Méthodes de projection - Partie 3: Représentation axonométrique

Technische Zeichnungen - Projektionsmethoden - Teil 3: Axonometrische Darstellung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 5456-3:1999. Evropská norma EN ISO 5456-3:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 5456-3:1999. The European Standard EN ISO 5456-3:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3123 z 1981-11-17.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59381
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Struktura normy

ISO 5456 sestává z následujících částí pod společným názvem „Technické výkresy - Metody promítání“:

Část 1: Přehled

Část 2: Pravoúhlé promítání

Část 3: Axonometrické promítání

Část 4: Středové promítání

Příloha A (informativní) je součástí této části ISO 5456.

Citované normy

ISO 128:1982 dosud nezavedena

ISO 129:1985 zavedena v ČSN 01 3130:1995 Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení (neq 129:1985)

ISO 3098-1:1974 dosud nezavedena

ISO 5456-1:1996 zavedena v ČSN EN ISO 5456-1:2000 (01 3123) Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled

ISO 6412-2:1989 zavedena v ČSN EN ISO 6412-2:1997 (01 3245) Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání

ISO 10209-1:1992 dosud nezavedena

ISO 10209-2:1993 zavedena v ČSN EN ISO 10209-2:1997 (01 3101) Technické výkresy - Terminologie - Část 2: Metody promítání

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 - Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 5456-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Červenec 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.100.10

Deskriptory: graphic methods, graphic projections, drawings, technical drawings

Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání (ISO 5456-3:1996)

Technical drawings - Projection methods - Part 3: Axonometric representations
(ISO 5456-3:1996)

Dessins techniques - Méthodes de projection - Partie 3: Représentations axonométriques
(ISO 5456-3:1996)

Technische Zeichnungen - Projektionsmethoden - Teil 3: Axonometrische Darstellungen
(ISO 5456-3:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-05-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                           Ref. č. EN ISO 5456-3:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi „Technická dokumentace“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat technickým výborem CEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 5456-3:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Poznámka Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

Úvod

Axonometrická zobrazení jsou jednoduchá názorná zobrazení, založená na promítání zobrazovaného předmětu z bodu ležícího v nekonečnu (středu promítání) na jedinou průmětnu (zpravidla nákresnu). Tento způsob rovnoběžného promítání umožňuje zobrazit názorný pohled vzhledem k okamžitému bodu pozorování.

Získaný obraz závisí na tvaru předmětu a relativní poloze středu promítání, průmětny a předmětu.

Z mnoha způsobů axonometrického promítání je pro použití v technických oborech (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví apod.) vhodný pouze jediný.

Axonometrické promítání se na technických výkresech nepoužívá tak běžně, jako pravoúhlé promítání.

1 Předmět normy

V této části ISO 5456 jsou uvedena základní pravidla použití doporučeného axonometrického zobrazení na všech druzích technických výkresů.



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz