Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.100                                                                                                                                      Květen 2001

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické
zkoušení -
Část 2: Kontrola dlouhodobé stability
zobrazovacích systémů

ČSN
EN 13068-2

01 5030

 

Non-destructive testing - Radioscopic testing -
Part 2: Check of long term stability of imaging devices

Essais non destructifs - Contrôle par radioscopie -
Partie 2: Contrôle de la stabilité à long terme des systèmes ďimagerie

Zerstörungsfreie Prüfung - Radioskopische Prüfung -
Teil 2: Prüfung der Langzeitstabilität von bildgebenden Systemen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13068-2:1999. Evropská norma EN 13068-2:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13068-2:1999. The European Standard EN 13068-2:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          60117
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13068-1:1999 zavedena v ČSN EN 13068-1:2001 (01 5030) Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností

EN 462-1 zavedena v ČSN EN 462-1 (01 5031) Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 1: Měrka jakosti obrazu (drátková měrka). Stanovení hodnoty jakosti obrazu

EN 462-2 zavedena v ČSN EN 462-2 (01 5032) Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 2: Měrka jakosti obrazu (typ stupeň/otvor). Stanovení hodnoty jakosti obrazu

EN 462-5 zavedena v ČSN EN 462-5 (01 5035) Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 5: Měrka jakosti obrazu (dvojdrátková měrka) - Stanovení hodnoty neostrosti obrazu

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V textu této normy je v některých kapitolách použit termín „oblast zájmu“ a doplněn zkratkou ROI. Zkratka ROI je převzata z anglického textu a znamená „region of interest“.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Dvořák, Echo-Test Praha, IČO 18667074

Technická normalizační komise: TNK 80, Nedestruktivní zkoušení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13068-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Prosinec 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.100

Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení -
Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů

Non-destructive testing - Radioscopic testing -
Part 2: Check of long term stability of imaging devices

 

Essais non destructifs - Contrôle par radioscopie -
Partie 2: Contrôle de la stabilité à long terme
des systèmes ďimagerie

Zerstörungsfreie Prüfung - Radioskopische
Prüfung - Teil 2: Prüfung der Langzeitstabilität
von bildgebenden Systemen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-10-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                            Ref. č. EN 13068-2:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Porovnání s přirozenými vadami...................................................................................................................................... 6

4          Kontrola jakosti obrazu pomocí měrek jakosti obrazu (IQI)........................................................................................ 7

5          Určení poruch zařízení...................................................................................................................................................... 10

6          Dokumentace..................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní zkoušení“ se sekretariátem v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

EN 13068 představuje sérii evropských norem pro radioskopické systémy, která obsahuje následující části:

EN 13068-1:1999 Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností.

EN 13068-2:1999 Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů.

prEN 13068-3 Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 3: Všeobecné zásady pro radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama.


Strana 6

Úvod

Tato část evropské normy popisuje zásady pro kontrolu vlastností zobrazovacího zařízení během provozu. Vztahuje se k první části, která se zabývá kvantitativním měřením. Část 3 a další části se vztahují na zvláštní použití, například pro zkoušení svarů, odlitků, apod.

Před uvedením nového radioskopického systému do provozu, musí být výrobcem a uživatelem systému specifikován postup kontroly vlastností pro zabezpečení stability a spolehlivého provozu radioskopického systému. Tento postup musí zahrnovat ty části této normy, které specifikují oblast zájmu (ROI) na zobrazovací jednotce, umístění měrky jakosti obrazu (IQI) a další důležité parametry pro dobrou reprodukovatelnost zkoušek.

Dále se doporučuje specifikovat četnost ověřovacích zkoušek a úrovně přípustnosti při degradaci systému v souladu s požadavky specifikací pro NDT a užíváním systému.

1 Předmět normy

Tato část normy poskytuje směrnici pro ověřování radioskopického zařízení v provozních podmínkách, u kterého je obraz prezentován na zobrazovací jednotce, včetně zpracování obrazu. Zdrojem záření může být rentgenové záření nebo záření gama.

Tato norma uvádí pravidla kontroly radioskopického systému pro zabezpečení konstantní kvality při zkoušení. Ověřovací zkoušky by měly být snadno proveditelné obsluhou systému. Jsou založeny na vstupním signálu od definovaných měrek jakosti obrazu. Měření odezvy systému by mělo být prováděno stejným zařízením, které se používá u těchto speciálních zařízení.

Tato norma platí pro zařízení s počítačovým nebo bez počítačového zpracování obrazu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz