Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.080.01; 31.240                                                                                                                             Září 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů

ČSN
EN 60191-3

35 8791

                                                                                                idt IEC 60191-3:1999

Mechanical standardization of semiconductor devices -
Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs -
Partie 3: Règles générales pour la préparation des dessins d’encombrement des circuits intégrés

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen -
Teil 3: Allgemeine Regeln für die Erstellung von Gehäusezeichnungen für integrierte Schaltungen

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 60191-3:1999 Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 3: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 60191-3:1999, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 60191-3 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 60191-3:1999 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 60191-3:1999 Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits which is the complete and unchanged adoption of the IEC 60191-3:1999, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 60191-3 without any modification. The European Standard EN 60191-3:1999 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato část evropské normy EN 60191 uvádí návod na přípravu výkresů pouzder integrovaných obvodů. Obsahuje devět obrázků různých typů pouzder a devět příloh s dalšími obrázky pouzder a s tabulkami rozměrů pro výkresy pouzder. Přejímaná norma se skládá ze tří stran anglického textu normy evropské a 113 stran anglicko-francouzského textu normy IEC.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59888
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60191-1:1966 zavedena v ČSN IEC 191-1:1999 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 1: Příprava výkresů polovodičových součástek

IEC 60191-2:1995*) zavedena v souboru ČSN IEC 191-2:2000 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry

IEC 60191-4:1999 zavedena v ČSN EN 60191-4:2000 (35 8791) Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 4: Kódovací systém a roztřídění podle tvarů pro pouzdra polovodičových součástek

ISO 1101-1 dosud nevydána

ISO 2692:1988 dosud nezavedena

Informativní údaje z EN 60191-3:1999

Text dokumentu 47D/299/FDIS, budoucí druhé vydání IEC 60191-3, připravený subkomisí SC 47D Rozměrová normalizace polovodičových součástek, technické komise IEC TC 47 Polovodičové součástky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60191-3 dne 1999-10-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení EN k přímému používání jako normy národní                                      (dop)     2000-07-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)    2002-10-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A, C, D, E, F, G, H, K a ZA normativní, a příloha B je informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Text mezinárodní normy IEC 60191-3:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.

Informativní údaje z IEC 60191-3:1999

Mezinárodní norma IEC 60191-3 byla připravena subkomisí SC 47D Rozměrová normalizace, technické komise IEC TC 47 Polovodičové součástky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

47D/299/FDIS

47D/322/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Upozornění na národní přílohu

Norma obsahuje národní přílohu NA (informativní), v níž je uveden překlad kapitoly 2 Termíny a definice.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dagmar Balášová, Rožnov pod Radhoštěm, Jaroňkova 1748, IČO 48740420

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

_______________

*)    Citované vydání představuje sloučený přetisk základní normy z roku 1966 a všech jejích doplňků do roku 1995. Do soustavy českých technických norem byly všechny doplňky zavedeny jednotlivě.


Strana 3
<

-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz