Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.240.20; 33.040.40; 35.100.30                                                                                                          Říjen 2000

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení -
Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol

ČSN
EN 61334-4-61


33 4740

                                                                                          idt IEC 61334-4-61:1998

Distribution automation using distribution line carrier systems -
Part 4-61: Data communication protocols - Network layer - Connectionless protocol

Automatisation de la distribution à l'aide de systèmes de communication à courants porteurs -
Partie 4-61: Protocoles de communication de données - Couche réseau - Protocole sans connexion

Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von Trägersystemen auf Verteilungsleitungen -
Teil 4-61: Datenkommunikationsprotokolle - Vermittlungsschicht - Verbindungsloses Protokoll

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61334-4-61:1998. Evropská norma EN 61334-4-61:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61334-4-61:1998. The European Standard EN 61334-4-61:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 61334-4-61 (33 4740) z října 1999.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59592
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Dochází ke změně způsobu převzetí EN 61334-4-61:1998 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 61334-4-61 z října 1999 byla převzetím EN 61334-4-61:1998 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá do ČSN překladem.

Citované normy

IEC 61334-4-1:1996 zavedena v ČSN EN 61334-4-1:2000 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 1: Referenční model komunikačního systému (idt EN 61334-4-1:1996, idt IEC 1334-4-1:1996)

IEC 61334-4-33:1998 zavedena v ČSN EN 61334-4-33:2000 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-33: Protokoly dálkového přenosu dat - Vrstva datového spoje - Spojově orientovaný protokol (idt EN 61334-4-33:1998, idt IEC 61334-4-33:1998)

IEC 61334-4-41:1996 zavedena v ČSN EN 61334-4-41:2000 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 41: Aplikační protokoly - Specifikace zpráv pro distribuční síť (idt EN 61334-4-41:1996, idt IEC 1334-4-41:1996)

IEC 61334-4-42:1996 zavedena v ČSN EN 61334-4-42:2000 (33 4740) Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva (idt EN 61334-4-42:1996, idt IEC 1334-4-42:1996)

ISO/IEC 7498 soubor zaveden v souboru ČSN ISO/IEC 7498 (36 9614) Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model

Obdobné mezinárodní normy, regionální a zahraniční normy

NF C46-904-61, NF EN 61334-4-61:1999 Automatisation de la distribution à l'aide de systèmes de communication à courants porteurs. Partie 4-61: Protocoles de communication de donées. Couche réseau. Protocole sans connexion (Norme Européenne EN 61334-4-61)

(Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení. Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat. Síťová vrstva. Bezspojový protokol)

BS EN 61334-4-61:1998 Distribution automation using distribution line carrier systems. Data communication protocols. Network layer. Connectionless protocol

(Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení. Protokoly dálkového přenosu dat. Síťová vrstva. Bezspojový protokol)

SN EN 61334-4-61:1998 Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4-61: Data communication protocols - Network layer - Connectionless protocol (IEC 61334-4-61)

(Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol)

NEN-EN-IEC 61334-4-61:1998 Distributie-automatisering met berichtenoverdracht over distributieverbindigen - Deel 4-61: Protocollen voor gegevensoverdracht - Netwerklaag - Verbinndingloos protocol (IEC 61334-4-61)

(Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol)

IEC 61334-4-61:1998 Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4-61: Data communication protocols - Network layer - Connectionless protocol

(Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 61334-4-61:1998.


Strana 3

Informativní údaje z IEC 61334-4-61:1998

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC 57: Řízení elektrizační soustavy a sdružené komunikační prostředky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

57/356/FDIS

57/370/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha a.s., IČO 45273898, Ing. Jaroslav Mezera

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

 


Strana 4

Prázdná strana


Strana 5

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 61334-4-61

EUROPEAN STANDARD                                                                                 Říjen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.240.20; 33.200                                                                                                                           

Deskriptory: electrical power, distribution automation, distribution line carrier systems, data communication protocols, network layer, connectionless protocol

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení
Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva -
Bezspojový protokol
(IEC 61334-4-61:1998)

Distribution automation using distribution line carrier systems
Part 4-61: Data communication protocols - Network layer -
Connectionless protocol
(IEC 61334-4-61:1998)

 

Automatisation de la distribution à l'aide de systèmes de communication à courants porteurs
Partie 4-61: Protocoles de communication de donées - Couche réseau - Protocole sans connexion
(CEI 61334-4-61:1998)

Verteilungsautomatisierung mit Hilfe von Trägersystemen auf Verteilungsleitungen
Teil 4-61: Datenkommunikationsprotokolle - Vermittlungsschicht - Verbindungsloses Protokoll
(IEC 61334-4-61:1998)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1998-10-01.

Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

)c( 1998 CENELEC. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                Ref. č. EN 61334-4-61:1998 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 57/356/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 61334-4-61, připravený IEC TC 57, Řízení elektrizační soustavy a sdružené komunikační prostředky byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61334-4-61 dne 1998-10-01.

Byla stanovena tato data:

-        nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)     1999-07-01

-        nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)    2001-07-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí této normy.

V této normě je normativní příloha ZA.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61334-4-61:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 9

1             Všeobecně....................................................................................................................................................................... 14

1.1          Rozsah platnosti a předmět normy............................................................................................................................. 14

1.2          Normativní odkazy.......................................................................................................................................................... 14

1.3          Akronymy a definice....................................................................................................................................................... 14

2             Definice N služby............................................................................................................................................................ 15

2.1          Přehled interakcí............................................................................................................................................................. 15

2.1.1       Služby přenosu dat......................................................................................................................................................... 15

2.1.2       Řídicí služby..................................................................................................................................................................... 16

2.2          N_Data.request.............................................................................................................................................................. 16

2.2.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 16

2.2.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 16

2.2.3       Použití............................................................................................................................................................................... 17

2.3          N_Data.confirm............................................................................................................................................................... 17

2.3.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 17

2.3.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 17

2.3.3       Použití............................................................................................................................................................................... 17

2.4          N_Data.indication........................................................................................................................................................... 18

2.4.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 18

2.4.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 18

2.4.3       Použití............................................................................................................................................................................... 18

2.5          N_Add_route.request.................................................................................................................................................... 18

2.5.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 18

2.5.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 18

2.5.3       Použití............................................................................................................................................................................... 18

2.6          N_Del_route.request..................................................................................................................................................... 19

2.6.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 19

2.6.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 19

2.6.3       Použití............................................................................................................................................................................... 19

2.7          N_Read_table.request.................................................................................................................................................. 19

2.7.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 19

2.7.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 19

2.7.3       Použití............................................................................................................................................................................... 19

2.8          N_Read_table.confirm.................................................................................................................................................. 19

2.8.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 19

2.8.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 19

2.8.3       Použití............................................................................................................................................................................... 20

2.9          N_Await_event.request................................................................................................................................................. 20

2.9.1       Funkce.............................................................................................................................................................................. 20

2.9.2       Struktura........................................................................................................................................................................... 20

2.9.3       Použití............................................................................................................................................................................... 20

2.10        N_Await_event.confirm.................................................................................................................................................. 20

2.10.1    Funkce.............................................................................................................................................................................. 20


Strana 8

Strana

2.10.2    Struktura........................................................................................................................................................................... 20

2.10.3    Použití............................................................................................................................................................................... 20

2.11        N_Local_address.request........................................................................................................................................... 21

2.11.1    Funkce.............................................................................................................................................................................. 21

2.11.2    Struktura........................................................................................................................................................................... 21

2.11.3    Použití............................................................................................................................................................................... 21

3             Rozhraní mezi N a LLC podvrstvou............................................................................................................................. 21

3.1          Přehled interakcí............................................................................................................................................................. 21

3.2          DL_Data.request............................................................................................................................................................ 23

3.3          DL_Data.confirm............................................................................................................................................................ 23

3.4          DL_Data.indication........................................................................................................................................................ 23

4             Struktura jednotky dat N-protokolu.............................................................................................................................. 24

4.1          Obecně............................................................................................................................................................................. 24

4.2          Formát NPDU.................................................................................................................................................................. 24

4.3          Pole síťových adres....................................................................................................................................................... 24

4.4          Pole DNSAP a P-bit........................................................................................................................................................ 24

4.5          Pole SNSAP a O-bit........................................................................................................................................................ 24

4.6          Pole QoS.......................................................................................................................................................................... 25

4.7          Rezervní pole................................................................................................................................................................... 25

4.8          Neplatná NPDU.............................................................................................................................................................. 25

5             Popis procedur N-protokolu......................................................................................................................................... 25

5.1          Přehled procedur............................................................................................................................................................ 25

5.1.1       Přenosová procedura.................................................................................................................................................... 25

5.1.2       Směrování NPDU........................................................................................................................................................... 25

5.1.3       Paritní bity......................................................................................................................................................................... 26

5.1.4       Vnitřní parametry N-entity.............................................................................................................................................. 26

5.2          Vývojový diagram N-entity.............................................................................................................................................. 26

5.2.1       Vývojový diagram N_Data.request.............................................................................................................................. 26

5.2.2       Vývojový diagram DL_Data.indication........................................................................................................................ 28

5.2.3       Vývojový diagram DL_Data.confirm............................................................................................................................ 28

5.2.4       Akce mechanizmu N_protokolu................................................................................................................................... 29

6             Mapování síťové vrstvy................................................................................................................................................... 29

Obrázky

1             Základní vrstvená komunikační architektura............................................................................................................. 10

2             Propojení podsítí pomocí aplikační brány................................................................................................................. 11

3             Propojení podsítí pomocí stanice uzlového směrování.......................................................................................... 12

4             Propojení podsítí kombinovaným přístupem............................................................................................................ 13

5             Přenos dat bez potvrzování........................................................................................................................................... 16

6             Směrovací funkce v síťové vrstvě pro zprávy přicházející od N-uživatele.............................................................. 22

7             Směrovací funkce v síťové vrstvě pro zprávy předávané místně............................................................................ 22

8             Směrovací funkce v síťové vrstvě pro zprávy automaticky přesměrované podle uživatele............................... 23

9             Pole NPDU...................................................................................................................................................................... 24

Příloha ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi.................... 31


Strana 9

Úvod

Tato Část IEC 61334 úzce váže na IEC 61334-4-1, která uvádí minimální třívrstvou architekturu jako příklad použití efektivní komunikační architektury pro vybudování komunikačního systému používaného v aplikacích vf přenosu po distribučním vedení (DLC) nízkého napětí.

Doporučená vrstvená architektura je však otevřena, aby se zajistilo zvláštní vybavení, které je nutno realizovat v případě, že pro aplikace DLC se použijí různé podsítě, jako například sítě vn a nn.

Základní třívrstvá komunikační architektura zajišťuje komunikaci mezi aplikacemi, které existují ve stanicích na jednom vf přenosovém spoji (například sekci nn), jak uvádí příklad na obrázku 1: tato množina stanic se zde definuje jako "podsíť".

Kromě toho mohou být dvě podsítě propojeny pomocí jednotky propojení sítí, u které existuje aplikace fungující jako brána v případě, že komunikace mezi klientem a serverem probíhá u stanic, které přísluší různým podsítím (viz obrázek 2).

Dalším přístupem je definování entity síťové vrstvy (N) zabezpečující funkci směrování, která umožňuje nezbytné mapování adres mezi dvěma podsítěmi (viz obrázek 3).

U příkladu na obrázku 3 mají všechny stanice realizovánu funkci síťové vrstvy: aplikace probíhající v téže podsíti mohou však přímo použít služby LLC používající LSAP, který se liší od LSAP určeného pro entitu síťové vrstvy, jak je dále definováno.

Většinou bývá výhodný kombinovaný přístup s předáváním počtu podsítí ve zprávě (příklad aplikace viz obrázek 4).

Musí se použít protokol v síťové vrstvě a entita, která jej realizuje, se nachází mezi N-uživatelem a vrstvami LLC, jak je definováno v následujícím modelu architektury.

 

Tato norma uvádí definici N služby a specifikaci N-protokolu konkrétně vztažené na použití u obrázku 4.

Funkce mapování síťové vrstvy na aplikační vrstvu jsou uvedeny v kapitole 6.


Strana 10

Obrázek 1 - Základní vrstvená komunikační architektura


Strana 11

Obrázek 2 - Propojení podsítí pomocí aplikační brány


Strana 12

Obrázek 3 - Propojení podsítí pomocí stanice uzlového směrování


Strana 13

 

 


Strana 14

1 Všeobecně

1.1 Rozsah platnosti a předmět normy

Tato Část IEC 61334 platí pro služby požadované od entity (N) podvrstvy DCP síťové vrstvy v obvodech logického přizpůsobení s N uživatelskou vrstvou a LLC podvrstvou, používající bezspojové N procedury, nebo požadované touto entitou.

Služby jsou určeny ve znázornění toku informací mezi N uživatelem a LLC službou pomocí charakteristických služebních základních prvků a parametrů charakterizujících každou službu.

Základní prvky v této normě přísluší bezspojovému N protokolu poskytujícímu bezspojové služby.

1.2 Normativní odkazy

Součástí této části IEC 61334 jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v textu této mezinárodní normy. V době uveřejnění této mezinárodní normy byla platná uvedená vydání. Všechny normy podléhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této části IEC 61334, by měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 61334-4-1:1996 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 1: Referenční model komunikačního systému

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Section 1: Reference model of the communication system)

IEC 61334-4-33:1998 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-33: Protokoly dálkového přenosu dat - Vrstva datového spoje - Spojově orientovaný protokol

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4-33: Data communication protocols - Data link layer - Connection oriented protocol)

IEC 61334-4-41:1996 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 41: Aplikační protokoly - Specifikace zpráv pro distribuční síť

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Section 41: Application protocols - Distribution line message specification)

IEC 61334-4-42:1996 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva

(Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 4: Data communication protocols - Section 42: Application protocols - Application layer)

ISO/IEC 7498 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Základní referenční model

(Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz